Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2017, 27835Ruimtelijke plannenOngewijzigde vaststelling uitwerkingsplan “Zuidas-Ravel, eerste uitwerking”, ontwerpbesluit hogere waarden enomgevingsvergunning voor de activiteit bouwen.

Logo Amsterdam

Burgemeester en wethouders van Amsterdam maken ingevolge artikel 3.9a van de Wet ruimtelijke ordening (Wro) jo artikel 3.32 Wro het volgende bekend:

Burgemeester en wethouders hebben bij besluit van 2 mei 2017 het uitwerkingsplan Zuidas-Ravel, eerste uitwerking en een besluit hogere waarden vastgesteld. Het vastgestelde uitwerkingsplan is ten opzichte van het ontwerpuitwerkingsplan, zoals dat ter inzage heeft gelegen, ongewijzigd vastgesteld.

Bij besluit van 12 mei 2017 heeft de directeur Omgevingsdienst Noordzeekanaalgebied namens burgemeester en wethouders van Amsterdam voorts de omgevingsvergunning verleend voor het bouwplan dat op de uitwerking is gebaseerd

Ui twerkingsplan

Het plangebied van het uitwerkingsplan maakt onderdeel uit van het gebied dat bestuurlijk is aangewezen als grootstedelijk projectgebied Zuidas en ligt binnen het deelgebied Ravel. Op grond van het ter plaatse geldende bestemmingsplan Zuidas-Ravel (planidentificatienummer (ID) NL.IMRO.0363.K1403BPGST-VG01 geldt voor het plangebied een uitwerkingsplicht. Met het uitwerkingsplan wordt overeenkomstig artikel 3.6, eerste lid, onder b, Wro, uitvoering gegeven aan de uitwerkingsregels van het bestemmingsplan Zuidas-Ravel. De uitwerking ziet op de meest noordwestelijk gelegen kavel binnen de uit te werken bestemming. Het plangebied van de uitwerking wordt globaal begrensd aan de noordzijde door de A10, aan de westzijde door de Beethovenstraat, aan de oostzijde van het nieuwe gemeentelijk sportpark Goed Genoeg (AFC) en aan de zuidzijde de toekomstige Ravellaan.

Binnen de bestemming ‘Gemengd – uit te werken 1’ wordt voorzien in een functioneel programma van maximaal 61.000 m² brutovloeroppervlak (bvo). Het woonprogramma bedraagt maximaal 31.000 m² bvo. Het kantorenprogramma is gemaximeerd op 22.000m² bvo. Voor het overige wordt voorzien in een (cultureel en commercieel) voorzieningenprogramma van maximaal 6.000 m² bvo. Bij dit alles wordt ondergronds een parkeerprogramma mogelijk gemaakt, dat is gebaseerd op de geldende parkeernormen, met een absoluut maximum van 375 parkeerplaatsen.

Besluit hogere waarden

De kavel is ingeklemd tussen diverse geluidbronnen (A10, Beethovenstraat, A. Schönberglaan en trein- en metrospoor). Vanwege de complexe geluidsituatie is bij de uitwerking van het ontwerp van het gebouw, in samenspraak met alle partijen, een aantal keuzes gemaakt om zo het meest optimale akoestisch klimaat bij de woningen te creëren. Bij het bepalen van het akoestisch klimaat is tevens rekening gehouden met bronmaatregelen zoals voorgeschreven in het Tracébesluit (ondertunneling A10, aanbrengen geluidarm asfalt en het plaatsen van geluidschermen). Ook na het treffen van deze maatregelen wordt de voorkeursgrenswaarde bij de woningen overschreden. Het besluit hogere waarden is derhalve nodig voor de realisatie van de woningen in de drie woontorens van het multifunctioneel gebouwencomplex.

