Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
ZeistStaatscourant 2017, 2684VerkeersbesluitenVerkeersbesluit inzake het nemen van verkeersmaatregelen in de Slotlaan, Weeshuislaan en Voorheuvel

Logo Zeist

Kenmerk: 210535

 

Datum: 11 januari 2017

 

Burgemeester en wethouders,

 

INLEIDING

 

Bevoegdheid:

 

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 is het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Zeist bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Op 17 november 2011 is deze bevoegdheid door het college van burgemeester en wethouders gemandateerd aan de Teammanager beheer openbare ruimte.

 

OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT

 

Besluitverplichting

 

Op grond van artikel 15 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er in de volgende gevallen een verkeersbesluit te worden genomen:

 • 1.

  De plaatsing of verwijdering van verkeerstekens en onderborden (opgenomen in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer), voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

 • 2.

  Maatregelen op of aan de weg tot een wijziging van de inrichting van de weg of het aanbrengen of verwijderen van voorzieningen ter regeling van het verkeer, indien de maatregelen leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik kan maken.

 

Procedure

Conform artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) is er overleg geweest met de politie. Deze heeft positief geadviseerd op het verkeersbesluit.

 

Motivering

Het centrum van Zeist, dat globaal wordt begrensd door de Slotlaan, 1e Hogeweg, Voorheuvel en Steynlaan, heeft sinds enkele decennia te kampen met een terugloop van het aantal bezoekers en bestedingen, een toenemende (winkel)leegstand en een onvoldoende kwalitatieve inrichting van de openbare ruimte. Dit heeft een negatief effect op zowel het lokale woon- als winkelplezier. Om het tij in positieve zin te doen keren zijn aanpassingen en herinrichtingen in het centrumgebied noodzakelijk om de woon- en winkelkwaliteit substantieel te verbeteren.

 

De basis voor de beoogde veranderingen in het centrum is in 2009 gelegd in het destijds opgestelde masterplan. Naar aanleiding hiervan volgden jaren van discussie en het opstellen van vele (alternatieve) plannen. Na het houden van onder meer een centrumdialoog medio 2013, waarbij inwoners en ondernemers hun bijdrage aan de plannen konden leveren, heeft dit uiteindelijk geresulteerd in het opstellen van een samenhangende visie op het centrum van Zeist: de centrumvisie “Beleef Zeist Groen, Gezond en Gastvrij”. Deze centrumvisie is op 3 maart 2015 door de gemeenteraad vastgesteld.

 

Vanwege de verkeerseffecten van de door de gemeenteraad (geamendeerde) centrumvisie, zijn nadien diverse gesprekken met belanghebbenden gevoerd onder de naam “Verkeersdialoog”. Het doel van deze consultaties was drieledig:

 • 1.

  Informeren over de verkeerseffecten van de (geamendeerde) centrumvisie.

 • 2.

  Genereren van aanvullende verkeersmaatregelen om ongewenste neveneffecten in omliggende woonwijken tegen te gaan.

 • 3.

  Aandachtspunten ophalen voor de ontwerpdialoog rondom de herinrichting van het centrum.

 

De resultaten van de Verkeersdialoog zijn zoveel mogelijk ‘vertaald’ in de ontwerp-verkeersbesluiten die op 6 april 2016 in procedure zijn gebracht.

 

Om de beoogde doelstellingen voor het centrum te realiseren wordt vanuit de centrumvisie ingezet op het realiseren van een compact kernwinkelcentrumgebied dat begrensd wordt door de 1e Hogeweg, Voorheuvel, Weeshuislaan en de Slotlaan, met het Emmaplein als hart. De realisatie van deze visie vergt onder meer dat de huidige infrastructuur en openbare ruimte rondom dit gebied zowel functioneel als visueel meer bij het kernwinkelcentrumgebied getrokken wordt. Om dit te bewerkstelligen wordt voorzien in het uitvoeren van diverse herinrichtingen en het in samenhang daarmee implementeren van ondersteunende verkeersmaatregelen. Belangrijke uitgangspunten ten aanzien van deze herinrichtingen zijn onder andere dat in de nieuwe situatie sprake is van een aantrekkelijk winkel- en verblijfsgebied, een verkeerssituatie waarbij de auto “te gast” is en een goede bereikbaarheid van de parkeerfaciliteiten in/rondom het kernwinkelcentrumgebied.

