Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OverijsselStaatscourant 2017, 24586OverigProvincie Overijssel, inwerkingtreding van de ‘Omgevingsvisie Overijssel 2017. Beken kleur’.

Logo Overijssel

Besluit: Provinciale Staten

Kenmerk: PS/2017/119

Inlichtingen bij: Mw. Willemijne Moes

Telefoon: 038 499 8115

E-mail: WS.Moes@overijssel.nl

Kennisgeving

 

Gedeputeerde Staten van Overijssel, maken bekend dat:

Provinciale Staten van Overijssel in hun vergadering van 12 april 2017 de ‘Omgevingsvisie Overijssel 2017. Beken kleur’ gewijzigd hebben vastgesteld. Dit besluit treedt in werking op 1 mei 2017.

De Omgevingsvisie is het centrale provinciale beleidsplan voor het fysieke leefmilieu in Overijssel.

Met de vaststelling van het nieuwe Omgevingsbeleid is invulling gegeven aan de:

 • 1.

  Verdieping van de thema’s energietransitie, logistiek, agro & food, bestaand bebouwd gebied en ondergrond;

 • 2.

  verruiming van de mogelijkheden voor het (onder voorwaarden) toekennen van een woonbestemming aan permanent bewoonde recreatiewoningen;

 • 3.

  aanpassing van de Omgevingsvisie aan de huidige tijd met het verleidelijke verhaal van Overijssel. Hoe ziet Overijssel er in 2030 uit, met doorkijk naar 2050?;

 • 4.

  verwerking van reeds genomen PS besluiten over de onderwerpen ADT/TBT, drinkwater/grondwaterbeleid, landgoederen, cultuurhistorie (CHW-kaart), mobiliteit , natuur, ondergrond, ruimtelijk economisch beleid, veiligheid en gezondheid (modernisering milieubeleid), water, luchtvaartbeleid, rode draden duurzaamheid, sociale kwaliteit en ruimtelijke kwaliteit, bestuursfilosofie, instrument reprogrammeren, instrument ladder duurzame verstedelijking;

 • 5.

  uitvoering in de context van ‘de andere overheid’ en de participatiesamenleving.

De ‘Omgevingsvisie Overijssel 2017. Beken kleur’ is conform de artikelen 1.2.1. tot en met 1.2.5 Besluit ruimtelijke ordening in elektronische vorm vastgelegd en in die vorm vastgesteld.

Het vastgestelde plan is gepubliceerd op ruimtelijkeplannen.nl met planidentificatienummer

NL.IMRO.9923.OmgevingsvisieOv01-va01.

Rechtstreekse link naar het plan:

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/roo/bestemmingsplannen?planidn=NL.IMRO.9923.OmgevingsvisieOv01-va01

Ook is deze herziening gepubliceerd op www.omgevingsvisie.nl.

Gedeputeerde Staten voornoemd.