Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische ZakenStaatscourant 2017, 28922Vergunningen

Wijzigingsbesluit gaswinning Groningenveld, Ministerie van Economische Zaken

Van vrijdag 26 mei tot en met vrijdag 7 juli 2017 ligt het wijzigingsbesluit voor gaswinning uit het Groningenveld ter inzage. In deze kennisgeving leest u over dit besluit en de mogelijkheid die u heeft om hiertegen beroep in te stellen.

Op 13 april 2017 heeft het Staatstoezicht op de Mijnen een nieuw advies over de gaswinning in Groningen uitgebracht. Aanleiding hiervoor is de geconstateerde verhoogde seismiciteit in de omgeving van Loppersum. Het kabinet heeft op basis van dit advies een besluit tot wijziging van het instemmingsbesluit over de gaswinning in Groningen van 30 september 2016 genomen. De minister maakt op 24 mei 2017 het gewijzigde besluit bekend door toezending aan NAM.

Wat zijn de hoofdpunten?

Vanuit een belang van veiligheid, leveringszekerheid en het belang van het voorkomen van schade wordt besloten tot:

 • een verdere verlaging van het productieplafond per 1 oktober 2017 met 10% van 24 miljard Nm3 naar 21,6 miljard Nm3 gas per jaar uit Groningen.

 • een “vinger aan de pols”-benadering: goed monitoren en bezien welk effect deze reductiestap heeft.

 • het terugbrengen van de maximum hoeveelheid gas, die in een kouder dan gemiddeld jaar benodigd is, van 6 naar 5,4 miljard Nm3, in overeenstemming met GTS.

 • een onderzoeksverplichting voor NAM of de productieverdeling over de clusters verder geoptimaliseerd kan worden om (ook regionale) fluctuaties zo veel mogelijk te beperken.

 • dat NAM mij onverwijld op de hoogte stelt van extra productie uit de clusters in regio Loppersum.

Waar kunt u het besluit inzien?

U kunt van vrijdag 26 mei 2017 tot en met vrijdag 7 juli 2017 het definitieve gaswinningsbesluit en de andere onderliggende stukken inzien op www.bureau-energieprojecten.nl. Op papier kunt u deze stukken tijdens reguliere openingstijden inzien op de volgende locaties:

 • Gemeente Delfzijl, Johan van den Kornputplein 10, Delfzijl, T 140596

 • Gemeente Loppersum, Molenweg 12, Loppersum, T (0596) 54 82 00

 • Gemeente Slochteren, Hoofdweg 10a, Slochteren, T (0598) 425 555

 • Provincie Groningen, provinciehuis, Martinikerkhof 12, Groningen, T (050) 316 4911

 • Provincie Drenthe, provinciehuis, Westerbrink 1, Assen, T (0592) 36 55 55

Wanneer kunt u beroep instellen?

Als u eerder een zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpinstemmingsbesluit gaswinning Groningen kunt u beroep instellen tegen het wijzigingsbesluit. Om beroep in te kunnen stellen, geldt daarnaast het criterium dat u belanghebbende bent.

Daarnaast kunt u als belanghebbende beroep instellen als u redelijkerwijs niet kan worden verweten dat u geen zienswijze heeft ingediend tegen het ontwerpinstemmingsbesluit.

De termijn voor het indienen van een beroepschrift is van zaterdag 27 mei tot en met vrijdag 7 juli.

Indien u reeds beroep heeft ingesteld tegen het instemmingsbesluit van 30 september 2016 bepaalt de wet (artikel 6:19 van de Algemene wet bestuursrecht) dat dit beroep mede betrekking heeft op het wijzigingsbesluit. Dit betekent dat u niet opnieuw beroep hoeft in te stellen tegen dit wijzigingsbesluit.

Hoe dient u uw beroepschrift in?

Het origineel van uw beroepschrift dient u te zenden aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. U wordt vriendelijk verzocht om een kopie van uw beroepschrift te zenden aan het Ministerie van Economische Zaken ter attentie van de directie WJZ (D passage 2), postbus 20401, 2500 EK ’s-Gravenhage.

Voor het instellen van beroep is griffierecht verschuldigd. Over de hoogte daarvan, de manier waarop en binnen welke termijn u dit moet betalen, krijgt u, na indiening van het beroep, bericht van de griffie van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Het beroepschrift moet ondertekend zijn en ten minste bevatten:

 • de naam en het adres van de indiener

 • de dagtekening

 • een omschrijving van het besluit

 • de redenen waarom men het niet eens is met het besluit

Conform de wet, stuurt de minister het wijzigingsbesluit aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Meer informatie kunt u vinden op www.bureau-energieprojecten.nl en op www.rijksoverheid.nl/gaswinninggroningen. Voor vragen kunt u bellen met bureau-energieprojecten T(070) 379 89 79.