 

De beoogde herinrichtingen zullen gefaseerd gaan plaatsvinden om de hinder en/of overlast die hiermee gepaard gaat voor de omgeving zoveel als mogelijk te beperken. Het herinrichten van (delen van) straten brengt ook met zich mee dat huidige van kracht zijnde verkeersmaatregelen in de herinrichtingsgebieden aangepast moeten worden. Een aantal verkeersmaatregelen zal in de nieuwe situatie komen te vervallen, een aantal moet gewijzigd worden en daarnaast zal het noodzakelijk zijn om ook een aantal nieuwe verkeersmaatregelen te implementeren. Hiertoe zijn door de gemeente diverse verkeersbesluiten opgesteld, die elk betrekking hebben op een specifiek herinrichtingsgebied dan wel (deel van een) straat waar verkeersmaatregelen gewijzigd worden.

 

Dit specifieke verkeersbesluit heeft betrekking op de herinrichtingen en daarmee samenhangende verkeersmaatregelen die in het kader van de centrumvisie op de volgende (delen van) wegen worden uitgevoerd:

 

Weeshuislaan, tussen Slotlaan en Antonlaan

Het gedeelte van de Weeshuislaan tussen de Slotlaan en de Antonlaan wordt in de huidige situatie gedomineerd door het ruimtebeslag van zowel bus- als expeditieverkeer en de incomplete bebouwingswanden. Om de beoogde functionele en visuele aansluiting van dit weggedeelte op het Emmaplein te bewerkstelligen, wordt dit deel van de Weeshuislaan auto- en busvrij gemaakt en ingericht als verblijfsgebied. Het heringerichte gedeelte van de Weeshuislaan wordt vervolgens alleen toegankelijk oor bestemmingsverkeer, voetgangers en (brom)fietsers. In verband met deze herinrichting worden de volgende aanvullende verkeersmaatregelen genomen:

 • Het weggedeelte van de Weeshuislaan tussen Slotlaan en Antonlaan wordt fysiek afgesloten voor motorvoertuigen aan de kant van de Slotlaan;

 • De huidige fietsstrook op dit deel van de Weeshuislaan komt te vervallen en wordt opgeheven.

 • De huidige geslotenverklaringen op dit deel van de Weeshuislaan worden in verband met het voorgaande overbodig. Deze worden derhalve opgeheven.

 • Busverkeer rijdt in de nieuwe situatie via de route Antonlaan – Weeshuislaan – Voorheuvel.

 

Slotlaan, tussen 1e Hogeweg en Weeshuislaan

Om de Slotlaan meer bij het kernwinkelcentrumgebied te trekken krijgt dit weggedeelte dezelfde allure die zij al heeft in het deel vanaf het gemeentehuis tot aan de 1e Hogeweg. In verband hiermee wordt op dit weggedeelte in de nieuwe situatie ook een eenrichtingsregime ingesteld van zuid naar noord. Met het fysiek afsluiten van de Weeshuislaan voor gemotoriseerd verkeer is er geen reden om het tweerichtingsverkeer op de Slotlaan tussen de Weeshuislaan en 1e Hogeweg in stand te houden. Omdat bij een eenrichtingsregime minder ruimte nodig is voor het autoverkeer, komt derhalve meer ruimte beschikbaar om dit weggedeelte als een aantrekkelijk verblijfsgebied in te richten, waaruit duidelijk wordt dat de auto te gast is en dat past bij het kernwinkelcentrumgebied. Bovendien sluit het eenrichtingsverkeer aan op de reeds van kracht zijnde eenrichtingsregimes op de overige delen van de Slotlaan, waarmee derhalve uniformiteit in rijrichting tot stand komt. Dit is gunstig voor zowel de leefbaarheid als de verkeersveiligheid ter plaatse. Het instellen van bovengenoemd eenrichtingsregime maakt het daarnaast mogelijk om een aantal bestaande verkeersmaatregelen op dit weggedeelte van de Slotlaan op te heffen:

 • Het huidige parkeerverbod dat aan de westzijde van dit weggedeelte van de Slotlaan van kracht is kan worden opgeheven. In de nieuwe situatie is namelijk sprake van een beperkte rijbaanbreedte, waardoor parkeren op de rijbaan feitelijk fysiek niet mogelijk is zonder dat dit tot hinder voor overige weggebruikers leidt. Mocht deze situatie zich toch voordoen, dan kan daar op basis van artikel 5 van de Wegenverkeerswet 1994 op gehandhaafd worden.

 • De huidige middenberm inclusief passeergebod, zoals deze nu ter hoogte van de aansluiting op de 1e Hogeweg liggen, komen in verband met het eenrichtingsregime te vervallen. Er komt in de nieuwe situatie immers niet langer autoverkeer vanuit noordelijke richting. In dat verband wordt het betreffende passeergebod opgeheven.

