Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 27681

Gepubliceerd op 19 mei 2017 09:00
Inhoudsopgave

Besluit voor de realisatie van een bushalte ten behoeve van een centrumbus door middel van plaatsing van RVV ( Reglement verkeerstekens 1990) bord L03, kenmerk 2055965

Logo Deventer

 

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Deventer heeft besloten om, een bushalte ‘De Brink en Markt’ te realiseren ten behoeve van de centrumbus in de Keizerstraat te Deventer ten behoeve van het openbaar busvervoer; en dit als zodanig aan te geven met het bord L3 van bijlage 1 van het RVV 1990 e.e.a. zoals weergegeven op bijgevoegde situatietekening.

 

Overwegingen ten aanzien van het besluit

 

- Gelet op de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens (RVV 1990), het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht;

- Gelet op de bekendmaking d.d. 18 mei 2017 van de ter inzage legging van het besluit en de mogelijkheid voor belanghebbenden om bezwaar in te dienen;

- Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer overleg heeft plaatsgevonden met de verkeersadviseur van politie-eenheid Oost Nederland, district IJsselland, daartoe gemandateerd door de Korpschef.

Daarbij is overwogen dat het verkeersbesluit wenselijk is uit het oogpunt van:

• het verzekeren van de veiligheid op de weg;

• het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

• het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

• het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

• het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder of

schade en;

• het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het

karakter of van de functie van objecten of gebieden.

 

Motivering

 

Het besluit is genomen omdat:

- Het college wil meewerken aan een burgerinitiatief van Stichting Busdienst Deventer binnenstad voor een busroute door het centrum van Deventer;

- De busroute bijdraagt aan een betere bereikbaarheid van winkels, horeca en andere instellingen en organisaties in de binnenstad van Deventer.

- Voor het slagen van het burgerinitiatief een efficiënte busroute en goed gesitueerde halteplaatsen van essentieel belang zijn;

- De binnenstad nu verstoken is van openbaar vervoer. Bussen rijden niet verder dan het station;

- Het gaat om een elektrisch 14-persoons busje, dat frequent vanaf het NS-station rijdt en op drukke plekken in het centrum stopt;

- Vanaf het station het zeker voor ouderen of wie slecht ter been is, een eind lopen is, naar o.a. publieksvoorzieningen ( het nieuwe stadskantoor aan het Grote Kerkhof en de nieuwe bibliotheek) en winkels;

- Deze doelgroep beperkt is, maar door de vergrijzing in omvang zal toenemen.

- Het openbaar vervoer bijdraagt aan mobiliteit en leefbaarheid;

- Het gebied Nieuwe Markt/Stromarkt met de beoogde cultuurloper uit het

Ambitiedocument aan aantrekkingskracht wint , onder andere door de realisatie van de bibliotheek;

- Dat niet is gebleken dat belanghebbenden onevenredig worden benadeeld dan wel dat door de te nemen maatregelen een onduidelijke verkeerssituatie ontstaat;

 

Wettelijk kader

Voor het bord L3, bushalte is geen verkeersbesluit nodig, zoals bedoeld in artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994. Op grond van de Algemene wet bestuursrecht artikel 1:3 moet wel een besluit worden genomen voor de plaatsing van het bord L3, omdat dit is gericht op een rechtsgevolg, te weten een parkeerverbod. Dit parkeerverbod geldt over een lengte van 5 meter vanaf het bord

 

Zienswijzen / draagvlak

Voor het burgerinitiatief is veel draagvlak onder de bevolking. Er wordt samengewerkt met

onder meer de binnenstadspartijen (waaronder het MKB en de Horeca Deventer), zorgaanbieders en culturele instellingen zoals de bibliotheek, de schouwburg en de VVV.

De bewoners van de Geert Grotestraat zijn door middel van een huis aan huis bericht over het creëren van de doorsteek geïnformeerd. Eén bewoner heeft gereageerd en vraagt zich af waarom voor een busroute door de Geert Grotestraat is gekozen. Deze bewoner is ook van mening dat het fietspad in principe niet bedoeld is voor busverkeer. Ook worden problemen voorzien omdat op de locatie veel fietsen worden gestald en gebruikers van de pinautomaat worden gehinderd. Om aan het laatste bezwaar tegemoet te komen, is er voor gekozen de halte te verschuiven naar de locatie zoals weergegeven op bijgevoegde afbeelding.

 

Rechtsmiddelen

Inzage

Het besluit ligt 6 weken, na publicatie, ter inzage bij Publiekszaken, Grote Kerkhof 1.

 

Bezwaar

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan een belanghebbende tegen het besluit een bezwaarschrift indienen. Dit moet dan gebeuren binnen zes weken na de dag van publicatie. Het bezwaarschrift dient te worden gericht aan het college van burgemeester en wethouders, Postbus 5000, 7400 GC Deventer.

 

Deventer, 16 mei 2017

 

namens burgemeester en wethouders van Deventer,

 

R. van Hout

programmamanager team Ontwikkeling, Realisatie en Beheer

 

-

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl