Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GeertruidenbergStaatscourant 2017, 27617Ruimtelijke plannenOntwerpbestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan De Riethorst

Logo Geertruidenberg

Het college van B&W maakt bekend dat met ingang van vrijdag 19 mei 2017 het ontwerpbestemmingsplan Riethorst met IMRO-nummer NL.IMRO.0779.GBBPRIETHORST-ON01 ter inzage ligt (art. 3.8 Wet ruimtelijke ordening juncto afd. 3.4 Algemene wet bestuursrecht). Tevens ligt het ontwerpbeeldkwaliteitsplan De Riethorst ter inzage.

 

Het bestemmingsplan en beeldkwaliteitsplan hebben betrekking op de ontwikkeling van de herontwikkeling van zorginstelling de Riethorst en de realisatie van 29 grondgebonden woningen aan de Venestraat in het centrum van Geertruidenberg.

 

Ligging plangebied

Het plangebied ligt aan de Venestraat in de oude binnenstad van Geertruidenberg en grenst aan de

historische vestingwerken. Aan de noordzijde wordt het plangebied begrensd door de Venestraat en aan

de westzijde door de Kloosterstraat. Aan de oostzijde vormt de H. Gertrudiskerk en de achterzijde van

de bebouwing aan de Koestraat de grens. De begrenzing aan de zuidzijde ter plaatse van het park is

opzettelijk wat ruimer gelegd zodat aangesloten kan worden op het bestaande groen en een groene

overgang tussen plangebied en bestaande park wordt gewaarborgd.

 

Communicatie

U kunt het ontwerpbestemmingsplan, beeldkwaliteitsplan, de bijbehorende stukken en het eindverslag van de inspraakprocedure en het vooroverleg gedurende zes weken met ingang van vrijdag 19 mei 2017 tot en met donderdag 29 juni 2017 op afspraak inzien in de Gemeentewinkel. Ook kunt u het ontwerpbestemmingsplan en bijbehorende stukken inzien via www.ruimtelijkeplannen.nl of 0779.ropubliceer.nl.

 

In afwijking van het bepaalde in kolom 2 van de procedures kan tijdens bovengenoemde termijn iedereen zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan schriftelijk of mondeling naar voren brengen. Schriftelijke zienswijzen moet u richten aan de gemeenteraad van de gemeente Geertruidenberg.

 

Als u uw zienswijze mondeling kenbaar wilt maken of als u tijdens openingstijden de stukken niet kunt inzien, kunt u contact opnemen met Erik Dekkers, tel 0162 579 593.