 

Voorheuvel, tussen 1e Hogeweg en Weeshuislaan;

Langs dit weggedeelte is een aantal elementen aanwezig dat in de huidige situatie in belangrijke mate bijdraagt aan het ongezellige centrumbeeld ter plaatse. Zo sneed het inmiddels afgebroken tunneltje tussen de Albert Heijn en De Klinker de Voorheuvel af van het beoogde kernwinkelgebied, is het Voorheuvelplein door de vele muurtjes en het tunneltracé feitelijk in vele stukjes opgeknipt en vormen de hoogteverschillen op de Markt en Emmaplein een obstakel. Om een aaneengesloten kernwinkelgebied te realiseren is het nodig het gemotoriseerd verkeer hier omheen te leiden. Gemotoriseerd verkeer verplaatst zich naar wegen die meer geschikt zijn om doorgaand verkeer te verwerken, zoals de Laan van Beek en Royen en Schaerweijdelaan. Het gebied rondom De Klinker kan hiermee gelijkvloers worden gemaakt op maaiveldniveau. Op deze wijze kan een groot plein gecreëerd worden. De eerste stap hiervoor is met het slopen van het tunneltje tussen de Albert Heijn en De Klinker inmiddels gezet.

Met het weren van het doorgaande verkeer op dit te vormen plein verliest ook de rotonde bij het tunneltje zijn meerwaarde. Ten behoeve van de bereikbaarheid van het centrum per openbaar vervoer worden bussen hier wel toegestaan. Het Voorheuvelplein en de Markt kunnen met het weren van het doorgaande gemotoriseerd verkeer, uitgezonderd lijnbussen vormgegeven worden als één nieuw plein met daarop De Klinker. Hier staan ontmoeten en winkelen centraal. Er wordt een fraaie terrasgewijze aansluiting gemaakt tussen het Emmaplein en dit nieuwe plein. In verband met deze herinrichting worden de volgende aanvullende verkeersmaatregelen genomen:

 • door het verdwijnen van de rotonde bij het tunneltje kunnen de voorrangsregelingen en verplichte rijrichting (linksom) ter hoogte van deze rotonde opgeheven worden.

 • met het verdwijnen van het tunneltje tussen de Albert Heijn en De Klinker kan de huidige hoogtebeperking ter hoogte van dit tunneltje worden opgeheven. Er is geen reden om op dit weggedeelte een hoogtebeperking te handhaven, omdat de tunnel met beperkte hoogte is gesloopt.

 • door de sloop van het tunneltje tussen de Albert Heijn en De Klinker kan de huidige aanduiding van een voetpad langs dit tunneltje worden opgeheven, aangezien alles ter plaatse in de nieuwe situatie gelijkvloers komt te liggen.

 • autoverkeer kan via de Weeshuislaan enkel nog tot op de Markt ter hoogte van de Achterheuvel rijden. Op deze locatie wordt een ingang naar de Markt - Voorheuvel gecreëerd voor laad- en losverkeer. Dit wordt middels bebording aangegeven. Het gedeelte van het voormalige tunneltracé tussen de huidige rotonde Voorheuvel-Markt-Weeshuislaan en de uitgang van parkeergarage “Eerste Hogeweg” is enkel nog bestemd voor gebruik door lijnbussen, die de route Weeshuislaan – Voorheuvel rijden. Om dit richting eenieder duidelijk te maken wordt op dit weggedeelte een geslotenverklaring ingesteld waarvan enkel lijnbussen en (brom)fietsverkeer worden uitgezonderd. Tevens wordt dit weggedeelte aangewezen als busbaan door op het wegdek het woord “BUS” aan te brengen.

Aan het realiseren van een aantrekkelijk en autoluw centrumgebied en het voorkomen van doorgaande verkeersstromen door het centrum kent de gemeente een zwaarder belang toe dan aan de beperkte omrijdafstand die bepaalde bestuurders moeten afleggen. Daarbij wegen de positieve effecten van deze maatregel niet op tegen de verwachte negatieve effecten.

 

Kruispunt Voorheuvel – Oude Arnhemseweg Montaubanstraat – 1e Hogeweg

Dit kruispunt is in de huidige situatie vormgegeven als rotonde. In het ontwerpverkeersbesluit was opgenomen dat in het kader van de centrumvisie deze rotonde wordt opgeheven. Inmiddels is uit nader onderzoek gebleken dat een grotere rotonde, onder andere benodigd voor de komst van de bussen die gaan rijden via de Voorheuvel, mogelijk is. De voorkeur vanuit het oogpunt van verkeersveiligheid gaat uit naar het handhaven en uitbreiden van de rotonde.

