Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeistStaatscourant 2017, 2867VerkeersbesluitenVerkeersbesluit inzake het instellen van eenrichtingsverkeer in de Meester de Klerkstraat in de tunnel

Logo Zeist

Datum: 11 januari 2017

Kenmerk: 210533

 

Burgemeester en wethouders,

 

INLEIDING

Bevoegdheid:

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 is het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeist bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Op 17 november 2011 is deze bevoegdheid door het college van burgemeester en wethouders gemandateerd aan de Teammanager beheer openbare ruimte.

 

OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT

Besluitverplichting

Op grond van artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er in de volgende gevallen een verkeersbesluit te worden genomen:

 • 1.

  De plaatsing of verwijdering van verkeerstekens en onderborden (opgenomen in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer), voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

 • 2.

  Maatregelen op of aan de weg tot een wijziging van de inrichting van de weg of het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

 

Procedure

Conform artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) is er overleg geweest met de politie. Deze heeft positief geadviseerd op het verkeersbesluit.

 

Motivering

Het centrum van Zeist, dat globaal wordt begrensd door de Slotlaan, 1e Hogeweg, Voorheuvel en Steynlaan, heeft sinds enkele decennia te kampen met een terugloop van het aantal bezoekers en bestedingen, een toenemende (winkel)leegstand en een onvoldoende kwalitatieve inrichting van de openbare ruimte. Dit heeft een negatief effect op zowel het lokale woon- als winkelplezier. Om het tij in positieve zin te doen keren zijn aanpassingen en herinrichtingen in het centrumgebied noodzakelijk om de woon- en winkelkwaliteit substantieel te verbeteren.

 

De basis voor de beoogde veranderingen in het centrum is in 2009 gelegd in het destijds opgestelde masterplan. Naar aanleiding hiervan volgden jaren van discussie en het opstellen van vele (alternatieve) plannen. Na het houden van onder meer een centrumdialoog medio 2013, waarbij inwoners en ondernemers hun bijdrage aan de plannen konden leveren, heeft dit uiteindelijk geresulteerd in het opstellen van een samenhangende visie op het centrum van Zeist: de centrumvisie “Beleef Zeist Groen, Gezond en Gastvrij”. Deze centrumvisie is op 3 maart 2015 door de gemeenteraad vastgesteld.

 

Vanwege de verkeerseffecten van de door de gemeenteraad (geamendeerde) centrumvisie, zijn nadien diverse gesprekken met belanghebbenden gevoerd onder de naam “Verkeersdialoog”. Het doel van deze consultaties was drieledig:

 • 1.

  Informeren over de verkeerseffecten van de (geamendeerde) centrumvisie.

 • 2.

  Genereren van aanvullende verkeersmaatregelen om ongewenste neveneffecten in omliggende woonwijken tegen te gaan.

 • 3.

  Aandachtspunten ophalen voor de ontwerpdialoog rondom de herinrichting van het centrum.

 

De resultaten van de Verkeersdialoog zijn zoveel mogelijk ‘vertaald’ in de ontwerp-verkeersbesluiten die op 6 april 2016 in procedure zijn gebracht.

 

Om de beoogde doelstellingen voor het centrum te realiseren wordt vanuit de centrumvisie ingezet op het realiseren van een compact kernwinkelcentrumgebied dat begrensd wordt door de 1e Hogeweg, Voorheuvel, Weeshuislaan en de Slotlaan, met het Emmaplein als hart. De realisatie van deze visie vergt onder meer dat de huidige infrastructuur en openbare ruimte rondom dit gebied zowel functioneel als visueel meer bij het kernwinkelcentrumgebied getrokken wordt. Om dit te bewerkstelligen wordt voorzien in het uitvoeren van diverse herinrichtingen en het in samenhang daarmee implementeren van ondersteunende verkeersmaatregelen. Belangrijke uitgangspunten ten aanzien van deze herinrichtingen zijn onder andere dat in de nieuwe situatie sprake is van een aantrekkelijk winkel- en verblijfsgebied, een verkeerssituatie waarbij de auto “te gast” is en een goede bereikbaarheid van de parkeerfaciliteiten in/rondom het kernwinkelcentrumgebied.

 

De beoogde herinrichtingen zullen gefaseerd gaan plaatsvinden om de hinder en/of overlast die hiermee gepaard gaat voor de omgeving zoveel als mogelijk te beperken. Het herinrichten van (delen van) straten brengt ook met zich mee dat huidige van kracht zijnde verkeersmaatregelen in de herinrichtingsgebieden aangepast moeten worden. Een aantal verkeersmaatregelen zal in de nieuwe situatie komen te vervallen, een aantal moet gewijzigd worden en daarnaast zal het noodzakelijk zijn om ook een aantal nieuwe verkeersmaatregelen te implementeren. Hiertoe zijn door de gemeente diverse concept-verkeersbesluiten opgesteld, die elk betrekking hebben op een specifiek herinrichtingsgebied dan wel (deel van een) straat waar verkeersmaatregelen gewijzigd worden.

