Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
UdenStaatscourant 2017, 25154VerkeersbesluitenVerkeersbesluit verkeersvoorzieningen Centrumplan Uden

Logo Uden

Gelet op

de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990, het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) en de Algemene wet bestuursrecht;

de bevoegdheid van het College van burgemeester en wethouders van de gemeente Uden tot het nemen van verkeersbesluiten, als bedoeld in het eerste lid sub d. van artikel 18 van de Wegenverkeerswet 1994, en het besluit van 16 december 2014 van het College tot mandatering van deze bevoegdheid de teamleider inrichting van de afdeling Ruimte alsmede de bevoegdheid tot de plaatsing of verwijdering van verkeerstekens ingevolge paragraaf 4 van het BABW;

Overwegende,

dat op grond van het bepaalde in artikel 12 BABW;

Uit het oogpunt van:

 • het verzekeren van de veiligheid op de weg (artikel 2, lid 1, sub a Wegenverkeerswet);

 • het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer (artikel 2, lid 1, sub d Wegenverkeerswet);

Is het gewenst om als gevolg van de gewijzigde situatie en met het oog op de verkeersveiligheid van het winkelend publiek en weggebruikers verkeersvoorzieningen te treffen. Een en ander zoals weergegeven op de bijgevoegde verkeersbesluittekening V16 2101 bladnummer 1. Dat in het belang van de verkeersveiligheid kunnen indien omstandigheden daartoe vragen, aanvullende maatregelen worden getroffen;

Motivering

Met de komst van het Centrumplan Promenade in het centrum van Uden is ook de verkeersituatie in de directe omgeving aangepast. Het Centrumplan ligt direct aan de Pastoor Spieringstraat, de Galerij en de Promenade. De oostzijde van het Centrumplan maakt deel uit van het winkelgebied.

Door deze nieuwe situatie is het noodzakelijk de verkeersvoorzieningen daarop aan te passen met het oog op de verkeersveiligheid.

Belangenafweging

Dat overeenkomstig paragraaf 6 van het BABW de volgende afwegingen van belangen heeft plaats gevonden;

 • 1.

  Het belang van de gemeente Uden, als wegbeheerder van de Pastoor Spieringstraat, St. Jansstraat, Kerkstraat, Promenade en de Galerij en wegen in de omgeving, te weten de regulering en handhaving van de verkeerssituatie aldaar;

 • 2.

  Met de komst van het Centrumplan Promenade in het centrum van Uden is ook de verkeersituatie in de directe omgeving gewijzigd;

 • 3.

  Om de doorstroming te waarborgen op de centrumring rondom het centrum is het kruispunt Kerkstraat met de Pastoor Spieringstraat en St. Jansstraat ter hoogte van de Promenade vervangen door een rotonde;

 • 4.

  De gewijzigde verkeerssituatie aan de westzijde van het Centrumplan heeft tot gevolg dat ook de verkeersvoorzieningen in de directe omgeving daarop dienen te worden aangepast;

 • 5.

  Doordat het voormalige kruispunt St. Jansstraat-Kerkstraat-Pastoor Spieringstraat is vervangen door een rotonde is ook de voorrangssituatie gewijzigd. Het verkeer op de rotonde heeft voorrang;

 • 6.

  De middenberm van de Pastoor Sprieringsstraat is ingericht als parkeergelegenheid. Om het in-en uitparkeren van voertuigen op een veilige wijze te laten verlopen is de 30km/h zone op de Pastoor Spieringstraat verlengd vanaf de kruising met de Odiliastraat tot aan de St.Jansstraat;

 • 7.

  Om een veilige oversteek te creëren vanuit het centrum richting de St. Petruskerk in de Kerkstraat is er op de Pastoor Spieringsstraat een voetgangersoversteekplaats aangelegd. Gelet er ook centrumbezoekers parkeren op het Mr van Coothplein, is tevens op de St Jansstraat ter hoogte van de Kerkstraat een voetgangersoversteekplaats aangelegd om voetgangers veilig de St.Janstraat over te kunnen laten steken;

 • 8.

  De oostkant van het Centrumplan Promenade maakt deel uit van het winkelgebied. Een deel van het voetgangersgebied wordt gebruikt door uitrijdende vrachtauto’s vanaf de Neringstraat West. Om die reden is er tussen de Neringstraat en de Pastoor Spieringstraat een ‘Erf” ingericht. (De vrachtauto’s kunnen uitrijden van maandag tot en met zondag van 11.00 tot 18.00 uur en vrijdag van 11.00 tot 21.00 uur, overeenkomstig het verkeersbesluit wijziging verkeerssituatie Neringstraat West, d.d. 13 juli 2015);

 • 9.

