Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HellendoornStaatscourant 2017, 27720VerkeersbesluitenVerkeersbesluit diversen noord zuidverbinding (Haersingel) te Hellendoorn Nr.17INT01549

Logo Hellendoorn

Burgemeester en wethouders van Hellendoorn;

Overwegende

dat een nieuw rondweg, als onderdeel van de noord zuidverbinding vanaf de N35, is aangelegd om het verkeer langs de dorpskern Hellendoorn te geleiden;

dat op de nieuwe weg (genaamd Haersingel) een bepaald verkeersregime geldt vanwege het gebruik als gebiedsontsluitingsweg en of vanwege de verkeersveiligheid;

dat dit verkeersregime onder andere de voorrang, inhaalverbod, (brom)fiets-verbod op de Haersingel regelt;

dat daarnaast rond deze nieuwe weg een aantal (aansluitende) wegen een andere functie krijgen. De wegen die naar de Haersingel leiden worden ingericht als erftoegangsweg. Andere wegen krijgen een functie als fietspad.

dat op bijgevoegde 8 tekeningen een overzicht van de verschillende verkeersborden uit de bijlage van RVV1990 op de gewenste locatie is weergegeven;

dat er overige verkeersmaatregelen worden geplaatst, die geen verkeersbesluit nodig hebben: Waarschuwingsborden voor overstekende (brom)fietsers (J24), doodlopende straat (L8), schilden in scherpe bocht (BB11l of BB12l);

dat de weg in Hellendoorn ligt en in eigendom en beheer is bij de gemeente Hellendoorn;

dat een verkeersbesluit slechts kan worden genomen op één van de in artikel 2 Wegenverkeerswet 1994 genoemde gronden;

dat door het plaatsen van deze verkeersborden en –tekens het verzekeren van de veiligheid op de weg, het beschermen van de weggebruikers en passagiers op de weg en het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer wordt gediend als bedoeld in artikel 2, lid 1 onder a, b en d van de Wegenverkeerswet 1994;

dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer overleg heeft plaatsgevonden met de verkeersadviseur van politie-eenheid Oost Nederland, district Twente. Hij kan instemmen met dit verkeersbesluit;

Gelet op de WVW 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 en het Besluit administratieve bepalingen inzake het Wegverkeer;

B e s l u i t e n tot:

 • 1.

  (Brom)fiets verbod op de Haersingel, aangegeven met bord C15, ter hoogte van de Valkweg tot aan de Ommerweg;

 • 2.

  Fiets verbod op de Haersingel, aangegeven met bord C14, ter hoogte van de Reggeweg tot aan de Koetshuisstraat;

 • 3.

  Voorrang op de Haersingel, aangegeven met bord B1 op de Haersingel en bord B6 en haaietanden op alle aansluitende wegen en fietspaden;

 • 4.

  Verplichte rijrichting op de middeneilanden op de Haersingel, Ommerweg, Werminkserve, Schuilenburgerweg en Valkweg, aangegeven met bord D2;

 • 5.

  Verplicht fietspad vanaf de Koetshuisstraat naar bestaande verplicht fietspad langs de Reggeweg, aangegeven met bord G11, voorzien van onderbord met twee tegengestelde pijlen;

 • 6.

  Verplicht (brom)fietspad (tweezijdig bereden) vanaf huidige verplicht fietspad langs de Ommerweg kruisend met Haersingel en weer aansluitend op verplicht fietspad langs de Ommerweg in noordelijke richting aangegeven met bord G12a, voorzien van onderbord met twee tegengestelde pijlen;

 • 7.

  60 km/uur op Ommerweg vanaf de kruising met de Haersingel tot de bebouwde komgrens Hellendoorn aangegeven met bord A1;

 • 8.

  (Brom)fiets verbod op de Werminkserve vanaf de Isakke tot de Haersingel, aangegeven met bord C15;

 • 9.

  Verplicht (brom)fietspad (tweezijdig bereden) op de Elerweg vanaf de Höftediek tot over de kruising met de Haersingel, aangegeven met bord G12a, voorzien van onderbord met twee tegengestelde pijlen;

 • 10.

  60 km/uur zone op de Werminkserve en Schuilenburgerweg ter hoogte van de bebouwde komgrens tot Haersingel en op de Isakke vanaf Ommerweg tot de bebouwde komgrens aangegeven met borden A1en A2;

 • 11.

  30 km/uur-zone op de Reggeweg (tussen Koetshuisstraat en Kasteelstraat) en Kasteelstraat (tussen Schuilenburgerweg en Reggeweg), aangegeven met borden A1(zone) en A2(zone);

 • 12.

  Onverplicht fietspad vanaf Kasteelstraat ter hoogte van parkeerterrein Voordam tot aan weg richting paasvuurlocatie, kruisend met Haersingel, aangegeven met bord G13;

 • 13.

  Verplicht fietspad (tweezijdig bereden) vanaf Kasteelstraat ter hoogte van huisnummer 44 tot aan weg richting paasvuurlocatie (Valkweg), kruisend met de Haersingel, aangegeven met bord G11, voorzien van onderbord met twee tegengestelde pijlen;

 • 14.

  Inhaalverbod op de Haersingel aangegeven door een doorgetrokken streep op de as van de weg;

 • 15.

  Verplichte rijrichting op gehele Haersingel (verbod om af te slaan bij “inritten naar weilanden”) op die 3 plekken aangegeven met bord D4;

 • 16.

  Al deze borden worden geplaatst zoals is aangegeven op bijgevoegde tekeningen 1 t/m 8 van project Noord-Zuidverbinding, onderwerp Verkeersbesluiten plaatsen borden conform RVV 1990.

 

Nijverdal, 9 mei 2017

 

Burgemeester en Wethouders van Hellendoorn,

de secretaris, de burgemeester,

 

F. Dijkstra MBA mevr. A.H. Raven BA

 

Indien u, als belanghebbende, het met dit besluit niet eens bent, kunt u binnen 6 weken na de dag van publicatie een bezwaarschrift bij ons indienen. Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en dient tenminste de volgende gegevens te bevatten:

 • -

  uw naam en adres;

 • -

  een dagtekening;

 • -

  een omschrijving van dit besluit;

 • -

  de gronden waarop uw bezwaar stoelt (de motivering).

U richt uw bezwaarschrift aan: College van burgemeester en wethouders, Postbus 200, 7440 AE Nijverdal.