Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RijnwaardenStaatscourant 2017, 27733OverigUitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2017

Logo Rijnwaarden

Het college van Rijnwaarden,

Overwegende dat het in het belang van een doelmatige verwijdering van huishoudelijke afvalstoffen wenselijk is nadere regels te stellen omtrent de dagen, tijden, plaatsen en wijze waarop afvalstoffen kunnen worden overgedragen of ter inzameling aangeboden aan de bij dit besluit aan te wijzen inzameldienst en andere inzamelaars, als bedoeld in de Afvalstoffenverordening 2017 van de gemeente Rijnwaarden;

gelet op de bepalingen van de Afvalstoffenverordening 2017 van de gemeente Rijnwaarden;

besluit:

I. In te trekken het Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2015 ;

II. vast te stellen het volgende Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2017 van de gemeente Rijnwaarden

 

Artikel 1. Begripsomschrijvingen

In dit uitvoeringsbesluit wordt verstaan dan wel mede verstaan:a. verordening: Afvalstoffenverordening 2017 van de gemeente Rijnwaarden;b. inzamelmiddel: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd hulp- of bewaarmiddel, bijvoorbeeld een huisvuilzak, minicontainer, afvalemmer, kca-box of big bag, ten behoeve van één huishouden; c. inzamelvoorziening: een voor de inzameling van afvalstoffen bestemd(e) bewaarmiddel of -plaats, bijvoorbeeld een verzamelcontainer, wijkcontainer of het milieustation, ten behoeve van meerdere huishoudens.

Artikel 2. Aanwijzing inzamelende instanties

1. Als inzameldienst op grond van artikel 3, eerste lid, van de verordening wordt aangewezen Ter Horst Milieu BV gevestigd te Varsseveld.

2. Als inzamelaar op grond van artikel 3, eerste lid, van de verordening worden aangewezen:

a. De volgende organisaties voor de inzameling van huishoudelijke afvalstoffen die voldoen aan de vastgestelde beleidsregels;

1. Ter Horst Milieu BV voor de inzameling van componenten uit het huishoudelijk afval op afroep;

2. Sita Recycling Services Zuid BV voor de inzameling van componenten uit het huishoudelijk afval op het milieustation;

3. Ter Horst Milieu BV voor de inzameling van oud papier en karton dat afkomstig is uit huishoudens;

4. Curitas voor textiel uit bovengrondse textielcontainers in milieuparken en het milieustation;

5. Ter Horst Milieu BV voor PMD huis aan huis;

6. Ter Horst Milieu BV voor verpakkingsglas uit ondergrondse containers in milieuparken;

7. Ter Horst Milieu BV voor klein chemisch afval;

b. Kringloopbedrijven met een ontheffing voor grof huishoudelijk afval op afroep voor de inzameling van de herbruikbare fractie uit het grof huishoudelijk afval.

Artikel 3. Frequentie en locatie van inzamelen

Op grond van artikel 7, van de verordening, worden de volgende frequenties en locaties van inzameling van huishoudelijk afvalstoffen vastgesteld:

1. Huishoudelijk restafval wordt tenminste een maal per twee weken afzonderlijk bij elk perceel ingezameld;

2. Groente-, fruit- en tuinafval wordt tenminste een maal per twee weken afzonderlijk bij elk perceel ingezameld.;

3. Grof huishoudelijk afval wordt een maal per maand op afroep ingezameld;

4. PMD wordt tenminste een maal per 4 weken afzonderlijk bij elk perceel ingezameld;

5. Oud papier wordt ingezameld iedere eerste zaterdag van de maand (Tolkamer), iedere tweede zaterdag van de maand (Pannerden), iedere derde zaterdag van de maand (Spijk, Lobith), iedere laatste zaterdag van de maand (Herwen, Aerdt);

6. Grof snoeihout wordt op afroep in het voorjaar en in het najaar ingezameld;

7. KCA wordt op afroep elke eerste vrijdag van de maand ingezameld.

 

Artikel 4. Afzonderlijke inzameling

De volgende omschrijvingen van categorieën huishoudelijke afvalstoffen worden op grond van artikel 7, eerste lid, van de verordening vastgesteld:

