Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LingewaardStaatscourant 2017, 28209VerkeersbesluitenFietspaden Park Lingezegen

Logo Lingewaard

Onderwerp

Verkeersbesluit betreffende het instellen van diverse verplichte en onverplichte fietspaden alsmede diverse voorrangsregelingen in Park Lingezegen te Bemmel.

Bevoegdheid

Op grond van artikel 18, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994, en paragraaf 7b van het Besluit mandaat, volmacht en machtiging gemeente Lingewaard 2014, is de teamleider Infrastructuur bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Overwegende dat:

 • tussen Arnhem en Nijmegen wordt gewerkt aan de realisatie van een nieuw landschapspark, genaamd “Park Lingezegen”;

 • dit nieuwe park een oppervlakte beslaat van ongeveer 1700 hectare en is opgedeeld in vijf deelgebieden, die elk een eigen specifieke inrichting en beleving kennen;

 • het in deze gaat om de volgende vijf deelgebieden: De Park, Het Waterrijk, Het Landbouwland, De Buitens, De Woerdt;

 • in elk van deze vijf gebieden vrijliggende paden worden aangelegd ten behoeve van fietsers, ruiters en wandelaars, die onderling op elkaar aansluiten, om zodoende bezoekers van het park een aantrekkelijk recreatief netwerk in het park te bieden;

 • het niet de bedoeling is dat de in het park gelegen paden die bestemd zijn voor fietsverkeer door brommers dan wel snorfietsen met ingeschakelde motor gebruikt worden;

 • dit namelijk enerzijds een negatief effect zal hebben op de beleving van het park, aangezien het geluid van de motoren van deze (brom)fietsen een (ver)storend effect heeft;

 • dit anderzijds vanuit verkeersveiligheidsoogpunt niet wenselijk wordt geacht aangezien recreatief fietsverkeer over het algemeen vrij langzaam fietst, terwijl brommers en snorfietsen een hogere snelheid hebben;

 • de gemeente, gelet op het voorgaande, dan ook wenst over te gaan tot het aanwijzen van deze paden als onverplicht fietspad, aangezien op dergelijke paden enkel fietsers en snorfietsen met uitgeschakelde motor zijn toegestaan;

 • het in deze enkel gaat om het aanwijzen van onverplichte fietspaden in Park Lingezegen voor zover deze binnen de gemeentegrenzen liggen, hetgeen betekent dat het gaat om het aanwijzen van de volgende onverplichte fietspaden gelegen in de deelgebieden Het Landbouwland, De Buitens en De Woerdt:

  • de vrijliggende paden gelegen in het gebied dat begrensd wordt door de Zandsestraat, De Pas, Waaldijk, Doornik en Vossenpelssestraat;

  • het Airbornepad, gelegen tussen de Lingewal en De Vergert;

  • het Patrouille Pad Zuid en het hierop aansluitende Frontlijn Pad;

  • het verbindingspad dat in het verlengde van de Azalealaan aansluit op het Patrouille Pad Zuid;

 • voorts vanuit verkeersveiligheidsoogpunt voorrangsregelingen worden ingesteld ter hoogte van de punten waar bovengenoemde onverplichte fietspaden aansluiten op wegen danwel wegen kruisen, zodanig dat het fietsverkeer voorrang dient te verlenen aan kruisend verkeer;

 • tot slot nog de volgende aanvullende verkeersmaatregelen worden genomen in Park Lingezegen ter waarborging van de lokale verkeersveiligheid:

  • instellen van een voorrangsregeling ter hoogte van het punt waar het parkeerterrein Vossenpels op de Vossenpelssestraat aansluit, zodanig dat verkeer dat dit parkeerterrein verlaat voorrang moet verlenen aan kruisend verkeer op de Vossenpelssestraat;

  • instellen van een voorrangsregeling ter hoogte van het punt waar het parkeerterrein aan de Zandsestraat, gelegen ten westen van Zandsestraat 5, op de Zandsestraat aansluit, zodanig dat verkeer dat dit parkeerterrein verlaat voorrang moet verlenen aan kruisend verkeer op de Zandsestraat;

  • aanwijzen van het vrijliggende pad gelegen aan de noordzijde van de straat Kattenleger als verplicht fietspad;

Vereiste van het besluit

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Motivering

De in dit besluit genoemde verkeersmaatregelen strekken, gelet op artikel 2 van de Wvw 1994, tot:

 • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder, of schade alsmede de gevolgen voor het milieu, bedoeld in de Wet milieubeheer;

 • het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden;

Het is daarom gewenst om:

 • de vrijliggende paden in Park Lingezegen, voor zover gelegen binnen de gemeentegrenzen van Lingewaard en zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende tekening d.d. 22-09-2015, aan te wijzen als onverplicht fietspad om zodoende het recreatieve karakter in het park en de lokale verkeersveiligheid te waarborgen;

 • ter waarborging van de verkeersveiligheid diverse lokale voorrangsregelingen in te stellen in Park Lingezegen waar onverplichte fietspaden (doorgaande) wegen kruisen en in- en uitritten van in het park gelegen parkeerterreinen aansluiten op de (doorgaande) weg;

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd met de korpschef van politie of diens gemandateerde.

Besluiten

Op grond van vorenstaande overwegingen besluiten wij om:

 • 1.

  middels het plaatsen van borden model G13 en G14 van Bijlage 1 van het RVV 1990 aan te wijzen als onverplicht fietspad:

 • a)

  het Patrouille Pad Zuid en het hierop aansluitende Frontlijn Pad;

 • b)

  het verbindingspad dat in het verlengde van de Azalealaan aansluit op het Patrouille Pad Zuid;

 • c)

  het Airbornepad, gelegen tussen de Lingewal en De Vergert;

 • d)

  de vrijliggende paden gelegen in het gebied dat begrensd wordt door de Zandsestraat, De Pas, Waaldijk, Doornik en Vossenpelssestraat;

 • 2.

  grondeigenaren toe te staan om vanaf de straat De Vergert het als onverplicht fietspad aangewezen Airbornepad in te rijden, door het plaatsen van een onderbord met de tekst “uitgezonderd aanliggende grondeigenaren”;

 • 3.

  middels het plaatsen van borden model B4, B5 en B6 van Bijlage 1 van het RVV 1990 en het aanbrengen van haaientanden op het wegdek een voorrangsregeling(en) in te stellen:

 • a)

  ter hoogte van de punten waar de onder punt 1 van dit besluit genoemde onverplichte fietspaden aansluiten op wegen of wegen kruisen, zodanig dat het fietsverkeer komende vanaf de onverplichte fietspaden voorrang moet verlenen aan kruisend verkeer;

 • b)

  ter hoogte van het punt waar het parkeerterrein Vossenpels op de Vossenpelssestraat aansluit, zodanig dat verkeer dat dit parkeerterrein verlaat voorrang moet verlenen aan kruisend verkeer op de Vossenpelssestraat;

 • c)

  ter hoogte van het punt waar het parkeerterrein aan de Zandsestraat, gelegen ten westen van Zandsestraat 5, op de Zandsestraat aansluit, zodanig dat verkeer dat dit parkeerterrein verlaat voorrang moet verlenen aan kruisend verkeer op de Zandsestraat;

 • 4.

  het vrijliggende pad gelegen aan de noordzijde van de straat Kattenleger aan te wijzen als verplicht fietspad, door het plaatsen van borden model G11 en G12 van Bijlage 1 van het RVV 1990;

 • 5.

  de verkeersmaatregelen uit te voeren zoals aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening d.d. 22 september 2015.

Bezwaar

Indien u het niet eens bent met dit besluit kunt u op grond van de Algemene wet bestuursrecht binnen zes weken na de dag van bekendmaking een gemotiveerd bezwaarschrift bij ons indienen.

Het bezwaarschrift moet worden ondertekend en bevat ten minste:

 • de naam en het adres van de indiener;

 • de dagtekening (datum);

 • een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

 • de gronden van het bezwaar of beroep (motivering).

Het bezwaarschrift schorst de werking van het besluit niet. Voor schorsende werking is een uitspraak van de Voorzieningenrechter nodig. Hiervoor kan, tegelijk met of na de indiening van het bezwaarschrift, een verzoek worden ingediend bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank, Postbus 9030, 6800 EM Arnhem. Hiervoor is griffierecht verschuldigd.

Tegen dit besluit kunnen eventueel ook andere belanghebbenden een bezwaarschrift indienen.

Bemmel, 15 mei 2017

namens burgemeester en wethouders van Lingewaard,

T.Pruijn, teammanager Openbare Ruimte en Vastgoed.