Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeistStaatscourant 2017, 2866VerkeersbesluitenVerkeersbesluit inzake het permanent afsluiten van de Rozenstraat ter hoogte van de aansluiting op de Voorheuvel

Logo Zeist

Datum: 11 januari 2017

Kenmerk: 201534

 

Burgemeester en wethouders,

 

INLEIDING

Bevoegdheid:

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 is het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeist bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Op 17 november 2011 is deze bevoegdheid door het college van burgemeester en wethouders gemandateerd aan de Teammanager beheer openbare ruimte.

 

OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT

Besluitverplichting

Op grond van artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er in de volgende gevallen een verkeersbesluit te worden genomen:

 • 1.

  De plaatsing of verwijdering van verkeerstekens en onderborden (opgenomen in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer), voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Maatregelen op of aan de weg tot een wijziging van de inrichting van de weg of het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

 

Procedure

Conform artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) is er overleg geweest met de politie. Deze heeft positief geadviseerd op het verkeersbesluit.

 

Motivering

Het centrum van Zeist, dat globaal wordt begrensd door de Slotlaan, 1e Hogeweg, Voorheuvel en Steynlaan, heeft sinds enkele decennia te kampen met een terugloop van het aantal bezoekers en bestedingen, een toenemende (winkel)leegstand en een onvoldoende kwalitatieve inrichting van de openbare ruimte. Dit heeft een negatief effect op zowel het lokale woon- als winkelplezier. Om het tij in positieve zin te doen keren zijn aanpassingen en herinrichtingen in het centrumgebied noodzakelijk om de woon- en winkelkwaliteit substantieel te verbeteren.

 

De basis voor de beoogde veranderingen in het centrum is in 2009 gelegd in het destijds opgestelde masterplan. Naar aanleiding hiervan volgden jaren van discussie en het opstellen van vele (alternatieve) plannen. Na het houden van onder meer een centrumdialoog medio 2013, waarbij inwoners en ondernemers hun bijdrage aan de plannen konden leveren, heeft dit uiteindelijk geresulteerd in het opstellen van een samenhangende visie op het centrum van Zeist: de centrumvisie “Beleef Zeist Groen, Gezond en Gastvrij”. Deze centrumvisie is op 3 maart 2015 door de gemeenteraad vastgesteld.

 

Vanwege de verkeerseffecten van de door de gemeenteraad (geamendeerde) centrumvisie, zijn nadien diverse gesprekken met belanghebbenden gevoerd onder de naam “Verkeersdialoog”. Het doel van deze consultaties was drieledig:

 • 1.

  Informeren over de verkeerseffecten van de (geamendeerde) centrumvisie.

 • 2.

  Genereren van aanvullende verkeersmaatregelen om ongewenste neveneffecten in omliggende woonwijken tegen te gaan.

 • 3.

  Aandachtspunten ophalen voor de ontwerpdialoog rondom de herinrichting van het centrum.

 

De resultaten van de Verkeersdialoog zijn zoveel mogelijk ‘vertaald’ in de ontwerp-verkeersbesluiten die op 6 april 2016 in procedure zijn gebracht.

 

Om de beoogde doelstellingen voor het centrum te realiseren wordt vanuit de centrumvisie ingezet op het realiseren van een compact kernwinkelcentrumgebied dat begrensd wordt door de 1e Hogeweg, Voorheuvel, Weeshuislaan en de Slotlaan, met het Emmaplein als hart. De realisatie van deze visie vergt onder meer dat de huidige infrastructuur en openbare ruimte rondom dit gebied zowel functioneel als visueel meer bij het kernwinkelcentrumgebied getrokken wordt. Om dit te bewerkstelligen wordt voorzien in het uitvoeren van diverse herinrichtingen en het in samenhang daarmee implementeren van ondersteunende verkeersmaatregelen. Belangrijke uitgangspunten ten aanzien van deze herinrichtingen zijn onder andere dat in de nieuwe situatie sprake is van een aantrekkelijk winkel- en verblijfsgebied, een verkeerssituatie waarbij de auto “te gast” is en een goede bereikbaarheid van de parkeerfaciliteiten in/rondom het kernwinkelcentrumgebied.

 

De beoogde herinrichtingen zullen gefaseerd gaan plaatsvinden om de hinder en/of overlast die hiermee gepaard gaat voor de omgeving zoveel als mogelijk te beperken. Het herinrichten van (delen van) straten brengt ook met zich mee dat huidige van kracht zijnde verkeersmaatregelen in de herinrichtingsgebieden aangepast moeten worden. Een aantal verkeersmaatregelen zal in de nieuwe situatie komen te vervallen, een aantal moet gewijzigd worden en daarnaast zal het noodzakelijk zijn om ook een aantal nieuwe verkeersmaatregelen te implementeren. Hiertoe zijn door de gemeente diverse ontwerp-verkeersbesluiten opgesteld, die elk betrekking hebben op een specifiek herinrichtingsgebied dan wel (deel van een) straat waar verkeersmaatregelen gewijzigd worden.

 

Dit specifieke verkeersbesluit heeft betrekking op de verkeersmaatregel(en) die op de volgende (delen van) wegen worden uitgevoerd:

 • Rozenstraat, ter hoogte van de aansluiting op de Voorheuvel

 

In de huidige situatie is in de Rozenstraat, vlak voor de aansluiting op de Voorheuvel, reeds een geslotenverklaring van kracht waarvan enkel (brom)fietsers zijn uitgezonderd en gedurende bepaalde tijdvensters ook laad- en losverkeer.