 

Met dit verkeersbesluit worden, op basis van artikel 2 van de Wegenverkeerswet 1994, de volgende doelstellingen beoogd:

 • het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

 • het beschermen van weggebruikers en passagiers;

 • het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan.

 

Zienswijzen

In deze verkeersbesluitprocedure is de uniforme openbare voorbereidingsprocedure op grond van de Awb (afdeling 3.4) gevolgd. Op 8 maart 2016 zijn zes ontwerp-verkeersbesluiten genomen, die op 6 april 2016 zijn gepubliceerd. Belanghebbenden zijn hierna zes weken in de gelegenheid gesteld om een zienswijze in te dienen maken. In totaal zijn op de zes ontwerp-verkeersbesluiten 156 zienswijzen ingediend. De ingediende zienswijzen zijn betrokken bij de heroverweging van de ontwerp-verkeersbesluiten. Dit heeft geleid tot een aanpassing van dit specifieke verkeersbesluit (kenmerk 174183). Het voorstel om de rotonde op aansluiting Voorheuvel-Oude Arnhemseweg-Montaubanstraat-1e Hogeweg om te bouwen tot een kruispunt is echter wel ambtshalve ingetrokken. De zienswijzen hebben ook niet geleid tot een aanpassing van de volgende verkeersbesluiten:

 • ontwerp-verkeersbesluit afsluiten Jagerlaan (kenmerk: 174170)

 • ontwerp-verkeersbesluit Korte Steynlaan – Slotlaan (busstation) – Geiserlaan, meerdere maatregelen (kenmerk: 174176)

 • ontwerp-verkeersbesluit instellen van eenrichtingsverkeer in de Meester de Klerkstraat (kenmerk: 174178)

 • ontwerp-verkeersbesluit inzake het permanent afsluiten van de Rozenstraat ter hoogte van de aansluiting op de Voorheuvel (kenmerk: 174181).

 • Verder is het ontwerp-verkeersbesluit Oude Arnhemseweg (kenmerk: 174179) niet verder in procedure gebracht. Reden is dat de gehele Oude Arnhemseweg tot aan de Schaerweijdelaan in aanmerking komt voor een grootschalige herinrichting binnen 5 jaar. In het kader van deze herinrichting dient een integrale afweging worden gemaakt over de gewenste verkeersmaatregelen in de gehele straat.

Op de ingediende zienswijzen is gereageerd in vijf Nota’s van beantwoording. 125 zienswijzen hebben betrekking op de zes gepubliceerde ontwerp-verkeersbesluiten. In de Nota van beantwoording - Zienswijzen ontwerp-verkeersbesluiten verkeersmaatregelen centrumplan Zeist is op deze zienswijzen gereageerd. Daarnaast zijn drie zienswijzen ingediend specifiek op ontwerp-verkeersbesluit inzake het nemen van verkeersmaatregelen in de Slotlaan, Weeshuislaan en Voorheuvel in het kader van de centrumvisie Zeist. Op deze zienswijzen is gereageerd in de Nota van beantwoording - Zienswijzen ontwerp-verkeersbesluit 174183 Weeshuislaan – Voorheuvel – Slotlaan – 1ste Hogeweg – meerdere verkeersmaatregelen.

 

BESLUITEN

 

Op grond van voorgaande overwegingen is de gemeente tot het besluit gekomen om:

 

 • 1.

  het huidige parkeerverbod aan de westzijde van de Slotlaan, dat tussen de 1e Hogeweg en de Weeshuislaan van kracht is, op te heffen door het verwijderen van de borden model E1 van Bijlage 1 van het RVV 1990;

 

 • 2.

  het huidige passeergebod op de middengeleider in de Slotlaan, gelegen direct ten noorden van het kruispunt met de 1e Hogeweg, op te heffen door het verwijderen van het bord model D2 van Bijlage 1 van het RVV 1990;

 

 • 3.

  de uitzondering voor lijnbussen ten aanzien van de huidige geslotenverklaring op het gedeelte van de Weeshuislaan gelegen tussen de Slotlaan en de Antonlaan op te heffen door het verwijderen van het onderbord met de tekst ‘uitgezonderd lijnbussen’ onder de borden model C1 van Bijlage 1 van het RVV 1990 te verwijderen;

 

 • 4.

  het gedeelte van de Weeshuislaan gelegen tussen de Slotlaan en de Antonlaan aan de zijde van de Slotlaan fysiek af te sluiten;

 

 • 5.