 

Dit specifieke verkeersbesluit heeft betrekking op de herinrichtingen en daarmee samenhangende verkeersmaatregelen die op de volgende (delen van) wegen worden uitgevoerd:

 • Meester de Klerkstraat

In de huidige situatie wordt de Meester de Klerkstraat op de volgende manieren gebruikt:

 • autoverkeer vanaf de 1e Hogeweg rijdt naar de ingang van parkeergarage Emmaplein.

 • autoverkeer vanaf de 1e Hogeweg gebruikt de straat als doorgaande route om naar de Weeshuislaan te rijden.

 • autoverkeer dat parkeergarage Emmaplein verlaat kan rechtsaf slaan om naar de Weeshuislaan te rijden, maar kan ook linksaf slaan om naar de 1e Hogeweg te rijden.

 • aan de zijde van de Weeshuislaan is voor de Meester de Klerkstraat een geslotenverklaring voor motorvoertuigen van kracht. Voor fietsers is het echter wel mogelijk om de Meester de Klerkstraat van die zijde in te rijden aangezien er een vrijliggend fietspad ligt waar zij gebruik van kunnen maken.

 • aan de zijde van de 1e Hogeweg is regelmatig sprake van stilstaand verkeer op en/of naast de rijbaan.

De huidige inrichting van de Meester de Klerkstraat, in combinatie met het hierboven geschetste gebruik, maakt dat de weg als een soort servicestraat voor het centrumgebied fungeert en niet als winkelstraat. Het stilstaande expeditie-verkeer en de auto’s voor de parkeergarage conflicteren met de entreefunctie die de straat zou moeten hebben voor voetgangers en fietsers naar Belcour. Door het veelvuldig stilstaan van verkeer is de straat een onoverzichtelijke en onaangename verblijfsruimte. Het contrast tussen de bouwhoogtes aan weerszijden van de weg en bomen ten opzichte van de stenen pergola versterken dit onaangename beeld. Doordat de doorstroming soms moeizaam verloopt doen zich hier regelmatig verkeersonveilige situaties voor, hetgeen ongewenst is.

 

Om de afwikkeling van het verkeer te verbeteren zijn twee afzonderlijke rijstroken richting de parkeergarage en Weeshuislaan nodig. Hierdoor kan het verkeer dat de parkeergarage wil inrijden zich opstellen op een eigen rijstrook. Het rechtdoorgaand verkeer richting de Weeshuislaan kan dit verkeer via de naastgelegen rijstrook passeren. In de tunnel is slechts ruimte beschikbaar voor twee rijstroken. Dit betekent dat er bij deze variant onvoldoende ruimte beschikbaar is voor een aparte rijstrook richting de 1e Hogeweg. Deze komt hiermee te vervallen. Dit betekent dat in de gehele tunnel eenrichtingsverkeer van de 1e Hogeweg naar de Weeshuislaan ingesteld moet worden. Automobilisten kunnen met het instellen van deze verkeersmaatregel van de 1e Hogeweg naar de Weeshuislaan rijden. Dit betekent dat automobilisten die de parkeergarage verlaten ook alleen nog richting de Weeshuislaan mogen rijden.

 

De Meester de Klerkstraat moet als een rode loper leiden naar het hart van het centrum. Naast aanpassingen aan de openbare ruimte wordt het ter bewerkstelliging hiervan wenselijk geacht om verkeer dat parkeergarage Emmaplein verlaat te verplichten rechtsaf richting de Weeshuislaan in te rijden. De donkere en slecht gebruikte fietsverbinding door het tunneltje komt te vervallen. Hiermee wordt de Meester de Klerkstraat feitelijk een eenrichtingsweg. Dit betekent een rustiger uitstraling en een veiliger gebruik van de weg, wat de beleving van het centrum ten goede komt. Daarmee kan de straat de beoogde entreefunctie vervullen. De Meester de Klerkstraat kan met deze maatregel ook de alternatieve route voor de Slotlaan vervullen, waardoor de intensiteit van het verkeer op de Slotlaan afneemt. Het fietspad (tegenrichting) komt weliswaar te vervallen maar er komt een trottoir voor terug (langzaam verkeerstrook) voor mensen die uit de parkeergarage richting Meester de Klerkstraat lopen. Fietsers mogen wel gebruik maken van de Meester de Klerkstraat conform het eenrichtingsverkeer.

 

Met dit verkeersbesluit worden, op basis van artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994, de volgende doelstellingen beoogd:

 • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden.

 

Zienswijzen

In deze verkeersbesluitprocedure is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure op grond van de Awb (afdeling 3.4) gevolgd. Op 8 maart 2016 zijn zes ontwerp-verkeersbesluiten genomen, die op 6 april 2016 zijn gepubliceerd. Belanghebbenden zijn hierna zes weken in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen. In totaal zijn op de zes ontwerp-verkeersbesluiten 156 zienswijzen ingediend. De ingediende zienswijzen zijn betrokken bij de heroverweging van de ontwerp-verkeersbesluiten. Dit heeft niet geleid tot een aanpassing van dit specifieke verkeersbesluit (kenmerk 174178). De zienswijzen hebben ook niet geleid tot een aanpassing van de volgende verkeersbesluiten:

 • ontwerp-verkeersbesluit afsluiten Jagerlaan (kenmerk: 174170)

 • ontwerp-verkeersbesluit Korte Steynlaan – Slotlaan (busstation) – Geiserlaan, meerdere maatregelen (kenmerk: 174176)

 • ontwerp-verkeersbesluit Weeshuislaan – Voorheuvel – Slotlaan – 1ste Hogeweg – meerdere verkeersmaatregelen (kenmerk: 174183)

 • ontwerp-verkeersbesluit inzake het permanent afsluiten van de Rozenstraat ter hoogte van de aansluiting op de Voorheuvel (kenmerk: 174181).

 • Wel is besloten het ontwerp-verkeersbesluit Oude Arnhemseweg (kenmerk: 174179) niet verder in procedure te brengen. Reden is dat de gehele Oude Arnhemseweg tot aan de Schaerweijdelaan binnen 5 jaar in aanmerking komt voor een grootschalige herinrichting. In het kader van deze herinrichting dient een integrale afweging worden gemaakt over de gewenste verkeersmaatregelen in de gehele straat.

 

Op de ingediende zienswijzen is gereageerd in vijf Nota’s van beantwoording. 125 zienswijzen hebben betrekking op de zes gepubliceerde ontwerp-verkeersbesluiten. In de Nota van beantwoording - Zienswijzen ontwerp-verkeersbesluiten verkeersmaatregelen centrumplan Zeist is op deze zienswijzen gereageerd.

 

BESLUITEN

Op grond van voorgaande overwegingen is de gemeente tot het besluit gekomen om:

 

 • 1.

  de huidige geslotenverklaring van de Meester de Klerkstraat aan de zijde van de Weeshuislaan op te heffen door het verwijderen van het bord model C12 van Bijlage 1 van het RVV 1990;

 • 2.

  het huidige fietspad langs de Meester de Klerkstraat, dat vanaf de Weeshuislaan in zuidelijke richting onder het tunneltje door loopt, op te heffen door het verwijderen van het bord model G11 van Bijlage 1 van het RVV 1990;

een eenrichtingsregime in te stellen op de Meester de Klerkstraat in de tunnel waarbij het enkel nog is toegestaan om van zuid naar noord richting de Weeshuislaan te rijden, door het plaatsen van borden model C2, C3 en C4 van Bijlage 1 van het RVV 1990.

 

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt op 1 maart 2017 in werking.

 

Beroepsclausule

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan een belanghebbende tegen dit verkeersbesluit beroep aantekenen bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, bodemzaken, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Daartoe moet binnen zes weken een gemotiveerd beroepschrift worden ingediend. De termijn voor het indienen van een beroepschrift begint met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd. Alleen belanghebbenden die een zienswijze naar voren hebben gebracht en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht kunnen beroep instellen. Aan deze procedure zijn griffiekosten verbonden. Na indiening van het beroepschrift krijgt u van de rechtbank nader bericht over de verdere procedure.

 

Voorlopige voorziening

Daarnaast kunt u na het indienen van het beroepschrift (als onverwijlde spoed dat gelet op de betrokken belangen vereist) schriftelijk een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Ook aan deze procedure zijn griffiekosten verbonden. Na indiening van het verzoek om voorlopige voorziening krijgt u van de rechtbank nader bericht over de verdere procedure.

 

U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Communicatie/bekendmaking

Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en op www.zeist.nl/verkeersbesluiten. Daarnaast ligt het ontwerpbesluit inclusief tekening gedurende 6 weken ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis.

 

burgemeester en wethouders van Zeist,

namens dezen,

de teammanager Beheer en Openbare Ruimte,

Florien (A.C.) Westermann