1. huishoudelijk restafval: afval afkomstig uit particuliere huishoudens, dat overblijft na scheiding in andere deelstromen

2. grof huishoudelijk afval (niet-herbruikbaar): grof huishoudelijk afval dat niet in het hergebruikcircuit wordt gebracht

3. Plastic, metalen en drankenkartons (PMD): verpakkingen bestaande uit plastic en metaal van huishoudelijke producten zoals voedsel en cosmetica en drinkpakken voor zuivel en sappen

4. oud papier en karton (OPK): huishoudelijk oud papier en karton dat droog en schoon en niet vervuild is

5. verpakkingsglas: op kleur gescheiden eenmalige glasverpakkingen zoals flessen, potten en andere glazen verpakkingen

6. textiel: schone kleding, lakens, dekens, handdoeken en dergelijke, schoeisels, grote lappen stof en gordijnen die schoon zijn

7. klein chemisch afval (KCA): huishoudelijke afvalstoffen zoals vermeld op de KCA-lijst va de Rijksoverheid

8. tuinafval (inclusief boomstobben en wortels): plantaardige of organische afvalstoffen door aard, samenstelling of omvang niet vallend onder gft-afval en vrijkomend bij de aanleg, het onderhoud of verwijdering van particulier groen, zoals grof loofafval en snoeihout

9. grond: vast materiaal dat bestaat uit minerale delen met een maximale korrelgrootte van 2 mm en organische stof in een verhouding en met een structuur zoals deze in de bodem van nature worden aangetroffen, alsmede van nature in de bodem voorkomende schelpen en grind met een korrelgrootte van 2 tot 63 millimeter

10. a-hout: schoon en onbehandeld hout

11. b-hout: verwerkt hout

12. c-hout: verduurzaamd hout (chemisch behandeld hout, geïmpregneerd of gewolmaniseerd), te herkennen aan een groene of bruine kleur zoals bielzen of tuinhout

13. bouw- en sloopafval (BSA): harde steenachtige materialen, zoals puin, gasbeton, dakpannen, serviesgoed, sloophout en isolatiematerialen

14. puin (schoon): materiaal dat bestaat uit losse brokstukken, grotendeels stenen, van gesloopte of ingestorte gebouwen

15. gips: zacht, wit mineraal dat veel wordt gebruikt als kern in bouwplaten.

16. asbest en asbesthoudend materiaal, afval waarin zich asbest bevindt: grijs vezelachtig mineraal, ontbrandbaar en warmte-isolerend, dat vroeger veel in de bouw werd toegepast, kankerverwekkend en in de bouwwereld verboden materiaal;

17. vlakglas: het glas van ramen en spiegels, dat niet in de glasbak past en waar geen hout, aluminium, kunststof of andere materialen op of aan zitten

18. kleine herbruikbare elektr(on)ische apparataten : de producten zoals genoemd in de Regeling beheer elektrische en elektronische apparatuur

19. kleine afgedankte elektr(on)ische apparaten (AEEA): kleinere elektrische en elektronische apparatuur zoals elektrische tandenborstel, computermuis, groot witgoed zoals koelkast valt niet onder AEEA

20. lampen: voorwerpen die licht geven, zoals gloei-, spaarlampen en TL buizen

21. oude metalen: zowel ferro metalen (voornaamste bestanddeel is ijzer) als non-ferrometalen

22. frituurvet- olie: olie of andere vetsoort die hoog kan worden verhit

23. piepschuim (EPS): witte, schuimachtige, lichte en brosse kunststof die gebruikt wordt als verpakkingsmateriaal

24. harde kunststoffen: producten van plastic die niet gemakkelijk gevouwen of geplooid kunnen worden, denk hierbij aan plastic tuinset

25. banden: banden van motoren en personenauto’s zonder velgen

26. accu’s en batterijen: galvanische cel die d.m.v. elektrochemische opslag elektrische energie kan leveren

27. dakafval: dakgrind, dakleer, daktegels en samengesteld dakafval dat teer, bitumen en/of mastiek bevat

28. gasflessen, brandblussers en overige drukhouders (spuitbussen): drukhouders die vloeistof-, gasvormige-, of gelstoffen kunnen bevatten

