Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NieuwegeinStaatscourant 2017, 24462Ruimtelijke plannenKennisgeving ter inzagelegging ex artikel 3.8 lid 4 van de Wet ruimtelijke ordening:bestemmingsplan locatie Zuilenstein + bijbehorende verleende omgevingsvergunning

Logo Nieuwegein

Burgemeester en wethouders van Nieuwegein maken bekend dat de gemeenteraad in haar vergadering van 23 februari 2017 het bestemmingsplan “locatie Zuilenstein”– NL.IMRO.0356.BPZH2016HER001-VA03 met bijbehorende stukken ongewijzigd heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan locatie Zuilenstein maakt een nieuw appartementengebouw voor Mitros en een gezondheidscentrum voor EMC op de locatie Diepenbrocklaan 1 mogelijk. Daarnaast wordt het bestaande gebouw van A Capella opnieuw vastgelegd. Omdat de raad op 23 juni 2016 een coördinatiebesluit heeft genomen ligt het vastgestelde bestemmingsplan tegelijkertijd met de verleende omgevingsvergunning voor het appartementengebouw ter inzage (29 sociale huurwoningen en een kantoorruimte op het perceel Diepenbrocklaan 3-1 t/m 3-29, zaaknummer  594350).

Het bestemmingsplan is vanaf dinsdag 2 mei 2017 te raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl, de gemeentelijke website www.nieuwegein.nl/inzienruimtelijkeplannen of analoog in te zien bij de receptiebalie op de eerste etage van het Stadshuis aan het Stadsplein 1 te Nieuwegein. De verleende omgevingsvergunning is alleen in te zien bij de receptiebalie.

Tegen het bestemmingsplan en de omgevingsvergunning kan door:

•een belanghebbende die aantoont dat hij redelijkerwijs niet in staat is geweest zijn zienswijze kenbaar te maken;

beroep worden ingesteld bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. De beroepstermijn start op de dag nadat het bestemmingsplan ter inzage is gelegd en bedraagt 6 weken.

Het beroepschrift moet worden ondertekend en moet ten minste bevatten:

 • a.

  de naam en het adres van de indiener;

 • b.

  de dagtekening;

 • c.

  een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht;

 • d.

  de gronden van het beroep (de motivering).

Als binnen bovenvermelde termijn geen beroep wordt ingesteld, verkrijgt het bestemmingsplan onherroepelijke status.

Tevens kan door diegene die beroep heeft ingesteld, binnen de beroepstermijn, een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Wanneer binnen de beroepstermijn, een verzoek om voorlopige voorziening is ingediend bij voornoemde Afdeling, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.

Nieuwegein, 1 mei 2017

Burgemeester en wethouders van Nieuwegein.