Vastgesteld wijzigingsplan Oirschotseweg 73 te Moergestel

Logo Oisterwijk

Plangebied en doel

Met het Wijzigingsplan Oirschotseweg 73 Moergestel wordt het mogelijk gemaakt de cultuurhistorische boerderij Oirschotseweg 73 te splitsen in twee woningen.

 

Ter inzage vastgesteld wijzigingsplan

Op 16 mei 2017 heeft het college het wijzigingsplan Oischotseweg 73 Moergestel [NL.IMRO.0824.WPOirschotseweg73-VA01] ongewijzigd vastgesteld. Het vastgestelde wijzigingsplan ligt met ingang van 26 mei 2017 tot en met 6 juli 2017, gedurende 6 weken ter inzage. Het vastgestelde wijzigingsplan en de bijbehorende stukken kunnen ingezien worden:

  • op de landelijke website www.ruimtelijkeplannen.nl

  • op www.oisterwijk.nl/bestemmingsplannen

  • bij de centrale publieksbalie op het gemeentekantoor van Oisterwijk, De Lind 44 in Oisterwijk. U kunt hiervoor terecht op maandag, dinsdag en woensdag van 8.30 uur - 17.00 uur, op donderdag van 8.30 uur - 19.00 uur en op vrijdag van 8.30 uur - 13.00 uur. U kunt het vastgestelde wijzigingsplan op deze momenten alleen inzien, als u er vragen over heeft kunt u een afspraak maken via het telefoonnummer (013) 529 13 11.

 

Beschikking hogere grenswaarde

In het plan is de realisatie van een nieuwe woning mogelijk waarbij de geluidsbelasting boven de voorkeursgrenswaarde uit de Wet geluidhinder zal uitkomen. De gemeente heeft daarom een hogere grenswaarde vastgesteld. Het besluit tot vaststellen hogere grenswaarde wijkt niet af van het ontwerpbesluit en ligt tegelijk met het vastgestelde bestemmingsplan gedurende 6 weken ter inzage. Het besluit is niet in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl maar wel op de overige hiervoor genoemde wijzen.

 

Beroep

Tegen het besluit van het college kan gedurende de bovengenoemde termijn van 6 weken beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag, door:

  • belanghebbenden die tijdig hun zienswijzen tegen het ontwerpwijzigingsplan bij het college kenbaar hebben gemaakt

  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijze tegen het ontwerpwijzigingsplan bij het college kenbaar te hebben gemaakt

  • belanghebbenden voor zover het het gaat om de wijzigingen die door het college zijn aangebracht ten opzichte van het ontwerpwijzigingsplan

 

Inwerkingtreding en voorlopige voorziening

Het indienen van een beroepschrift schorst niet de inwerkingtreding van het wijzigingsplan of het besluit hogere waarde geluid. Het wijzigingsplan treedt in werking op de dag na afloop van de beroepstermijn. In geval van spoedeisend belang kunt u een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State (Postbus 20019, 2500 EA Den Haag). Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

 

Meer informatie

Voor meer informatie kunt u terecht bij de behandelend ambtenaar, te bereiken via telefoonnummer: (013) 529 13 11.

Naar boven