  de huidige fietsstrook op het gedeelte van de Weeshuislaan gelegen tussen de Slotlaan en de Antonlaan op te heffen door het verwijderen van de op het wegdek aanwezige fietssymbolen;

 

 • 6.

  door het verwijderen van de borden model D1 van Bijlage 1 van het RVV 1990 de huidige aanduiding van het kruispunt Weeshuislaan – Voorheuvel – Markt als rotonde op te heffen;

 

 • 7.

  door het verwijderen van de borden model B6 van Bijlage 1 van het RVV 1990, alsmede de op het wegdek aanwezige haaientanden de huidige voorrangsregelingen ter hoogte van de rotonde Weeshuislaan – Voorheuvel – Markt op te heffen;

 

 • 8.

  door het verwijderen van de borden model C19 van Bijlage 1 van het RVV 1990 de huidige hoogtebeperking ter hoogte van het tunneltje in de Voorheuvel, gelegen tussen de vestiging van Albert Heijn en De Klinker, op te heffen in verband met het feit dat de betreffende tunnel in het kader van de centrumvisie is verdwenen;

 

 • 9.

  de huidige aanduiding van een voetpad aan de zuidzijde van het tunneltje in de Voorheuvel op te heffen in verband met het feit dat de betreffende tunnel in het kader van de centrumvisie is verdwenen, door het verwijderen van het bord model G7 van Bijlage 1 van het RVV 1990;

 

 • 10.

  de huidige fietsstrook op het gedeelte van de Voorheuvel gelegen tussen de huidige rotonde Voorheuvel-Markt-Weeshuislaan en de rotonde 1e Hogeweg/Voorheuvel/Oude Arnhemseweg/Montaubanstraat op te heffen door het verwijderen van de op het wegdek aanwezige fietssymbolen;

 

 • 11.

  een geslotenverklaring voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee in te stellen op de Markt ter hoogte van de Achterheuvel, waarvan enkel laad- en losverkeer op maandag van 6:00 – 13:00 uur en dinsdag tot en met vrijdag van 6:00 tot 11:00 uur en (brom)fietsers worden uitgezonderd, door het plaatsen van borden model C1 van Bijlage 1 van het RVV 1990, voorzien van een onderbord met de tekst “Uitgezonderd <logo laden en lossen> ma 6-13 di t/m vr 6-11 h” en onderbord OB54

 

 • 12.

  een geslotenverklaring voor voertuigen, ruiters en geleiders van rij- of trekdieren of vee in te stellen op het gedeelte van het voormalige tunneltracé tussen de huidige rotonde Voorheuvel-Markt-Weeshuislaan en de uitgang van parkeergarage “Eerste Hogeweg”, waarvan enkel lijnbussen en (brom)fietsers worden uitgezonderd, door het plaatsen van borden model C1 van Bijlage 1 van het RVV 1990, voorzien van een onderbord met de tekst “uitgezonderd lijnbussen” en onderbord OB54.

 

Inwerkingtreding

Dit besluit treedt op 1 maart 2017 in werking.

 

Beroepsclausule

Gedurende de termijn van ter inzage legging kan een belanghebbende tegen dit verkeersbesluit beroep aantekenen bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, bodemzaken, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Daartoe moet binnen zes weken een gemotiveerd beroepschrift worden ingediend. De termijn voor het indienen van een beroepschrift begint met ingang van de dag na die waarop het besluit ter inzage is gelegd. Alleen belanghebbenden die een zienswijze naar voren hebben gebracht en belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat zij geen zienswijzen naar voren hebben gebracht kunnen beroep instellen. Aan deze procedure zijn griffiekosten verbonden. Na indiening van het beroepschrift krijgt u van de rechtbank nader bericht over de verdere procedure.

 

Voorlopige voorziening

Daarnaast kunt u na het indienen van het beroepschrift (als onverwijlde spoed dat gelet op de betrokken belangen vereist) schriftelijk een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de Rechtbank Midden-Nederland, Afdeling bestuursrecht, voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Ook aan deze procedure zijn griffiekosten verbonden. Na indiening van het verzoek om voorlopige voorziening krijgt u van de rechtbank nader bericht over de verdere procedure.

 

U kunt ook digitaal het beroep- en verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.

 

Communicatie/bekendmaking

Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant en op www.zeist.nl/verkeersbesluiten. Daarnaast ligt het besluit inclusief tekening gedurende 6 weken ter inzage bij de publieksbalie in het gemeentehuis.

 

burgemeester en wethouders van Zeist,

namens dezen,

de teammanager Beheer en Openbare Ruimte,

Florien (A.C.) Westermann