Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Ministerie van Economische ZakenStaatscourant 2017, 27142Interne regelingen

Besluit van de Minister van Economische Zaken van 8 mei 2017, nr. WJZ/17035793, tot instelling van de Adviescommissie Gids proportionaliteit (Instellingsbesluit Adviescommissie Gids proportionaliteit)

De Minister van Economische Zaken,

Gelet op artikel 2, eerste lid, van de Wet vergoedingen adviescolleges en commissies;

Besluit:

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. de minister:

de Minister van Economische Zaken;

b. adviescommissie:

de Adviescommissie Gids proportionaliteit.

Artikel 2

 • 1. Er is een Adviescommissie Gids proportionaliteit.

 • 2. De adviescommissie heeft tot taak:

  • a. Het op verzoek van de minister uitbrengen van advies over voorgenomen wijzigingen van de in artikel 10 van het Aanbestedingsbesluit aangewezen Gids proportionaliteit;

  • b. Het ambtshalve uitbrengen van advies aan de minister over mogelijke wijzigingen van de in artikel 10 van het Aanbestedingsbesluit aangewezen Gids proportionaliteit.

Artikel 3

 • 1. De adviescommissie bestaat uit een voorzitter en vier andere leden.

 • 2. De voorzitter en de andere leden worden door de minister benoemd voor een termijn van vier jaar en zijn herbenoembaar. De voorzitter en de andere leden kunnen door de minister worden geschorst en ontslagen.

 • 3. De voorzitter is onafhankelijk en vertegenwoordigt geen ondernemersbelang of het belang van aanbestedende diensten.

 • 4. De andere leden bestaan uit:

  • a. twee leden die binding hebben met belangen van ondernemers die op voordracht van VNO-NCW en MKB Nederland door de minister worden benoemd;

  • b. twee leden die werkzaam zijn voor een aanbestedende dienst of bij een vertegenwoordiger van aanbestedende diensten.

Artikel 4

 • 1. De adviescommissie stelt haar eigen werkwijze schriftelijk vast.

 • 2. De minister voorziet in het secretariaat van de adviescommissie.

 • 3. Het beheer van de bescheiden betreffende de werkzaamheden van de adviescommissie geschiedt op overeenkomstige wijze als bij het Ministerie van Economische Zaken. De bescheiden worden na beëindiging van de werkzaamheden van de adviescommissie bewaard in het archief van dat ministerie.

 • 4. De adviescommissie verstrekt desgevraagd aan de minister de voor de uitoefening van zijn taak benodigde inlichtingen. De minister kan inzage vorderen van zakelijke gegevens en bescheiden, voor zover dat voor de vervulling van zijn taak redelijkerwijs nodig is.

 • 5. De minister zendt de verstrekte adviezen zoals bedoeld in artikel 2, tweede lid, onderdeel a, aan de Tweede Kamer der Staten-Generaal.

Artikel 5

De voorzitter van de adviescommissie ontvangt een vergoeding per vergadering van € 357.

Artikel 6

Ter gelegenheid van de instelling van de adviescommissie worden voor een periode van 1 juni 2017 tot en met 1 juni 2020 tot lid van de adviescommissie benoemd:

 • a. de heer prof. mr. dr. J.M. Hebly te Epe, tevens voorzitter;

 • b. de heer mr. J.A. Heurkens, te Gooise Meren, op voordracht van VNO-NCW en MKB Nederland;

 • c. de heer H.J.I.M. Keulen, te Reet (België);

 • d. mevrouw mr. M.A.Th. de Koning-van Rutte, te ’s-Gravenhage, op voordracht van VNO-NCW en MKB Nederland;

 • e. de heer M.A.J. Stuijts MSc, te Bladel.

Artikel 7

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 juni 2017.

Artikel 8

Dit besluit wordt aangehaald als: Instellingsbesluit Adviescommissie Gids proportionaliteit.

Dit besluit zal met de toelichting in de Staatscourant worden geplaatst en in afschrift worden gezonden aan betrokkenen.

