Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NissewaardStaatscourant 2017, 26080OverigGemeente Nissewaard - Aanwijzingsbesluit Gemeentelijk Opsporingsambtenaar

Logo Nissewaard

Het college van de gemeente Nissewaard en de burgemeester van de gemeente Nissewaard,

Onder verwijzing naar Domeinlijst I, Openbare Ruimte, van de Circulaire Buitengewoon opsporingsambtenaar;

 

 

Gelet op:

 • -

  artikel 5:11 van de Algemene wet bestuursrecht;

 • -

  artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering;

 • -

  het Besluit buitengewoon opsporingsambtenaar;

 • -

  artikel 41, eerste lid onder b van de Drank- en Horecawet;

 • -

  artikel 34, tweede lid van de Wet op de kansspelen;

 • -

  artikel 6:2, tweede lid van de Algemene Plaatselijke Verordening Nissewaard 2016;

 • -

  artikel 2.4.1. van de Parkeer- en parkeerbelastingverordening Spijkenisse;

 • -

  artikel 29, eerste lid van de Afvalstoffenverordening gemeente Spijkenisse 2009;

 • -

  artikel 34 van de Afvalstoffenverordening gemeente Bernisse 2006;

 • -

  artikel 5.1a, eerste lid van de Drank en Horecaverordening;

 • -

  artikel 16 van de Marktverordening Nissewaard 2015

 • -

  artikel 6 van de Verordening winkeltijden Nissewaard.

 

 

Besluit, ieder voor zover het hun bevoegdheden betreft:

Jurian Johannes Josephine Petrus van Steen, geboren op 28 december 1985 te Roosendaal,

 

gezien zijn bevoegdheid als buitengewoon opsporingsambtenaar verkregen middels:

 • I.

  de akte van opsporingsbevoegdheid

 • II.

  de akte van beëdiging;

Artikel 1 Gemeentelijk opsporingsambtenaar

Op te dragen de opsporing- en handhavingstaken als bedoeld in de domeinlijst, behorende bij Domein I, Openbare Ruimte, te vervullen binnen het grondgebied van Nissewaard.

 

Artikel 2 Toezichthouder

Aan te wijzen als toezichthouder, belast met de zorg tot naleving van het bepaalde bij of krachtens:

 • a.

  de Drank- en Horecawet;

 • b.

  de Wet op de Kansspelen;

 • c.

  de Algemene Plaatselijke Verordening Nissewaard;

 • d.

  Parkeer- en parkeerbelastingverordening Spijkenisse;

 • e.

  de Afvalstoffenverordening van de gemeente Spijkenisse 2009;

 • f.

  de Afvalstoffenverordening van de gemeente Bernisse 2006;

 • g.

  de Drank en Horecaverordening;

 • h.

  de Marktverordening gemeente Nissewaard 2015;

 • i.

  de Verordening winkeltijden Nissewaard.

 

Artikel 3 Voorbehoud

De aanwijzing onder 2 a en 2 b is slechts van toepassing indien de buitengewoon opsporingsambtenaar hiervoor, met goed gevolg, het examen toezichthouder Drank- en Horecawet heeft afgelegd dat voldoet aan de eisen zoals vastgesteld door de examencommissie Drank- en Horecawet van de Stichting Exameninstelling Toezicht en Handhaving, gevestigd te Amersfoort.

 

Artikel 4 Inwerkingtreding

Deze aanwijzing treedt in werking op de eerste dag na bekendmaking.

 

Alle eerder genomen aanwijzingsbesluiten ten aanzien van deze toezichthouder komen met deze aanwijzing te vervallen.

 

 

 

Artikel 5 Bezwaar en beroep

Tegen (één of meerder onderdelen van) dit besluit kan een belanghebbende binnen zes weken na de dag van verzending van deze beschikking schriftelijke bezwaar indienen gericht aan de burgemeester van de gemeente Nissewaard. In dit bezwaarschrift dienen in ieder geval de naam en het adres van de indienen, de dagtekening, ondertekening, een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht en de gronden van het bezwaar te worden opgenomen.

 

Een bezwaarschrift kent geen schorsende werking. Voor het treffen van een voorlopige voorziening kunt u een verzoek indienen bij de voorzieningenrechter van de Arrondissementsrechtbank, Sector Bestuursrecht, Postbus 50950, 300BL te Rotterdam.

 

 

Aldus vastgesteld in de vergadering van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Nissewaard van 18 april 2017.

de gemeentesecretaris,

M.L.M. Weerts

de burgemeester,

M. Salet

Aldus vastgesteld door de burgemeester van de gemeente Nissewaard op 18 april 2017.

de burgemeester,

M. Salet