VASTGESTELD BESTEMMINGSPLAN “BUITENGEBIED, MODIFICATIES GASTRANSPORTNET ZWOLLE - HEERENVEEN”

Logo Staphorst

Burgemeester en wethouders van Staphorst maken bekend dat de gemeenteraad van Staphorst in de vergadering van 11 januari 2017 met toepassing van artikel 3.8 Wet ruimtelijke ordening het bestemmingsplan “Buitengebied, modificaties gastransportnet Zwolle - Heerenveen” ongewijzigd heeft vastgesteld. Dit plan maakt het mogelijk om de dubbelbestemming voor de gasleidingzone te laten vervallen of juist op te leggen op het tracé Zwolle – Heerenveen voor het deel dat binnen de gemeentegrenzen van Staphorst ligt.

Het vastgestelde bestemmingsplan ligt voor een ieder ter inzage vanaf woensdag 18 januari 2017 voor de duur van 6 weken bij de publieksbalie Fysieke Leefomgeving, Binnenweg 26, 7951 DE te Staphorst. Ook is het plan in pdf-formaat te raadplegen via de website www.staphorst.nl/bekendmakingen > Bestemmingsplan. Daarnaast is het vastgestelde bestemmingsplan raadpleegbaar op www.ruimtelijkeplannen.nl. Door middel van de functie geavanceerd zoeken kunt u bij invoering van het volgende plannummer NL.IMRO.0180.5102016003-VS01 het plan vinden.

Gedurende de termijn van terinzagelegging kunnen belanghebbenden tegen het vaststellingsbesluit schriftelijk een beroep/verzoek tot voorlopige voorziening indienen.http://www.ruimtelijkeplannen.nl Belanghebbenden die tijdig een zienswijze naar voren hebben gebracht omtrent het ontwerpbesluit kunnen beroep instellen. Belanghebbenden die redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij omtrent het ontwerpbesluit geen zienswijze naar voren hebben gebracht, kunnen ook beroep instellen. Beroep kan worden ingesteld binnen een beroepstermijn van zes weken, welke begint op de dag na de dag waarop de terinzagelegging is aangevangen, bij de Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA, 's-Gravenhage. De indiener van een beroepschrift kan de Voorzieningenrechter van de Afdeling eveneens vragen een voorlopige voorziening te treffen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist.

Naar boven