’s-Gravenhage, 8 mei 2017

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp

TOELICHTING

In de Aanbestedingswet 2012 is in de artikelen 1.10, derde lid, 1.13, derde lid en 1.16, derde lid geregeld dat bij Algemene Maatregel van Bestuur een richtsnoer kan worden aangewezen waarin voorschriften zijn vervat met betrekking tot de wijze waarop aanbestedende diensten en speciale sectorbedrijven uitvoering geven aan het Europese proportionaliteitsbeginsel. In het Aanbestedingsbesluit is in artikel 10 daartoe aangewezen de Gids proportionaliteit (Staatscourant 2016, nr. 32830). De Gids proportionaliteit (Gids) is opgesteld om als handreiking te dienen voor aanbestedende diensten om invulling te geven aan het Europese proportionaliteitsbeginsel. De huidige wijze van verankering in de wet is het gevolg van het gewijzigd amendement Schouten/Ziengs bij de behandeling van de Aanbestedingswet 2012 (Kamerstukken II 2011/12, 32 440, nr. 24). Het gevolg van de deze verankering is dat slechts gemotiveerd kan worden afgeweken van de voorschriften in de Gids.

Uit de evaluatie van de Aanbestedingswet 2012 (Kamerstukken II 2014/15, 32 252, nr. 1) bleek dat de Gids een positieve bijdrage heeft geleverd aan het begrip en de toepassing van het Europese proportionaliteitsbeginsel. De kracht van de Gids is het draagvlak dat ervoor bestaat, bij zowel aanbestedende diensten als ondernemers. De samenstelling van de schrijfgroep, welke de oorspronkelijke Gids en de eerste herziening heeft geschreven, draagt hier positief aan bij.

Gelet op de wijze van verankering van de Gids en de verantwoordelijkheid van de minister voor het juist implementeren van de Europese aanbestedingsregels, waaronder het Europese proportionaliteitbeginsel ligt het in de rede dat de penvoering bij de minister ligt en niet meer bij een externe schrijfgroep. Voor het behoud van het draagvlak en de positieve bijdrage van de Gids is het wel van belang dat ook bij toekomstige aanpassingen zowel aanbestedende diensten als ondernemers betrokken zijn.

Gelet op dit belang van de betrokkenheid van de praktijk wordt daarom de Adviescommissie Gids proportionaliteit (adviescommissie) opgericht. De adviescommissie bestaat uit vijf leden, een onafhankelijk voorzitter, twee leden die door de minister worden benoemd op voordracht van VNO-NCW en MKB-Nederland en twee leden werkzaam bij een aanbestedende dienst of een vertegenwoordiger van een aanbestedende dienst. Daarbij kan gedacht worden aan de Vereniging Nederlandse Gemeenten, het Interprovinciaal Overleg, de Unie van Waterschappen etc. Elke wijziging in de Gids proportionaliteit zal worden voorgelegd aan de adviescommissie. Het door de adviescommissie uitgebrachte advies wordt door de minister verstrekt aan de Tweede Kamer. Het ligt voor de hand om dit advies mee te sturen met de wijziging van het Aanbestedingsbesluit als deze conform de Aanbestedingswet 2012 wordt voorgehangen bij de Tweede Kamer. Op deze wijze kan de Tweede Kamer zich uitspreken over het gehele pakket. De adviescommissie krijgt daarnaast de taak om ongevraagd advies uit te brengen aan de minister.

Deze werkwijze zorgt ervoor dat de penvoering bij de minister ligt maar garandeert tegelijkertijd betrokkenheid van de praktijk bij de Gids proportionaliteit. Met de oprichting van deze adviescommissie wordt ook voldaan aan de wens van de Tweede Kamer zoals deze is geuit in de motie Ziengs (Kamerstukken II 2016/17, 32 440, nr. 97).

De nieuwe procedure tot wijziging van de Gids, en daarmee ook de adviescommissie, zal conform toezegging aan de Tweede Kamer (Kamerstukken II 2016/17, 32 440, nr. 99) worden geëvalueerd na afloop van de eerste termijn van de eerste leden van de adviescommissie.

De Minister van Economische Zaken, H.G.J. Kamp