Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UtrechtStaatscourant 2017, 2573Ruimtelijke plannenBekendmaking bestemmingsplan Amsterdamsestraatweg en bijbehorend besluit hogere waarden (Wet geluidhinder)

Logo Utrecht

Burgemeester en wethouders van Utrecht maken, ter voldoening aan artikel 3.8, lid 4, van de Wet ruimtelijke ordening en artikel 110c van de Wet geluidhinder, bekend dat met ingang van 19 januari 2017 gedurende zes weken ter inzage liggen:

- het op 22 december 2016 door de raad vastgestelde bestemmingsplan Amsterdamsestraatweg, dat is vastgelegd in het digitale bestand NL.IMRO.0344.BPAMSTERDAMSESTRAA-VA01 en

- het besluit hogere waarde bestemmingsplan Amsterdamsestraatweg (kenmerk HW 1126).

 

Plangebied en doelstelling

Het bestemmingsplan bestrijkt de percelen die aan de Amsterdamsestraatweg grenzen: aan de westzijde tussen de Sint-Josephlaan en de afslag naar de Daalsetunnel en aan de oostzijde tussen de Cornelis Mertensstraat en de Weerdsingel Westzijde. Het plangebied bestaat ook uit de percelen die grenzen aan het westelijke deel van de Marnixlaan, het deel tussen de Amsterdamsestraatweg en de rotonde waar de Van Egmondkade op uitkomt.

Het nieuwe bestemmingsplan levert een bijdrage aan het verbeteren van de leefbaarheid en de economische structuur van de Amsterdamsestraatweg door onwenselijke gebruiksveranderingen van panden tegen te gaan en door regels te stellen die de winkelstructuur in winkelconcentratiegebieden versterken en die buiten de winkelconcentratiegebieden transformatie naar wonen bevorderen.

 

Wijzigingen

Bij de vaststelling heeft de gemeenteraad het bestemmingsplan gewijzigd ten opzichte van het ontwerp.

De wijzigingen hebben naast enkele wijzigingen in de toelichting en een aantal bijlagen bij de toelichting betrekking op de verbeelding (plankaart) en op de regels.

 

Wijziging van de verbeelding:

- de bestemming van de panden aan de Amsterdamsestraatweg 192 – 252 tussen de Asterstraat en de Fabrieksstraat is gewijzigd van Gemengd-2 in Gemengd-1;

- de bestemming van de panden St. Josephlaan 2 en Amsterdamsestraatweg 374-380, 423 en 434 is gewijzigd van Gemengd-1 in Gemengd-2;

- de bestemming Verkeer aan de noordoostzijde van de Amsterdamsestraatweg, tussen de Herenweg en de Weerdsingel, is gewijzigd in de bestemming Verkeer – Verblijfsgebied en de grens van het bestemmingsplan is verlegd, zodat het deel van de Herenweg dat grenst aan het pand Amsterdamsestraatweg 13 nu binnen het plangebied valt;

- de hoekpanden op de hoek van de Marnixlaan en het Oppenheimplein, respectievelijk Amsterdamsestraatweg 421 en 357, zijn nu in het wijzigingsvlak van de “wetgevingszone – wijzigingsgebied” gebracht;

- de panden Amsterdamsestraatweg 209 en 213-219 hebben een Woonbestemming gekregen;

- de verbeelding bij de watertoren is aangepast aan de aanvraag voor een omgevingsvergunning voor de watertoren.

 

De belangrijkste wijzigingen van de regels:

- de bijlagen 1 en 2 bij de regels aangepast aan de wijziging van de verbeelding en de gegevens uit nadere informatie en inventarisatie;

- in artikel 3 van de regels is de regeling voor daghoreca aangepast;

- in de artikel 3, 4, 5 en 8 is een regeling voor de goot- en bouwhoogte opgenomen;

- in artikel 6, Verkeer, is nu de standaard regeling opgenomen die geldt voor de gebouwen in deze bestemming;

- de invullingsmogelijkheden voor hoekpanden in de bestemming Gemengd-2 zijn verruimd;

- de regeling in artikel 4 voor een omgevingsvergunning voor wonen op de begane grond is aangepast.

Alle wijzigingen en de onderbouwing daarvan zijn terug te vinden in hoofdstuk 2 van het vaststellingsrapport dat als bijlage deel uitmaakt van het raadsbesluit.

 

Besluit hogere waarden

Burgemeester en wethouders hebben hogere waarden vastgesteld voor de ten hoogste toelaatbare geluidsbelasting als bedoeld in de Wet geluidhinder. De 'voorkeursgrenswaarde' wordt vanwege verkeerslawaai en spoorweglawaai overschreden.

 

Inzien

Het bestemmingsplan, de omgevingsvergunning en het besluit hogere waarden liggen ter inzage van donderdag 19 januari 2017 gedurende zes weken, dus tot en met woensdag 1 maart 2017, in het Stadskantoor, Stadsplateau 1, 5e verdieping, 3521 AZ Utrecht.

 

Het bestemmingsplan is digitaal raadpleegbaar:

- via de landelijke website ruimtelijkeplannen.nl; (deze versie is authentiek en rechtsgeldig boven alle andere versies);

- via de gemeentelijke website utrecht.nl/bestemmingsplannen waar men kan doorklikken naar het desbetreffende plan. Op de gemeentelijke website staat ook het besluit hogere waarde.

 

Beroep

Gedurende de termijn van terinzagelegging kan tegen het besluit tot vaststelling beroep worden ingesteld door een belanghebbende die tijdig zijn zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan heeft ingediend, door een belanghebbende aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten dat hij geen zienswijzen tegen het bestemmingsplan heeft ingediend of door een belanghebbende die bezwaar heeft tegen de wijzigingen die de gemeenteraad bij de vaststelling ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan heeft aangebracht.

Het beroep kan worden ingesteld bij:

Afdeling Bestuursrechtspraak van de Raad van State

Postbus 20019

2500 EA Den Haag

 

Voor het instellen van beroep zijn griffierechten verschuldigd.

Het is niet mogelijk om per e-mail beroep in te stellen.

 

Verzoek voorlopige voorziening

Het enkel indienen van een beroepschrift schort de werking van het besluit niet op. Als een spoedeisend belang aanwezig is, kan door de indiener van een beroepschrift een afzonderlijk verzoek om een voorlopige voorziening (schorsingsverzoek) indienen bij de Voorzitter van de voornoemde Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Als dat verzoek binnen de termijn van terinzagelegging wordt gedaan, treedt het besluit niet in werking zolang de Voorzitter niet over het verzoek heeft beslist.

Ook voor een verzoek om een voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd.