Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EnschedeStaatscourant 2017, 24014OverigTervisielegging verleende Omgevingsvergunning (NL.IMRO.0153.20151243-0003)

Logo Enschede

Burgemeester en wethouders van de gemeente Enschede maken bekend dat zij in het kader van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht d.d. 19 april 2017 vergunning hebben verleend:

 

Voor : het bouwen van een gebouw ten behoeve van een tandartspraktijk bestaande uit de activiteit “Het (ver)bouwen van een bouwwerk en de activiteit “Het gebruiken van gronden of bouwwerken in strijd met een bestemmingsplan”.

Locatie : Gronausestraat 1070 / Abel Tasmanstraat 3

Kenmerk: V-2015-1243 / 1700047727

 

Inzien beschikking

De aanvraag, de beschikking en de bijbehorende stukken liggen met ingang van 28 april gedurende zes weken ter inzage bij de afdeling Publieksdienstverlening in het stadskantoor aan de Hengelosestraat 51 in Enschede. Wilt u de stukken inzien, neemt u dan contact met ons op. Dit kan digitaal via vergunning@enschede.nl of telefonisch via nummer 053 4817100. U kunt de stukken dan digitaal toegestuurd krijgen, of op afspraak inzien bij de balie van het Stadskantoor.

De beschikking en de ruimtelijke onderbouwing voor het afwijken van het bestemmingsplan met de daarbij behorende stukken kunnen digitaal worden ingezien op

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0153.20151243-000

De bronbestanden kunnen worden gedownload via de webpagina

https://www.ruimtelijkeplannen.enschede.nl/plannen/NL.IMRO.0153.20151243-/NL.IMRO.0153.20151243-0003

 

Reageren

Van 28 april tot en met 8 juni kunnen belanghebbenden, schriftelijk beroep instellen tegen de verleende omgevingsvergunning bij de afdeling Bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Dit kan door belanghebbenden die een zienswijze hebben ingediend en door belanghebbenden aan wie redelijkerwijs niet kan worden verweten geen zienswijzen te hebben ingediend tegen het ontwerpbesluit.

 

Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank Overijssel, Postbus 10067, 8000 GB Zwolle. Het besluit tot verlening van de omgevingsvergunning treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de afdeling Bestuursrecht van de arrondissementsrechtbank Overijssel is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.