Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Den HelderStaatscourant 2017, 25393VerkeersbesluitenWillemsoord, parkeerverbodszone vrachtauto's

Logo Den Helder

[AU17.02847 / Ruimte en Economie]

College van Burgemeester en Wethouders van Den helder

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Willemsoord is een gebied dat zich kenmerkt door het museale karakter en historische bebouwing. De voor het dagelijks gebruik ruime parkeervoorzieningen zijn nodig voor het faciliteren van de bezoekers van op het terrein te houden evenementen en activiteiten. Het komt de laatste tijd vaker voor dat op het terrein vrachtauto’s, die geen relatie hebben met de op het terrein gevestigde bedrijven, gedurende langere tijd worden geparkeerd. Willemsoord bv, beheerder van de wegen op het terrein van Willemsoord, heeft bezwaren tegen deze ontwikkeling om de volgende redenen:

bij evenementen nemen de vrachtauto’s relatief veel parkeerruimte in doordat zij in de parkeerstroken meerdere parkeervakken in gebruik nemen;het starten, warmdraaien en wegrijden gebeurt veelal vroeg in de ochtend waardoor de gebruikers van de naastgelegen stadscamping voor campers hinder ondervinden;geparkeerde vrachtauto’s tasten het monumentale karakter van Willemsoord aan.Wij onderschrijven de door Willemsoord bv geconstateerde problematiek. Het parkeren van vrachtauto’s in het stadscentrum, waar onder Willemsoord, leidt vrijwel altijd tot hinder en overlast. Het parkeren van grote voertuigen in dit gebied moet beperkt blijven dat die voertuigen die hier onvermijdelijk zijn vanwege de ondernemingen die hier zijn gevestigd, zoals de schouwburg. Op het zuidelijke parkeerterrein van Willemsoord zal daarom een parkeerstrook met een lengte van ca. 75 meter worden aangewezen voor vrachtauto’s en bussen die behoren bij theaterproducties in de schouwburg “De Kampanje”. Willemsoord is geen openbaar parkeerterrein voor vrachtauto’s, daarom moet deze categorie voertuigen, indien zij geen directe relatie hebben met de activiteiten op Willemsoord, buiten het terrein en bij voorkeur buiten het centrum worden geparkeerd zodat geen hinder wordt veroorzaakt. Geschikte locaties hiervoor zijn bedrijventerreinen of de speciaal voor vrachtauto’s aangewezen parkeergelegenheden.Het parkeren van vrachtauto’s op Willemsoord kan worden tegengegaan door het instellen van een parkeerverbodszone voor vrachtauto’s op alle wegen binnen dit gebied.

Vereiste van besluit

Op grond van artikel 15, eerst lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Motivering

Uit het oogpunt van:

het verzekeren van de veiligheid op de weg;

- het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

- het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte aantasting van het karakter of van de functie van objecten of gebieden

zoals bedoeld in artikel 2 van de Wegenverkeerswet, is het gewenst om:

- een parkeerverbodszone voor vrachtauto’s in te stellen voor de wegen en weggedeelten op Willemsoord;

- een parkeerstrook voor vrachtwagens en bussen aan te wijzen aan de zuidzijde van dok 2 op Willemsoord ten behoeve van theaterproducties in de schouwburg.

 

Advies politie en wegbeheerder

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer is samen met Willemsoord bv overleg gepleegd met de door de korpschef van de nationale politie gemachtigde verkeersadviseur. Deze heeft positief geadviseerd.De genoemde wegen en weggedeelten zijn in beheer bij Willemsoord bv. De wegbeheerder stemt in met de te nemen verkeersmaatregel.

BESLUIT

Op grond van vorenstaande overwegingen besluit het college van Burgemeester en Wethouders:

1. door plaatsing van bord E1 (zone) en E1 (einde zone) van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, en onderbord met daarop het symbool van een vrachtauto, een parkeerverbodszone voor vrachtauto’s in te stellen op alle wegen en weggedeelten die behoren tot Willemsoord;

2. door plaatsing van borden E8a van bijlage 1 van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, met onderbord met de tekst “schouwburg “De Kampanje””, langs de zuidzijde van dok 2 op Willemsoord, een parkeerstrook met een lengte van ca. 75 meter aan te wijzen als parkeerplaats voor vrachtauto’s en bussen voor theaterproducties in schouwburg “De Kampanje”;

3. bovenstaande maatregel wordt uitgevoerd conform de bijgevoegde situatieschets.

 

Den Helder, 31 maart 2017

coillege van burgemeester en wethouders van Den Helder

Namens deze,

dr H. Kaag - van der Boon

manager afdeling R&E, gemeente Den Helder

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Indien een belanghebbende meent, door dit besluit rechtstreeks in zijn/haar belang te worden getroffen dan kan bezwaar worden aangetekend bij het college van Burgemeester en Wethouders. In dat geval moet belanghebbende binnen zes weken openbare kennisgeving van dit besluit een gemotiveerd bezwaarschrift indienen.

Voor het indienen van het bezwaarschrift geldt onder meer als eis dat het tenminste bevat:

a. naam en adres van de belanghebbende;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

d. de gronden van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift schorst niet de werking van het besluit.

Wanneer belanghebbende van oordeel is dat gelet op de in deze zaak betrokken belangen onverwijlde spoed een voorlopige beslissing op korte termijn vereist, kan belanghebbende gelijktijdig met het bezwaarschrift op grond van artikel 8:81 Algemene Wet Bestuursrecht een verzoek daartoe indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Noord-Holland, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Voor de behandeling door de Voorzieningenrechter van het verzoek van belanghebbende tot het treffen van een voorlopige voorziening zijn griffierechten verschuldigd. Zie ook: www.rechtspraak.nl.

]