Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
WestvoorneStaatscourant 2017, 28653Ruimtelijke plannenGEMEENTE WESTVOORNE

Logo Westvoorne

OMGEVINGSVERGUNNING AFWIJKEND VAN BESTEMMINGSPLAN OF BEHEERSVERORDENING

ARTIKEL 2.12, EERSTE LID ONDER A ONDER 3 W ABO

DEFINITIEF BESLUIT

Burgemeester en wethouders van Westvoorne maken bekend dat krachtens afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht een omgevingsvergunning met goede ruimtelijke onderbouwing als bedoeld in artikel 2.12 lid 1 onder a onder 3 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) is verleend voor de Wabo-activiteiten ‘het bouwen van een bouwwerk’ en ‘het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met bestemmingsplan of beheersverordening’ voor:

•Het oprichten van een zwempaviljoen met ondergrondse stallingsgarage op het perceel Molendijk 8 in Oostvoorne (3233LN).

Inzage en beroep

Het besluit ligt met ingang van de dag na bekendmaking gedurende zes weken ter inzage bij het Servicepunt van Westvoorne. Het Servicepunt vindt u in de hal van het gemeentehuis in Rockanje (Raadhuislaan 6) en is geopend op maandag, dinsdag en donderdag van 8.00 tot 17.00 uur, op woensdag van 8.00 tot 18.30 uur en op vrijdag van 8.00 tot 12.30 uur. Het plan ligt eveneens digitaal ter inzage (www.ruimtelijkeplannen.nl).

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan beroep worden ingesteld door:

  • belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerp-besluit;

  • belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijze hebben ingediend tegen het ontwerp-besluit;

  • adviseurs die advies hebben uitgebracht over het ontwerp-besluit;

  • belanghebbenden die bezwaar hebben tegen wijzigingen ten opzichte van het ontwerp-besluit.

Het beroepschrift moet worden gericht aan de rechtbank Rotterdam, sector Bestuursrecht, Postbus 50951, 3007 BM Rotterdam. Indiening van een beroepschrift heeft geen invloed op de inwerkingtreding van het besluit. Indieners van een beroepschrift kunnen hiervoor een verzoek om voorlopige voorziening (schorsing) indienen bij de Voorzieningenrechter van de rechtbank.

Rockanje, 24 mei 2017

De burgemeester en wethouders van Westvoorne