Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
AlblasserdamStaatscourant 2017, 24187OverigBekendmaking ontwerpomgevingsvergunning Hof en Singel fase 4

Logo Alblasserdam

Burgemeester en wethouders van Alblasserdam maken bekend dat zij voornemens zijn een omgevingsvergunning te verlenen voor het bouwen 26 woningen voor project Hof en Singel fase 4, met toepassing van planologisch afwijken doormiddel van art. 2.1, lid 1 onder c Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo).

De aanvraag en de ontwerp omgevingsvergunning met bijbehorende stukken liggen met ingang van 28 april 2017 gedurende zes weken ter inzage op het gemeentehuis, Cortgene 2.

De stukken zijn ook digitaal in te zien en te downloaden op www.alblasserdam.nl en op de website www.ruimtelijkeplannen.nl.

Binnen de genoemde termijn kan een ieder zijn of haar zienswijze over het voornemen schriftelijk kenbaar maken bij burgemeester en wethouders (Postbus 2, 2950 AA, Alblasserdam). Ook het indienen van een mondelinge reactie is mogelijk. Hiervoor dient tijdig, bij voorkeur een week voor het einde van de ter inzage ligging, een telefonische afspraak te worden gemaakt bij de behandelend ambtenaar, mevrouw C. Corbeau, via telefoonnummer 14078.

Het gemeentehuis is geopend op maandag t/m vrijdag 9.00 – 12.00 en op woensdag 9.00 – 15.00 (doorlopend). Indien u niet in de gelegenheid bent tijdens de openingsuren het plan in te zien, kan na telefonische afspraak een ander tijdstip worden bepaald.

Alblasserdam,

Burgemeester en wethouders van Alblasserdam