Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GeertruidenbergStaatscourant 2017, 28404Ruimtelijke plannenVoorontwerpbestemmingsplan “Bergse Slot, Stadsweg 49, Geertruidenberg”

Logo Geertruidenberg

Het college van B&W gaat een bestemmingsplan opstellen voor het realiseren van tien patiowoningen op het perceel Stadsweg 49 in Geertruidenberg (art. 1.3.1 Besluit ruimtelijke ordening). Ter voorbereiding is een voorontwerpbestemmingsplan opgesteld.

 

Het bestemmingsplan heeft betrekking op de ontwikkeling van tien patiowoningen op het perceel Stadsweg 49 in Geertruidenberg. De voormalige bedrijfsbebouwing (garagebedrijf) is inmiddels gesloopt.  

 

Ligging plangebied

Het plangebied ligt aan de westrand van de kern Geertruidenberg, aan de Stadsweg 49. Ten noorden en zuiden van het plangebied staat appartementengebouwen en ten oosten van het plangebied is grondgebonden woningbouw aanwezig.

 

Communicatie

U kunt het voorontwerpbestemmingsplan en de bijbehorende stukken gedurende zes weken met ingang van vrijdag 19 mei 2017 tot en met 29 juni 2017 inzien in de gemeentewinkel van het gemeentehuis, Vrijheidstraat 2 in Raamsdonksveer. U kunt er elke werkdag terecht van 08.30 uur tot 13.00 uur en op woensdag van 14.00 uur tot 20.00 uur. Ook kunt u het voorontwerpbestemmingsplan en bijbehorende stukken inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl en 0779.ropubliceer.nl.

 

In het kader van de gemeentelijke Inspraakverordening kunnen ingezetenen en belanghebbenden tijdens bovengenoemde termijn schriftelijk of mondeling een inspraakreactie indienen. Schriftelijke inspraakreacties moet u richten aan:

het college van B&W.

Postbus 10.001

4940 GA Raamsdonksveer

 

Als u uw reactie mondeling kenbaar wilt maken of als u tijdens openingstijden de stukken niet kunt inzien, kunt u contact opnemen met mw. Wilma Lemoine, via telefoonnummer 0162-579595.