Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
RotterdamStaatscourant 2017, 25067OverigGemeente Rotterdam BM EFRO intermediaire instantie Amsterdam 2017

Logo Rotterdam

het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam, handelend in hoedanigheid van managementautoriteit van het Operationeel Programma West-Nederland 2014-2020,

gelet op de artikelen 2 lid 18 en 123 lid 7 van de Verordening (EU) nr. 1303/2013 van het Europees Parlement en de Raad van 17 december 2013 houdende gemeenschappelijke bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds, het Europees Landbouwfonds voor plattelandsontwikkeling en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij en algemene bepalingen inzake het Europees Fonds voor regionale ontwikkeling, het Europees Sociaal Fonds, het Cohesiefonds en het Europees Fonds voor maritieme zaken en visserij, en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 1083/2006 van de Raad; paragraaf 5.2 van de Regeling Europese EZ-subsidies (REES) en afdeling 10.1.1 van de Algemene wet bestuursrecht;

gezien de toestemming van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam;

besluit vast te stellen

Besluit Mandaat, volmacht en machtiging EFRO intermediaire instanties Amsterdam 201 7

Artikel 1 Mandaat , volmacht en machtiging subsidieverstrekking

 • 1.

  De managementautoriteit verleent mandaat, volmacht en machtiging aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam om namens de managementautoriteit besluiten te nemen en overige handelingen te verrichten met betrekking tot het verstrekken van subsidies op grond van paragraaf 5.2 van de REES, voor zover het subsidies betreft die verband houden met het G4-Programmadeel Amsterdam van het Operationeel Programma, zulks met inachtneming van door de Managementautoriteit vastgestelde subsidieplafonds.

 • 2.

  Het in het eerste lid genoemde mandaat, volmacht en de machtiging omvatten niet de bevoegdheid tot:

  • a.

   het vaststellen van een subsidie- en/of deelplafond en een subsidiebedrag als bedoeld in artikel 5.2.2 van de REES;

  • b.

   het vaststellen van de wijze van verdeling van subsidies, bedoeld in de artikelen 5.2.2, 5.2.5, derde lid en 5.2.6 van de REES.

Artikel 2 Mandaat en machtiging bezwaar- en beroepschriften

De managementautoriteit verleent mandaat en machtiging aan het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam voor het behandelen van bezwaar- en beroepschriften gericht tegen besluiten als bedoeld in artikel 1, eerste lid, van dit Besluit, waaronder wordt begrepen het nemen van besluiten op bezwaar en het instellen van (hoger) beroep.

Artikel 3 Ondermandaat

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Amsterdam kan voor de in de artikelen 1 en 2 van dit besluit genoemde bevoegdheden ondermandaat, ondervolmacht en ondermachtiging verlenen aan ondergeschikten of medewerkers binnen de organisatie.

Artikel 4 Intrekking vorig Besluit

Het Besluit mandaat en machtiging EFRO 2014-2020 gemeente Amsterdam wordt ingetrokken.

Artikel 5 Overgangsbepaling

 • 1.

  Het Besluit mandaat en machtiging EFRO 2014-2020 gemeente Amsterdam blijft van toepassing op de gevallen, bedoeld in artikel 6.2, eerste lid, van de REES.

 • 2.

  Besluiten die zijn genomen op grond van het Besluit mandaat en machtiging EFRO 2014-2020 gemeente Amsterdam op aanvragen, ingediend na 1 juli 2015, worden geacht te zijn genomen op grond van dit besluit.

Artikel 6 Inwerkingtreding

Dit besluit treedt in werking op de dag na de datum van uitgifte van de Staatscourant waarin het wordt geplaatst en werkt terug tot en met tot 1 juli 2015.

Artikel 7 Citeertitel

Dit besluit wordt aangehaald als: ‘Besluit Mandaat, volmacht en machtiging EFRO intermediaire instanties Amsterdam 2017’ of als: ‘BM EFRO intermediaire instantie Amsterdam 2017’.

Rotterdam, 11 april 2017

Burgemeester en wethouders van de gemeente Rotterdam

de secretaris, de burgemeester,

Ph.F.M. Raets A. Aboutaleb