Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
VlagtweddeStaatscourant 2017, 27671VergunningenBesluit m.e.r.-beoordeling Kloosterveenweg 169 Ter Apel

Logo Vlagtwedde

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Vlagtwedde maken bekend dat zij een beslissing hebben genomen ten aanzien van de m.e.r.-beoordeling voor het veranderen van een vleeskuikenbedrijf aan de Kloosterveenweg 169 te Ter Apel.

De beoogde activiteit (het veranderen van een pluimveebedrijf) staat vermeld in bijlage D, categorie 14 van het Besluit milieueffectrapportage 1994 (Besluit m.e.r.). Uit de m.e.r.-beoordeling die ten behoeve van deze verandering is uitgevoerd, blijkt dat er geen significante nadelige gevolgen voor het milieu zijn die het maken van een milieueffectrapport rechtvaardigen. Er kan worden volstaan met de opgestelde m.e.r.-beoordeling.

Terinzagelegging

Het besluit en de bijbehorende stukken liggen van 18 mei 2017 tot en met 28 juni 2017 tijdens kantooruren ter inzage in het gemeentehuis van Vlagtwedde, Dorpsstraat 1 te Sellingen.

Vervolgprocedure

Een m.e.r.-beoordelingsbesluit is een voorbereidingsbesluit in de zin van artikel 6.3 van de Algemene wet bestuursrecht. Een dergelijke beslissing is niet zelfstandig vatbaar voor bezwaar en beroep, tenzij dit besluit een belanghebbende los van het voor te bereiden besluit rechtstreeks in zijn belang treft. Belanghebbenden kunnen hun bezwaren tegen het besluit kenbaar maken in het kader van de wettelijke procedure ten behoeve waarvan het m.e.r.-beoordelingsbesluit is genomen, zoals de procedure voor een bestemmingsplan of omgevingsvergunning.