 

In het kader van de centrumvisie wordt met betrekking tot de Voorheuvel nadrukkelijk gekozen voor het winkelend publiek: enkel voetgangers en (brom)fietsers mogen de Voorheuvel nog via de Rozenstraat in. Daartoe wordt de huidige geslotenverklaring in de Rozenstraat opgeheven en vervangen door een fysieke afsluiting in de vorm van paaltjes in het wegdek. Gekozen is voor beweegbare paaltjes die in geval van calamiteiten snel verwijderd kunnen worden, zodat hulpdiensten doorgang hebben. Verkeer dat gerelateerd is aan de op- en afbouwwerkzaamheden van de markt, dat normaliter via de Rozenstraat naar de markt rijdt, dient in de nieuwe situatie via de Weeshuislaan te rijden.

 

De gemeente beseft dat de bovengenoemde afsluiting tot gevolg heeft dat motorvoertuigen een (beperkte) omrijdafstand moeten afleggen. Aan het realiseren van een aantrekkelijk en autoluw centrumgebied, waarin een nadrukkelijke keuze is gemaakt voor het langzame verkeer, kent de gemeente een zwaarder belang toe dan deze beperkte vorm van overlast als gevolg van omrijden. De maatregel dient ook ter ontlasting van de verkeersdruk in de Rozenstraat en de Bloemenbuurt. Daarbij zijn de Antonlaan en Weeshuislaan vanuit de inrichtng van deze wegen geschikter om als aan- en afvoerroutes van het centrum te dienen.

 

Met dit verkeersbesluit worden, op basis van artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994, de volgende doelstellingen beoogd:

 • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden.

 

Zienswijzen

In deze verkeersbesluitprocedure is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure op grond van de Awb (afdeling 3.4) gevolgd. Op 8 maart 2016 zijn zes ontwerp-verkeersbesluiten genomen, die op 6 april 2016 zijn gepubliceerd. Belanghebbenden zijn hierna zes weken in de gelegenheid gesteld om een zienswijze kenbaar te maken. In totaal zijn op de zes ontwerp-verkeersbesluiten 156 zienswijzen ingediend. De ingediende zienswijzen zijn betrokken bij de heroverweging van de ontwerp-verkeersbesluiten. Dit heeft niet geleid tot een aanpassing van dit specifieke verkeersbesluit (kenmerk 174148). De zienswijzen hebben ook niet geleid tot een aanpassing van de volgende verkeersbesluiten:

 • ontwerp-verkeersbesluit afsluiten Jagerlaan (kenmerk: 174170);

 • ontwerp-verkeersbesluit Korte Steynlaan – Slotlaan (busstation) – Geiserlaan, meerdere maatregelen (kenmerk: 174176);

 • ontwerp-verkeersbesluit instellen van eenrichtingsverkeer in de Meester de Klerkstraat (kenmerk: 174178);

 • ontwerp-verkeersbesluit Weeshuislaan – Voorheuvel – Slotlaan – 1ste Hogeweg – meerdere verkeersmaatregelen (kenmerk: 174183);

 • Wel is besloten het ontwerp-verkeersbesluit Oude Arnhemseweg (kenmerk: 174179) niet verder in procedure te brengen. Reden is dat de gehele Oude Arnhemseweg tot aan de Schaerweijdelaan binnen 5 jaar in aanmerking komt voor een grootschalige herinrichting. In het kader van deze herinrichting dient een integrale afweging worden gemaakt over de gewenste verkeersmaatregelen in de gehele straat.

 

Op de ingediende zienswijzen is gereageerd in vijf Nota’s van beantwoording. 125 zienswijzen hebben betrekking op de zes gepubliceerde ontwerp-verkeersbesluiten. In de Nota van beantwoording - Zienswijzen ontwerp-verkeersbesluiten verkeersmaatregelen centrumplan Zeist is op deze zienswijzen gereageerd.

 

BESLUITEN

Op grond van voorgaande overwegingen is de gemeente tot het besluit gekomen om:

 • 1.

  de geslotenverklaring in de Rozenstraat, ter hoogte van de aansluiting op de Voorheuvel, op te heffen door het verwijderen van het bord model C1 van Bijlage 1 van het RVV 1990 alsmede de daaronder aanwezige onderborden;

de Rozenstraat ter hoogte van de aansluiting op de Voorheuvel fysiek af te sluiten voor motorvoertuigen op meer dan twee wielen.

 

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt op 1 maart 2017 in werking.

 

Beroepsclausule

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan een belanghebbende tegen dit verkeersbesluit beroep aantekenen bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, bodemzaken, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Daartoe moet binnen zes weken een gemotiveerd beroepschrift worden ingediend. De termijn voor het indienen van een beroepschrift begint met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd. Alleen belanghebbenden die een zienswijze naar voren hebben gebracht en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht kunnen beroep instellen. Aan deze procedure zijn griffiekosten verbonden. Na indiening van het beroepschrift krijgt u van de rechtbank nader bericht over de verdere procedure.

 

Voorlopige voorziening

Daarnaast kunt u na het indienen van het beroepschrift (als onverwijlde spoed dat gelet op de betrokken belangen vereist) schriftelijk een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Ook aan deze procedure zijn griffiekosten verbonden. Na indiening van het verzoek om voorlopige voorziening krijgt u van de rechtbank nader bericht over de verdere procedure.

 

U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Communicatie/bekendmaking

Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en op www.zeist.nl/verkeersbesluiten. Daarnaast ligt het besluit inclusief tekening gedurende 6 weken ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis.

 

 

burgemeester en wethouders van Zeist,

namens dezen,

de teammanager Beheer en Openbare Ruimte,

Florien (A.C.) Westermann