Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AmsterdamStaatscourant 2017, 27510Ruimtelijke plannenVaststelling bestemmingsplan Zuidas-Vivaldi, partiële herziening en besluit om geen exploitatieplan vast te stellen

Logo Amsterdam

 

Burgemeester en wethouders van Amsterdam maken ingevolge artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening het volgende bekend:

De gemeenteraad van Amsterdam heeft bij besluit van 10 mei 2017 het bestemmingsplan Zuidas-Vivaldi, partiële herziening vastgesteld.

Bij besluit van gelijke datum heeft de gemeenteraad voorts besloten geen exploitatieplan vast te stellen, daar het verhaal van kosten van de grondexploitatie over de in het plan begrepen gronden anderszins is verzekerd.

Bestemmingsplan

Het plangebied van het bestemmingsplan Zuidas-Vivaldi wordt globaal begrensd door de Ringweg A10 aan de noordkant, de Europaboulevard aan de oostkant, De Boelelaan aan de zuidkant en de Antonio Vivaldistraat aan de westkant. Deze partiële herziening betreft een viertal deelgebieden binnen het bestemmingsplan Zuidas-Vivaldi:

 • 1.

  de zuidwesthoek uit het bestemmingsplan Zuidas-Vivaldi

 • 2.

  een deel van de zuidoosthoek van het bestemmingsplan Zuidas-Vivaldi

 • 3.

  een deel van het middengebied van het bestemmingsplan Zuidas-Vivaldi

 • 4.

  een deel van de noordstrook van het bestemmingsplan Zuidas-Vivaldi

Met deze herziening wordt gevolg gegeven aan de uitspraak van de Raad van State van 16 november 2016 over het bestemmingsplan Zuidas-Vivaldi, waarbij is bepaald dat de gemeenteraad een nieuw besluit moet nemen inzake de maximale bouwhoogtes binnen de bestemmingen Kantoor-1 en Kantoor-2.

Bij de uitspraak van de Raad van State zijn de plandelen met de bestemming Kantoor-1 en -2 geschorst totdat het nieuwe besluit in werking treedt. Met de vaststelling van deze herziening worden de geschorste bestemmingsregels voor Kantoor-I en –II integraal vervangen door nieuwe bestemmingsregels, en heeft de schorsing van de oorspronkelijke regels dus geen gevolgen meer.

Ter inzage

Het bestemmingsplan Zuidas-Vivaldi, partiële herziening en het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen liggen met bijbehorende stukken met ingang van 18 mei 2017 ter inzage op hierna genoemde adressen, totdat onderstaande beroepstermijn is verstreken:

 • Het Stadsloket van het stadhuis, Amstel 1, Amsterdam. Bel voor openingstijden 14 020 of kijk op www.amsterdam.nl/adressengids/stadsloketten/stadsloket-centrum

 • Het stadsdeel Zuid, President Kennedylaan 923, Amsterdam. Bel voor openingstijden 14 020 of kijk op www.amsterdam.nl/adressengids/stadsloketten/stadsloket-zuid

Het bestemmingsplan Zuidas-Vivaldi, partiële herziening met de daarop betrekking hebbende stukken is digitaal raadpleegbaar via www.ruimtelijkeplannen.nl. Het planidentificatienummer (ID) is NL.IMRO.0363.K1609BPGST-VG01

Beroep

Een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze naar voren heeft gebracht, kan met ingang van 19 mei 2017 gedurende zes weken, beroep instellen tegen het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Gelijke bevoegdheid komt toe aan een belanghebbende die aantoont dat hij daartoe redelijkerwijze niet in staat is geweest.

Een belanghebbende kan met ingang van 19 mei 2017 gedurende zes weken, beroep instellen tegen het besluit geen exploitatieplan vast te stellen.

Het beroep dient te worden gericht aan de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Het betreft een project waarop afdeling 2 van hoofdstuk 1 van de Crisis- en herstelwet van toepassing is. Dit brengt met zich mee dat alle beroepsgronden in het beroepschrift dienen te worden opgenomen, en deze na afloop van de beroepstermijn niet meer kunnen worden aangevuld.

Inwerkingtreding

Het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan en het besluit om geen exploitatieplan vast te stellen treden in werking daags na afloop van de hiervoor genoemde beroepstermijn. Het instellen van beroep schorst de werking van de besluiten niet.

Voorlopige voorziening

Degene die beroep heeft ingesteld kan de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak verzoeken met het oog op onverwijlde spoed een voorlopige voorziening te treffen. Het verzoek dient geadresseerd te worden aan de Raad van State, ter attentie van de Voorzieningenrechter van de Afdeling bestuursrechtspraak, postbus 20019, 2500 EA ’s-Gravenhage.

Indien het verzoek tijdens de beroepstermijn wordt ingediend, treedt/treden het besluit/de besluiten niet in werking voordat op het verzoek is beslist.

Amsterdam, 18 mei 2017

Burgemeester en wethouders,

mr. A.H.P. van Gils mr. E.E. van der Laan

secretaris burgemeester