Zoutelande, hoek Langendam/Oostraat (voormalige locatie Rabobank), besluit uitgebreide omgevingsvergunning

Logo Veere

Op 22 december 2016 ontvingen wij een aanvraag omgevingsvergunning voor de realisatie van een complex met 14 appartementen op een commerciële plint op de hoek van de Langendam en de Ooststraat (voormalige locatie Rabobank) te Zoutelande.

Het voornemen om op grond van artikel 2.12, lid 1, sub a onder 3° Wet algemene bepalingen omgevingsrecht een omgevingsvergunning te verlenen voor:

a. het bouwen van een appartementengebouw en commerciële ruimten, alsmede daarbij behorende voorzieningen zoals erfafscheidingen;

b. het handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, in casu het bestemmingsplan Kom Zoutelande, voor het afwijken van de bouw- en gebruiksregels van artikel 8 (Kantoor);

c. het aanleggen of veranderen van een uitweg;

Het plan heeft van 9 maart 2017 tot en met 19 april 2017 ter inzage gelegen op het gemeentehuis en was in te zien via www.ruimtelijkeplannen.nl onder plannummer NL.IMRO.0717.0115OVRabolZtl-OW01.

 

Gedurende deze periode van terinzagelegging zijn geen zienswijzen ingediend, zodat wij besloten hebben de gevraagde vergunning ongewijzigd te verlenen. De verleende vergunning met de daarbij behorende bijlagen liggen van 18 mei 2017 tot en met 29 juni 2017 ter inzage op het gemeentehuis. Het besluit is tevens beschikbaar gesteld op www.ruimtelijkeplannen.nl onder plannummer NL.IMRO.0717.0115OVRabolZtl-VG01.

 

Ter inzagelegging en beroep

Van 19 mei 2017 tot en met 30 juni 2017 kunnen belanghebbenden tegen het besluit tot het verlenen van een omgevingsvergunning een beroepschrift indienen bij de rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht (Postbus 90006, 4800 PA Breda). Van de mogelijkheid om een beroepschrift in te dienen kan gebruik worden gemaakt door een belanghebbende die:

• tijdig een zienswijze bij het college naar voren heeft gebracht;

• aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze op het ontwerpbesluit bij het college naar voren te brengen;

• beroep instelt tegen de wijzigingen die in het vastgestelde besluit aangebracht.

 

Het beroepschrift moet zijn ondertekend en dient tenminste te bevatten: de naam en het adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden waarop het bezwaar rust. Zo mogelijk dient een kopie van het bestreden besluit bijgevoegd te worden. Het beroepschrift is tijdig ingediend indien het voor het einde van de termijn is ontvangen. Er wordt een griffierecht geheven.

Als beroep wordt ingediend kan, als het besluit onherstelbare gevolgen heeft, ook een voorlopige voorziening worden gevraagd bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Zeeland-West-Brabant.

 

Inwerkingtreding vergunning

Daarnaast hebben wij besloten gebruik te maken van het bepaalde van artikel 6.2 Wabo, zodat de verleende vergunning direct na haar bekendmaking in werking treedt, teneinde de overlast voor de omgeving in het hoogseizoen zoveel mogelijk te beperken. Juist bij de sloop, het grondwerk en het vervaardigen van de boorpalen is groot materieel benodigd. Door deze werkzaamheden voor het hoogseizoen af te ronden kan de verkeersoverlast door transporten en geluidsoverlast zoveel mogelijk beperkt worden.

 

Anterieure overeenkomst

Tenslotte maken wij, ter voldoening aan het bepaalde in artikel 6.24 lid 3 Wro, bekend

dat wij een anterieure overeenkomst als bedoel in lid 1 van dat artikel hebben gesloten met de initiatiefnemer. In de overeenkomst zijn afspraken gemaakt over de ontwikkeling, de rechten en plichten als ook over de vergoeding van kosten ten aanzien van de planologische medewerking die de gemeente verleent. Met ingang van 18 mei 2017 ligt ook een zakelijke beschrijving van de anterieure overeenkomst ter inzage. Tegen de gesloten overeenkomst en de zakelijke beschrijving van de inhoud van deze overeenkomst kunnen geen zienswijzen of bezwaren worden ingediend.

 

Domburg, 17 mei 2017

 

Burgemeester en wethouders van Veere,

De secretaris, De burgemeester

J.F.M. Steinbusch R.J. van der Zwaag

 

Naar boven