Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
LingewaalStaatscourant 2017, 26628Ruimtelijke plannenBekendmaking vaststelling bestemmingsplan “Sluimerskamp 2, Herwijnen” gemeente Lingewaal

Logo Lingewaal

Burgemeester en wethouders van de gemeente Lingewaal maken bekend dat de gemeenteraad van Lingewaal in zijn vergadering van 13 april 2017 heeft besloten het bestemmingsplan ‘Sluimerskamp 2, Herwijnen’ met als planidentificatienummer NL.IMRO.0733.BpHwnSluimerskamp2-VA01, gewijzigd vast te stellen ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

 

Toelichting

Het bestemmingsplan voorziet de realisatie van woningen op de voormalige locatie van Slagerij Kal-denberg te Herwijnen. Vanwege de groei van de activiteiten midden in de kern van Herwijnen, ontstonden in toenemende mate klachten over overlast van het bedrijf. Het bedrijf heeft veel gedaan om de overlast te beperken. Maar het betreffende bedrijf kon niet verhinderen dat de klachten aanhielden en dat het bedrijf ruimte nodig had om uit te breiden. Om die redenen is het bedrijf verhuisd naar een nieuwe locatie op bedrijventerrein “Vredebest” in Vuren.

 

Ter inzage

Vanaf 11 mei 2017 ligt dit bestemmingsplan gedurende zes weken (tot en met 21 juni 2017) voor een ieder ter inzage op het gemeentehuis tijdens openingstijden. Buiten deze tijden om kan telefonisch een afspraak worden gemaakt via 0345 - 63 40 00. Het plan staat ook op:

www.lingewaal.nl/bestemmingsplannen en op ruimtelijke plannen:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0733.BpHwnSluimerskamp2-VA01

 

Beroep

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen dit besluit een gemotiveerd, gedagtekend en ondertekend schriftelijk beroepschrift worden ingediend bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA ’s Gravenhage door:

  • -

    belanghebbenden die tijdig zienswijzen tegen het ontwerpbestemmingsplan bij de gemeenteraad hebben ingediend;

  • -

    een belanghebbende die aantoont dat hij/zij redelijkerwijs niet in staat is geweest zich overeenkomstig artikel 3.8 Wro juncto afd. 3.4 van de Algemene wet bestuursrecht tot de gemeente-raad te wenden;

  • -

    iedere belanghebbende tegen de wijzigingen die bij de vaststelling van het bestemmingsplan daarin zijn aangebracht.

 

Inwerkingtreding en voorlopige voorziening.

Het vastgestelde bestemmingsplan treedt in werking daags na het verstrijken van de beroepstermijn. Een ingesteld beroep schorst de inwerkingtreding van het vastgestelde bestemmingsplan niet. Wel is het mogelijk de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State schriftelijk te verzoeken een voorlopige voorziening te treffen. De inwerkingtreding van het bestemmingsplan wordt dan opgeschort totdat op het verzoek is beslist. Voor het indienen van een beroepschrift en een verzoek om voorlopige voorziening is griffierecht verschuldigd.

 

Asperen, 10 mei 2017

Burgemeester en wethouders van Lingewaal.