O mgevingsvergunning

Ten behoeve van de hiervoor genoemde ontwikkeling is gecoördineerd een bouwaanvraag ingediend. De omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen (zaaknummer 2225471) heeft betrekking op het oprichten van een multifunctioneel gebouw met drie-laags parkeerkelder, plint en drie woontorens.

Terinzagelegging

Met ingang van 18 mei 2017 liggen in het kader van een gecoördineerde voorbereiding en bekendmaking, als bedoeld in paragraaf 3.6.1 Wro, totdat onderstaande beroepstermijn verstreken is, gelijktijdig ter inzage:

  • het uitwerkingsplan Zuidas-Ravel, eerste uitwerking met de daarop betrekking hebbende stukken

  • het besluit hogere waarden

  • de omgevingsvergunning voor de activiteit bouwen (zaaknummer 2225471)

Bovengenoemde stukken liggen ter inzage op de volgende adressen:

  • Voorlichtingsloket van het stadhuis, Amstel 1, Amsterdam. Bel voor openingstijden 14 020 of kijk op www.amsterdam.nl/adressengids/stadsloketten/stadsloket-centrum

  • Het stadsdeelkantoor van stadsdeel Zuid, President Kennedylaan 923, Amsterdam. Bel voor openingstijden 14 020 of kijk op www.amsterdam.nl/adressengids/stadsloketten/stadsloket-zuid.

Het uitwerkingsplan Zuidas-Ravel, eerste uitwerking met de daarop betrekking hebbende stukken is tevens digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.K1605BPGST-VG01.

De omgevingsvergunning alsmede de hierop betrekking hebbende stukken, zijn tevens te raadplegen op de website www.odnzkg.nl onder Bekendmakingen / Overzicht bekendmakingen gemeente Amsterdam.

Beroep

Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij het college van burgemeester en wethouders naar voren heeft gebracht met betrekking tot het uitwerkingsplan Zuidas-Ravel, eerste uitwerking, kan met ingang van 19 mei 2017 gedurende zes weken beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het uitwerkingsplan en het besluit hogere waarden bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze bij het college van burgemeester en wethouders naar voren heeft gebracht met betrekking tot de omgevingsvergunning, kan met ingang van 19 mei 2017 gedurende zes weken beroep instellen tegen deze vergunning bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Gelijke bevoegdheid komt toe aan een belanghebbende die aantoont dat hij tot het indienen van een zienswijze redelijkerwijs niet in staat is geweest.

Rechtstreeks beroep bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State tegen de omgevingsvergunning is van toepassing vanwege de gecoördineerde voorbereiding en bekendmaking als bedoeld in paragraaf 3.6.1 Wro.

Bovengenoemde besluiten worden overeenkomstig het bepaalde in artikel 8.3, lid 1, Wro voor de mogelijkheid van beroep als één besluit aangemerkt.

Een beroep tegen één of meer van bovengenoemde besluiten dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Crisis en herstelwet

Met ingang van 14 april 2011 is in de Crisis- en herstelwet het project Amsterdam Zuidas aangewezen in bijlage II (bijlage Aa, nummer 3). Als gevolg daarvan is afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing.

Dit brengt met zich mee dat alle beroepsgronden in het beroepschrift dienen te worden opgenomen, en deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld. Verder verloopt de behandeling van het beroep versneld.

Inwerkingtreding

Zowel het besluit tot vaststelling van het uitwerkingsplan Zuidas-Ravel, eerste uitwerking, als de omgevingsvergunning treedt in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van de besluiten niet.

Voorlopige voorziening

Degene die beroep heeft ingesteld kan de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State verzoeken met het oog op onverwijlde spoed een voorlopige voorziening te treffen. Het verzoek dient geadresseerd te worden aan de Raad van State, ter attentie van de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Indien het verzoek tijdens de beroepstermijn wordt ingediend, treden de besluiten niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Amsterdam, 17 mei 2017

burgemeester en wethouders,

mr. A.H.P. van Gils

secretaris

mr. E.E. van der Laan

burgemeester