Artikel 5. Aanwijzing inzamelmiddelen- en voorzieningen

Op grond van artikel 10, eerste lid, van de verordening worden de volgende inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen aangewezen:

1. voor huishoudelijk restafval minicontainers (inzamelmiddel voor de gebruiker van een perceel), ondergrondse containers (voorziening voor de gebruikers van een aantal percelen) en het milieustation

2. voor gft-afval van huishoudens minicontainers (inzamelmiddel voor de gebruiker van een perceel), ondergrondse containers (inzamelvoorziening voor de gebruikers van een aantal percelen) en het milieustation

3. voor niet herbruikbaar grof huishoudelijk afval op afroep aan huis of het milieustation;

4. voor herbruikbaar grof huishoudelijk afval op afroep aan huis of bij het kringloopbedrijf;

5. voor PMD doorzichtige Nedvang zakken en/of specifiek daarvoor ontworpen PMD zakken of minicontainers (inzamelmiddel voor de gebruiker van een perceel) of het milieustation

6. voor oud papier en karton huis aan huis of het milieustation

7. voor verpakkingsglas ondergrondse glascontainers in milieuparken (inzamelvoorziening op wijkniveau) of het milieustation

8. voor textiel bovengrondse textielcontainers in milieuparken (inzamelvoorziening op wijkniveau) en het milieustation

9. voor klein chemisch afval de chemocar (inzamelmiddel voor de gebruiker van een perceel);

10. voor tuinafval (inclusief boomstobben en wortels) het milieustation of op afroep (alleen in bepaalde seizoenen);

11. voor grond het milieustation

12. voor a-hout (samen met b-hout) het milieustation

13. voor c-hout het milieustation

14. voor bouw en sloopafval het milieustation

15. voor schoon puin het milieustation

16. voor gips het milieustation

17. voor asbest het milieustation

18. voor vlakglas het milieustation

19. voor kleine herbruikbare elektr(on)ische apparatuur het milieustation , het kringloopbedrijf of de winkel waar men een nieuw apparaat koopt;

20. voor kleine afgedankte elektr(on)ische apparatuur (AEEA) de chemocar of het milieustation

21. voor lampen het milieustation;

22. voor oude metalen het milieustation

23. voor frituurvet- olie het milieustation of afname punten bij supermarkten etc.;

24. voor piepschuim (EPS) het milieustation

25. voor harde kunststoffen het milieustation

26. voor banden het milieustation

27. voor accu’s het milieustation of chemokar;

28. voor batterijen het milieustation of chemokar;

29. voor dakafval het milieustation;

30. voor gasflessen, brandblussers en overige drukhouders (spuitbussen) het milieustation.

 

Artikel 6. Gescheiden aanbieding

1. Op grond van artikel 8, tweede lid van de verordening worden bewoners van hoogbouwcomplexen vrijgesteld van de gescheiden inzameling van afvalstoffen. Gebruik van deelcontainers, waarbij bewoners van een aantal percelen een minicontainer delen, is toegestaan, mits er een gebruiker verantwoordelijk is gesteld voor het verstrekte inzamelmiddel, er voldaan is aan de brand –en veiligheidseisen van het betreffende perceel en het inzamelmiddel niet openbaar toegankelijk is.

 

Artikel 7. Ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen

1. Krachtens artikel 10, derde lid, van de verordening stelt het college de volgende regels voor het gebruik van de van gemeentewege verstrekte inzamelmiddelen:

a. het beheer van de inzamelmiddelen die in bruikleen zijn verstrekt door of namens de gemeente, berust bij DVL Milieuservice in opdracht van de gemeente Rijnwaarden;

b. de gemeente Rijnwaarden verstrekt gratis het inzamelmiddel (doorzichtige zakken van Nedvang en/of specifiek daarvoor ontworpen PMD zakken) voor de gescheiden inzameling van PMD. Inwoners hebben toestemming maximaal één rol per keer gratis af te nemen;

c. de inzameldienst is bevoegd om de container te voorzien van een sticker waarop staat vermeld: een barcode, de afvalstroom waarvoor de container is bestemd, het volume van de container, een postcode, een plaatsnaam, een straatnaam of een huisnummer;

d. de door of namens de gemeente verstrekte inzamelmiddelen zijn of worden uitgerust met een chip;

e. de door of namens de gemeente verstrekte inzamelmiddelen behoren bij de woning;

f. de gebruiker van een perceel dient zich tot de klantenservice van DVL Milieuservice te wenden indien bij een verhuizing naar een perceel geen of een kapot door of namens de gemeente te verstrekken inzamelmiddel wordt aangetroffen, bij verdwijning, vermissing of beschadiging van een door of namens de gemeente te verstrekken inzamelmiddel;

g. de inzamelmiddelen blijven eigendom van de verstrekker en worden bij normale slijtage voor haar rekening technisch onderhouden;

h. de gebruiker is verantwoordelijk voor het gebruik en het onderhoud van de in bruikleen ontvangen inzamelmiddelen als ware deze zijn eigendom;

i. de gebruiker is verplicht de inzamelmiddelen en inzamelvoorzieningen zodanig te gebruiken dat deze geen overlast voor derden veroorzaakt;

j. de verstrekte inzamelmiddelen voor restafval, gft-afval en PMD afval mogen alleen worden gereinigd met water;

k. ter voorkoming van maden dienen in een warme periode vlees- en visresten te worden gedeponeerd in de container die het eerst voor lediging in aanmerking komt.

 

2. Krachtens artikel 10, vierde lid, van de verordening stelt het college de volgende regels omtrent de plaats en wijze waarop huishoudelijke afvalstoffen moeten worden aangeboden:

a. het ter inzameling aanbieden van huishoudelijke afvalstoffen in containers dient ordelijk te geschieden door plaatsing van de container met dichte deksel, in één lijn en indien mogelijk twee aan twee, met een tussenruimte van 30 cm tussen de containers. De container wordt op het trottoir aangeboden met de voorkant naar de rijbaan (handvaten en wielen aan trottoirzijde). De container wordt aangeboden op het trottoir op 0,5 m afstand van de rijbaan. Bij het ontbreken van een trottoir wordt de container aangeboden langs de rijbaan, dan wel op een inzamel- of clusterplaats, zodanig dat het voetgangers- en overige verkeer niet wordt gehinderd of in de doorgang wordt belemmerd en gevaar of schade wordt voorkomen en waarbij aanwijzingen van de inzameldienst dienen te worden opgevolgd. Aanbieding vindt plaats gelijk aan de aanbieding op het trottoir zoals hierboven beschreven;

b. inzamelmiddelen dienen goed gesloten te zijn en inzamelingvoorzieningen moeten na gebruik goed gesloten worden;

c. oud papier en karton dient te worden aangeboden in gebundelde pakketten, in kartonen dozen of in papieren tassen

d. uit de inzamelmiddelen en de inzamelvoorzieningen mag geen huishoudelijk afval steken;

e. afvalstoffen welke ten onrechte of op een onjuiste wijze zijn aangeboden en welke na inzameling daardoor in de container zijn achtergebleven, dienen onverwijld door de aanbieder uit de container te worden verwijderd;

f. het gewicht van de hoeveelheid afvalstoffen en het eigen gewicht van de ter lediging aangeboden minicontainer mag in zijn totaliteit niet zwaarder zijn dan 60 kilogram;

g. het gewicht van de aangeboden hoeveelheid huishoudelijk KCA en AEEA aan de chemocar mag per keer niet zwaarder zijn dan 50 kilogram;

h. KCA en AEEA mag om veiligheidsredenen niet aan de openbare weg worden aangeboden, maar moet persoonlijk worden overhandigd bij de chemokar of bij het milieustation;

i. het milieustation van de gemeente wordt aangewezen als milieustation waar de afvalstoffen, met uitzondering van klein chemisch afval (KCA), als vermeld in artikel 3, eerste lid, van de verordening kunnen worden achter gelaten;

j. bij de afgifte van afvalstoffen op het milieustation zijn de acceptatievoorwaarden van de gemeente Rijnwaarden van toepassing;

k. de ontdoener van afvalstoffen moet zich bij of op het milieustation kunnen legitimeren;

l. de inzameling van niet herbruikbaar grof huishoudelijk afval, grof tuinafval, KCA en AEEA vindt op afroep plaats, de aanbieder dient voor deze inzameling op afroep een afspraak te maken met de klantenservice van DVL Milieuservice;

