Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Hoogezand-SappemeerStaatscourant 2017, 27716OverigAdvies aan de colleges van B&W van Hoogezand-Sappemeer, Slochteren en Menterwolde

Logo Hoogezand-Sappemeer

Onderwerp

Wijziging mandaat casemanagers Jeugd en teamleiders van de sociaal teams

Beslispunten

 • 1.

  Intrekken van het mandaat aan de casemanagers Jeugd om een verzoek in te dienen bij de rechtbank gericht op machtigingen tot opname of verblijf van jeugdige in een gesloten accommodatie (art. 6.1.8, eerste lid, jeugdwet).

  • -

   In de gemeente Slochteren gaat het om mandaatnummer 22.3.3 van het Mandaatbesluit 2016.

  • -

   In de gemeente Menterwolde gaat het om mandaatnummer 3.5.8 van het Mandaat-, volmacht- en machtigingsbesluit gemeente Menterwolde 2016

  • -

   In de gemeente Hoogezand-Sappemeer gaat het om het Algemeen Mandaatbesluit per 1 oktober 2015 gemeente Hoogezand-Sappemeer , bevoegdheid vermeld op blz. 21.

 • 1.

  Mandaat verlenen aan de teamleider van het sociaal team dat betrokken is bij het betreffende gezin om een verzoek in te dienen bij de rechtbank gericht op machtigingen tot opname of verblijf van jeugdige in een gesloten accommodatie (art. 6.1.8, eerste lid, jeugdwet).

 • 2.

  Ieder van de casemanagers Jeugdhulp die betrokken zijn bij het betreffende gezin te machtigen om het college bij zittingen van de rechtbank over gesloten jeugdhulp (artikel 6.1.10, eerste lid, Jeugdwet) te vertegenwoordigen in ruime zin (dus inclusief aanloop en afwikkeling, ook qua informatieverstrekking)

Bijlage 1: wijziging/ aanvulling mandaatbesluit gemeente HS

Bijlage 2: wijziging/ aanvulling mandaatbesluit gemeente S

Bijlage 3: wijziging/ aanvulling mandaatbesluit gemeente M

Besluit

Aantekening

Beslispunten

 • 1.

  Intrekken van het mandaat aan de casemanagers Jeugd om een verzoek in te dienen bij de rechtbank gericht op machtigingen tot opname of verblijf van jeugdige in een gesloten accommodatie (art. 6.1.8, eerste lid, jeugdwet).

  • -

   In de gemeente Slochteren gaat het om mandaatnummer 22.3.3 van het Mandaatbesluit 2016.

  • -

   In de gemeente Menterwolde gaat het om mandaatnummer 3.5.8 van het Mandaat-, volmacht-

   en machtigingsbesluit gemeente Menterwolde 2016

  • -

   In de gemeente Hoogezand-Sappemeer gaat het om het Algemeen Mandaatbesluit per 1

   oktober 2015 gemeente Hoogezand-Sappemeer , bevoegdheid vermeld op blz. 21.

 • 1.

  Mandaat verlenen aan de teamleider van het sociaal team dat betrokken is bij het betreffende gezin om een verzoek in te dienen bij de rechtbank gericht op machtigingen tot opname of verblijf van jeugdige in een gesloten accommodatie (art. 6.1.8, eerste lid, jeugdwet).

 • 2.

  Ieder van de casemanagers Jeugdhulp die betrokken zijn bij het betreffende gezin te machtigen om het college bij zittingen van de rechtbank over gesloten jeugdhulp (artikel 6.1.10, eerste lid, Jeugdwet) te vertegenwoordigen in ruime zin (dus inclusief aanloop en afwikkeling, ook qua informatieverstrekking)

Beoogd effect/meetbaar resultaat

De jeugdhulpverlening voor het kind is effectief.

