Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
EnschedeStaatscourant 2017, 24010Ruimtelijke plannenTervisielegging vestgesteld bestemmingsplan “Buitengebied NOORDWEST – KEIZERWEG 28” (NL.IMRO.0153.BP00149-0003)

Logo Enschede

In zijn vergadering van 10 april 2017 heeft de gemeenteraad -met toepassing van artikel 3.1 van de Wet ruimtelijke ordening- het bestemmingsplan Buitengebied Noordwest – Keizerweg 28 vastgesteld.

Dit bestemmingsplan voorziet in de realisatie van een woning met bijgebouw aan de Keizerweg 28 in het kader van de Rood voor Rood regeling, waarbij landschapontsierende bebouwing aan de Keizerweg en de Voshaarweg wordt gesloopt. Tevens maakt het bestemmingsplan het mogelijk om een bestaande woning elders op het erf aan de Keizerweg 28 te herbouwen en een bestaande schuur te vervangen door een nieuwe hal voor het hobbymatig houden en berijden van maximaal 5 paarden. Deze ontwikkeling is gebaseerd op de Rood-voor-Rood regeling en de weegschaalmethode op basis van de Gids Buitenkans 2014.

Inzien bestemmingsplan:

Het vastgestelde bestemmingsplan met de daarbij behorende stukken ligt met ingang van 27 april 2017 zes weken voor een ieder ter inzage.

Bestemmingsplan digitaal inzien:

Het vastgestelde bestemmingsplan met de daarbij behorende stukken kan digitaal worden ingezien op

http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn=NL.IMRO.0153.BP00149-0003

De bronbestanden kunnen worden gedownload via de webpagina

https://www.ruimtelijkeplannen.enschede.nl/plannen/NL.IMRO.0153.BP00149-/NL.IMRO.0153.BP00149-0003/

Papieren versie bestemmingsplan inzien:

Wilt u liever de papieren versie van het vastgestelde bestemmingsplan inzien? Dan verzoeken wij u een mail met de naam van het plan te sturen naar vergunning@enschede.nl U ontvangt dan van ons een pdf versie van het gevraagde bestemmingsplan.

Nadere toelichting of inzien op stadskantoor:

Wilt u een nadere toelichting op het vastgestelde bestemmingsplan of het plan inzien in het Stadskantoor? U kunt hiervoor een afspraak maken door een mail te sturen naar vergunning@enschede.nl Wij verzoeken u in de mail aan te geven dat u een afspraak wilt maken en de naam van het plan, uw naam en telefoonnummer te vermelden.

Het is niet mogelijk om zonder afspraak ruimtelijke plannen of besluiten in te zien in het Stadskantoor.

Reageren

Van 28 april 2017 tot en met 8 juni 2017 kunnen belanghebbenden schriftelijk beroep instellen tegen het vaststellingsbesluit bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Indien het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerpplan bij de vaststelling niet is gewijzigd kan geen beroep worden ingesteld door de belanghebbende aan wie redelijkerwijs kan worden verweten dat hij geen zienswijze tegen het ontwerp-bestemmingsplan heeft kenbaar gemaakt.

Degene die beroep heeft ingesteld kan tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, Postbus 20019, 2500 EA DEN HAAG. Het besluit tot vaststelling treedt in werking daags na afloop van de beroepstermijn. Indien binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening bij de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State is ingediend, treedt het besluit niet in werking voordat op dat verzoek is beslist.