m. het grof afval dient op de afgesproken dag en tijd op een voor het inzamelmaterieel goed bereikbare plaats bij de woning klaar te staan;

n. grof huishoudelijk afval of grof tuinafval mag bij het overdragen of het aanbieden geen groter volume hebben dan 2 m3;

o. tuinafval (grof snoeihout) dient te worden aangeboden in hanteerbare eenheden (totaal niet meer dan 2 m3);

p. kleinere stukken grof huishoudelijk afval of grof tuinafval moeten zoveel mogelijk in één of meer bundels samengedrukt en -gebonden worden overgedragen of aangeboden waarbij een bundel niet langer mag zijn dan 1,5 meter, niet breder dan 0,5 meter en niet zwaarder dan 25 kilogram;

q. PMD dient, indien men gebruik maakt van zakken, in daar voor bestemde plastic zakken op de afgesproken dag en tijd op een voor het inzamelmaterieel goed bereikbare plaats bij de woning klaar te staan.

 

Artikel 8

Dagen en tijden voor het ter inzameling aanbiedenHet college stelt de volgende regels op grond van artikel 9 van de verordening:

a. inzamelmiddelen moeten worden aangeboden op de vastgestelde inzameldag voor 07:00 uur in de ochtend.

b. inzamelmiddelen anders dan de plastic zakken (voor PMD) mogen, mits goed gesloten de avond voor de vastgestelde inzameldag vanaf 20.00 uur op de juiste wijze worden aangeboden;

c. de inzamelmiddelen moeten zo spoedig mogelijk na lediging door de inzameldienst, doch uiterlijk aan het einde van de vastgestelde inzameldag, van de weg zijn verwijderd;

d. oud papier en karton dient op de vastgestelde ophaaldag voor 07:00 uur in de ochtend te worden aangeboden;

e. grof huishoudelijk afval (niet herbruikbaar) wordt op de vierde woensdag van iedere maand ingezameld. Indien men gebruik wil maken van deze dienst dient de dinsdag voorafgaande aan de inzameldag voor 10:00 uur een melding te worden ingediend bij de klantenservice van DVL Milieuservice;

f. grof huishoudelijk afval (herbruikbaar) en elektrische apparatuur (herbruikbaar) wordt op afroep ingezameld. Indien men gebruik wil maken van deze dienst kan men zich aanmelden bij Kringloopcentrum De Liemers, tel.: (0900) 25 25 259 of mailen naar hergebruik@kringloopdeliemers.nl

g. tuinafval (grof snoeihout) wordt op afroep seizoensgebonden (in het voorjaar en in het najaar) ingezameld, deze categorie mag slechts worden aangeboden op het tijdstip dat is afgesproken, aanmelden uiterlijk donderdag 10:00 voorafgaande aan de inzamelweek bij de klantenservice van DVL Milieuservice;

h. KCA en AEEA wordt op afroep elke eerste vrijdag van de maand ingezameld. Indien men gebruik wil maken van deze dienst dient de donderdag voorafgaande aan de inzameldag voor 10:00 uur een melding te worden ingediend bij de klantenservice van DVL Milieuservice;

i. in verband met geluidhinder mogen ondergrondse glascontainers alleen tussen 7.00 uur en 20.00 uur worden gebruikt;

j. Het milieustation (gevestigd: Halve Maan 20a, Lobith) is geopend iedere zaterdag van 08:30 tot 15:00 en iedere woensdagavond van 18:00 tot 21:00.

Artikel 9. Inzameling bedrijfsafvalstoffen door de inzameldienst

Er wordt door de inzameldienst geen bedrijfsafval uit de kantoor-, winkel- en dienstensector ingezameld.

Artikel 10. Inwerkingtreding

Dit uitvoeringsbesluit treedt in werking op de eerste dag na die waarop zij bekend is gemaakt.

Artikel 11. Citeerbepaling

Dit uitvoeringsbesluit wordt aangehaald als: Uitvoeringsbesluit Afvalstoffenverordening 2017 van de gemeente Rijnwaarden.

 

Lobith,

 

Het college van burgemeester en wethouders van Rijnwaarden

 

De secretaris, de burgemeester