Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GraveStaatscourant 2017, 24331Ruimtelijke plannenVoorontwerpbestemmingsplan ‘Herziening Buitengebied’ 

Logo Grave

Burgemeester en wethouders van Grave maken, ter voldoening aan het bepaalde in de gemeentelijke inspraakverordening, bekend dat zij hebben besloten het voorontwerpbestemmingsplan ‘Herziening Buitengebied’ (NL.IMRO.0786.BPBuitengebiedher2-vo01) ter inzage te leggen.

In deze herziening zijn de volgende zaken verwerkt:

  • het nieuwe provinciaal beleid, de provinciale Verordening ruimte 2014;

  • het “vertalen” van een aantal resterende punten uit de uitspraak van Raad van State op het bestemmingsplan Buitengebied 2013;

  • enkele aanpassingen/veranderde inzichten ten opzichte van het huidige bestemmingsplan ‘Buitengebied’ en als gevolg van afstemming met de omliggende gemeenten Cuijk en Mill en Sint Hubert;

  • het aanbrengen van een aantal kleine correcties, veelal op perceelniveau;

  • het verwerken van een aantal concreet onderbouwde initiatieven.

Inzien

Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Herziening Buitengebied’ (NL.IMRO.0786.BPBuitengebiedher2-vo01) en de op het voornoemde bestemmingsplan betrekking hebbende stukken kunt u vanaf woensdag 3 mei 2017 tot en met woensdag 14 juni 2017 gedurende een termijn van zes weken inzien bij de publieksbalie, van maandag tot en met vrijdag van 9.00 uur tot 12.30 uur, op dinsdag van 16.00 uur tot 20:00 uur en op afspraak. Het voorontwerpbestemmingsplan is ook raadpleegbaar via de gemeentelijke website (www.grave.nl/bestemmingsplannen).

Reactie termijn

Gedurende de voornoemde termijn van zes weken worden ingezetenen en belanghebbenden in de gelegenheid gesteld een inspraakreactie omtrent het voorontwerpbestemmingsplan kenbaar te maken. Dit kan door een schrijven te richten aan: het college van burgemeester en wethouders van Grave, Postbus 7, 5360 AA Grave.

Informatie

Team Ruimtelijk Beleid, mevr. A.D. Wessels (0486) 477 278, e-mail: danielle.wessels@cgm.nl.

Grave 2 mei 2017