Inleiding

Wanneer een kind zich aan de jeugdhulp die hij of zij nodig heeft onttrekt of daaraan wordt onttrokken, kan het kind worden opgenomen in een instelling voor gesloten jeugdhulp. Het doel van de gesloten jeugdhulp is om jongeren met ernstige gedragsproblemen te behandelen en te zorgen voor een gedragsverandering zodat zij weer kunnen participeren in de maatschappij. Binnen de gesloten jeugdhulp kunnen de vrijheden van het kind worden afgenomen om te voorkomen dat het kind zich verder onttrekt of wordt onttrokken van de noodzakelijke jeugdhulp.

Binnen de gesloten jeugdhulp kennen we het gedwongen en het vrijwillig kader. Er is sprake van het gedwongen kader als er een kinderbeschermingsmaatregel is opgelegd door de kinderrechter. Dit kan zijn een onder toezicht stelling van de ouders of een beëindiging van het ouderlijk gezag. Bij het vrijwillig kader hebben de ouders het volledige gezag over het kind.

De kinderrechter beoordeelt of het opleggen van gesloten jeugdhulp nodig is. Als dit het geval is geeft hij of zij een machtiging af. Het verzoek tot het afgeven van een machtiging wordt binnen het gedwongen kader ingediend door de Raad van de Kinderbescherming, de instelling voor de jeugdzorg of het Openbaar Ministerie. Binnen het vrijwillig kader dient het college het verzoek tot een machtiging in te dienen samen met alle benodigde processtukken volgens de Jeugdwet.

Op dit moment zijn de casemanagers Jeugdzorg namens het college gemandateerd om het verzoek in te dienen bij de rechtbank. Wij stellen voor om dit te wijzigen en de teamleiders van de sociaal teams hiervoor te mandateren.

Wij adviseren het college om de teamleiders van het sociaal team in plaats van de casemanagers Jeugdzorg te mandateren om het verzoek in te dienen bij de rechtbank. Verder adviseren we om de casemanagers jeugdzorg te machtigen om het college te vertegenwoordigen bij de rechtbank tijdens de zitting.

Argumenten

 • %1.1.

  Het huidige mandaat van de casemanagers Jeugd dient te worden ingetrokken. Elke HSSM-besluit heeft zijn eigen mandaatbesluit. Dit besluit dient voor elke HSSM-gemeente te worden gewijzigd.

 • %1.1.

  Bij het indienen van een verzoek voor een machtiging is het van belang dat er een zorgvuldige afweging wordt gemaakt of de gesloten jeugdhulp daadwerkelijk noodzakelijk is en dienen alle benodigde processtukken aanwezig te zijn. Een opname in een gesloten setting is voor een kind en het gezin een zeer ingrijpende maatregel, waardoor een zorgvuldige toetsing van de noodzaak van belang is. Door de teamleiders van de sociaal teams te mandateren in plaats van de casemanagers Jeugdzorg vindt er een extra toetsing plaats op de noodzaak en volledigheid van het dossier. De teamleiders van de sociaal teams zijn functioneel gepositioneerd om deze toetsing te doen.

 • %1.1

  Tijdens de zitting bij de rechtbank waarin de kinderrechter zowel het kind als de verzoeker om een machtiging (het college) hoort, dient het college vertegenwoordigd te worden. Het is van belang dat de vertegenwoordiger inhoudelijk kennis van zaken heeft en ook de juridische problematiek beheerst. De casemanager Jeugd kan dit het oppakken.

Kanttekeningen

Kosten, baten en dekking

Niet van toepassing

Aanpak, uitvoering, communicati e

Volgens artikel 10:4 Awb moeten niet-ondergeschikten en hun werkgevers instemmen met mandaten van het college van B&W aan die niet-ondergeschikten. In aanloop naar dit advies is deze instemming verkregen. Zodra uw colleges een besluit hebben genomen, zal de verantwoordelijk beleidsmedewerker de teamleiders van de sociaal teams en de casemanagers Jeugdzorg informeren.

Elk van de gemeente dient de wijziging en aanvulling van hun mandaatbesluit bekend te maken via het GVOP om de regelgeving in werking te kunnen laten treden. De wijzigingen/ aanvulling van het mandaat zijn opgenomen in de bijlagen.

Raad

Niet van toepassing