  Voor het vrachtverkeer dat vanuit de Neringstraat West uitrijdt, is er een verplichte rijrichting ingesteld, zodat dit vrachtverkeer niet de verkeerde richting het voetgangersgebied inrijdt;

 • 10.

  Voor voertuigen die buiten de venstertijden vanaf de Neringstraat West via de Promenade de Pastoor Spieringstraat oprijden geldt een verplichte rijrichting rechtsaf;

 • 11.

  Er zijn een aantal voertuigcategorieën waarvoor de toegang tot de parkeergarage verboden is. Het betreft voertuigen hoger dan 2,0 m1, zwaarder dan 2,5t. Tevens geldt er een toegangsverbod voor aanhangers in verband met het goed en doelmatig gebruik van de parkeerplaatsen voor bezoekers en bewoners;

 • 12.

  Aan de oostzijde van de Pastoor Spieringstraat zijn een 2-tal gelegenheden voor het onmiddellijk laden en lossen van goederen aangelegd, zodat nabijgelegen bedrijven vanuit hier bevoorraad kunnen worden;

 • 13.

  Met het oog op het belang van het verzekeren van de verkeersveiligheid op de weg als bedoeld in artikel 2, lid 1, sub a van de Wegenverkeerswet, zijn naar aanleiding van de gewijzigde verkeerssituatie ter hoogte van de Kerkstraat-St. Jansstraat-Pastoor Spieringstraat-Galerij-Promenade-Odiliastraat diverse verkeersvoorzieningen getroffen. Om een veilige oversteekplaats te creëren vanuit het centrum richting de St. Petruskerk in de Kerkstraat alsmede in verband met het parkeren van centrumbezoekers op het Mr. Van Coothplein, zijn er respectievelijk op de Pastoor Spieringstraat en St. Jansstraat twee voetgangersoversteekplaatsen aangelegd. Daarnaast zijn er verkeerstekens aangebracht in verband met de gewijzigde voorrangssituatie ter hoogte van de Kerkstraat-St. Jansstraat-Pastoor Spieringstraat door de rotonde, het aangeven van voetpaden en het verlengen van de 30 km p/h zone waardoor snelheden lager zijn. Een en ander om verkeersconflictensituaties tussen enerzijds gemotoriseerd verkeer onderling en anderzijds tussen gemotoriseerd verkeer andere verkeersdeelnemers te voorkomen;

 • 14.

  Met de verkeersvoorziening wordt tevens het algemeen belang gediend tot het waarborgen van de vrijheid van het verkeer als bedoeld in artikel 2, lid 1, sub d Wegenverkeerswet. Door de voorrangssituatie op de rotonde wordt de doorstroming bevorderd alsmede dat door voorzieningen als een voetgangersoversteekplaats, en het instellen van voetpaden, verplichte rijrichting voor voertuigen komend uit de Neringstraat West en slechts beperkte toegang van voertuigen binnen het gebied, voetgangers in het winkelgebied zich vrij kunnen bewegen zonder al te veel geconfronteerd hoeven te worden met gemotoriseerd verkeer;

 • 15.

  De gemeente heeft daarom het algemeen belang van het nemen van dit besluit met het oog op het verzekeren van de veiligheid op de weg en het waarborgen van de vrijheid van het verkeer als gevolg van de gewijzigde verkeerssituatie met de komst van Centrumplan Uden en een rotonde, zwaarder laten wegen dan een gewijzigde verkeerssituatie zonder daarop de verkeersvoorzieningen op aan te passen;

dat overeenkomstig artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer overleg heeft plaatsgevonden met de politie Oost , die met het voorgenomen verkeersbesluit heeft ingestemd;

b e s l u i t

 • 1.

  Het verkeersbesluit te nemen tot het instellen van diverse verkeersvoorzieningen rondom het Centrumplan Uden en dienovereenkomstig uit te voeren.

 • 2.

  Deze maatregel wordt aangegeven door het aanbrengen van verkeerstekens volgens het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV) dat toegepast wordt zoals aangegeven is op tekening V16-2101 bladnummer 1;

 • 3.

  Deze verkeersmaatregelen treden in werking nadat de betreffende verkeerstekens zijn aangebracht.

Dit besluit wordt ter openbare kennis aangeboden door middel van publicatie in het Gemeenteblad d.d 12-04-2017 en de Staatscourant d.d. 12-04-2017.

Uden, 3 april 2017

Met vriendelijke groet,

namens Burgemeester en wethouders van Uden

ir. C.A.M. Kemperman hoofd afdeling Ruimte