Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KatwijkStaatscourant 2017, 23980Verkeersbesluiten



Verkeersbesluit instellen parkeergelegenheid voor het opladen van elektrische voertuigen in de Hercules ter hoogte van nummer 169 te Katwijk aan Zee

Logo Katwijk

Kenmerk 915087

VERKEERSBESLUIT

Aanleiding en analyse

De aanschaf en het gebruik van elektrische voertuigen in Nederland neemt toe. Een (logisch) gevolg hiervan is ook een toename in de vraag naar oplaadfaciliteiten voor elektrische voertuigen. Particulieren en/of bedrijven die willen beschikken over een oplaadpunt op of aan de openbare weg, kunnen hiertoe een aanvraag indienen bij de aanbieder van de oplaadinfrastructuur, die deze op zijn beurt ter toetsing aan de gemeente voorlegt. Voldoet de aanvraag aan de daaraan gestelde criteria, dan werkt de gemeente graag mee aan het realiseren van het oplaadpunt. Het plaatsen van oplaadpunten past namelijk binnen zowel de duurzaamheidsambities van de gemeente als de drie P’s van duurzaamheid:

  • People: elektrisch rijden is comfortabel en voordelig en leidt tevens tot minder geluidsoverlast;

  • Planet: elektrisch rijden draagt bij aan een beter milieu, onder andere door een afname van de CO2-emissie en vermindering van de primaire energievraag;

  • Profit: er zijn aantrekkelijke (fiscale) regelingen, kortingen, subsidies e.d. voorhanden voor bestuurders die elektrisch rijden.

Gelet op het voorgaande heeft de gemeente recentelijk een aanvraag ontvangen om aan de zuidzijde van de straat Hercules, ter hoogte van het pand met huisnummer 169, een oplaadpunt voor elektrische voertuigen te realiseren. Deze locatie voldeed aan de criteria die de gemeente daaraan stelt, in verband waarmee deze aanvraag is goedgekeurd. Ter waarborging van de bruikbaarheid van het oplaadpunt voor bestuurders van elektrische voertuigen heeft de gemeente destijds voorts een verkeersbesluit genomen om ter plaatse van het oplaadpunt een parkeervak aan te duiden als parkeergelegenheid die enkel bestemd is voor het opladen van elektrische voertuigen.

Een aandachtspunt met betrekking tot het oplaadpunt in kwestie wordt gevormd door het feit dat het gebruik ervan niet voorbehouden is aan een enkele gebruiker. Eenieder die in het bezit is van een elektrische auto kan van het oplaadpunt gebruik maken. Met betrekking tot bovengenoemd oplaadpunt blijkt dat meerdere eigenaren van een elektrische auto van het laadpunt gebruik (willen) maken. In het destijds genomen verkeersbesluit met betrekking tot het oplaadpunt is echter voorzien in het aanwijzen van één parkeervak waar elektrische voertuigen voor het opladen kunnen staan. Dit betekent dat het parkeervak in kwestie vaak al bezet zal zijn. Gezien het voorgaande, en het feit dat twee voertuigen gelijktijdig van het oplaadpunt gebruik kunnen maken, wordt het dan ook wenselijk geacht om ter hoogte van het oplaadpunt in de straat Hercules een tweede parkeervak aan te duiden als parkeergelegenheid die enkel bestemd is voor het opladen van elektrische voertuigen.

Door de maatregel neemt het aantal beschikbare reguliere parkeerplaatsen in Hercules met één af. Daarom is de parkeersituatie in de directe omgeving van de aangevraagde locatie op drie avonden onderzocht, op tijdstippen die liggen tussen 22.45 uur en 00.30 uur. Dit onderzoek heeft begin februari 2017 plaatsgevonden. Uit dit onderzoek is gebleken dat er in de directe omgeving van Hercules nog minimaal 7 van de 12 parkeerplaatsen vrij waren. Gezien dit feit acht de gemeente het acceptabel om één extra parkeervak in Hercules specifiek voor het laden van elektrische voertuigen aan te wijzen.

Verkeersmaatregelen

Aan de zuidzijde van de straat, ter hoogte van het pand met huisnummer 169, wordt ter hoogte van het aldaar aanwezige oplaadpunt voor elektrische voertuigen een tweede parkeervak aangewezen als parkeergelegenheid die enkel bestemd is voor het opladen van elektrische voertuigen.

Voor het instellen van een parkeergelegenheid die enkel bestemd is voor het opladen van elektrische voertuigen moet een verkeersbesluit genomen worden.

Legitimatie

Een verkeersbesluit is vereist voor plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd. Het is ook vereist voor infrastructurele maatregelen die leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik maakt (artikel 15 Wegenverkeerswet 1994). In het besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) is in artikel 12 lid a opgenomen dat voor het plaatsen van verkeersborden model E4 een verkeersbesluit nodig is indien onder dit bord een onderbord als bedoeld in artikel 8, tweede lid, onderdeel d wordt aangebracht.

De bevoegdheid om op gemeentelijke wegen verkeersbesluiten te kunnen nemen, is geregeld in de Wegenverkeerswet 1994 (art 18, lid 1d) en daarin opgedragen aan het college van Burgemeester en Wethouders die deze bevoegdheid hebben gemandateerd aan het hoofd van de afdeling Beheer en Vastgoed.

Bij het nemen van een verkeersbesluit wordt rekening gehouden met de bepalingen van:

  • De Wegenverkeerswet 1994;

  • het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

  • het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

  • de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens.

Op grond van artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen voor het Wegverkeer worden verkeersbesluiten genomen na overleg met (een gemachtigde van) de korpschef van de politie. Daartoe is op ambtelijk niveau overleg gepleegd met de verkeersadviseur van de Politie-eenheid Den Haag. Deze heeft met betrekking tot de in dit besluit genoemde maatregelen een positief advies afgegeven.

In verband met de in artikel 21 (grondslag besluit) van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) dient nog te worden vermeld dat de in artikel 2, eerste lid, sub c, artikel 2, tweede lid, sub b en artikel 2, derde lid, sub a van de Wegenverkeerswet genoemde belangen (het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan, het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder, schade of de gevolgen voor het milieu alsmede het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik) ten grondslag liggen aan dit verkeersbesluit en in bovenstaande afwegingen tegen elkaar zijn afgewogen.

besluit:

  • 1.

    ter hoogte van het oplaadpunt dat aan de zuidzijde van de straat Hercules, ter hoogte van het pand met huisnummer 169, reeds is gerealiseerd een tweede parkeervak aan te wijzen als parkeergelegenheid dat enkel bestemd is voor het laden van elektrische voertuigen waarbij de twee parkeergelegenheden ter plaatse van het oplaadpunt worden aangeduid middels een bord model E4 van Bijlage 1 van het RVV 1990, welke voorzien is van een onderbord met de tekst ‘uitsluitend opladen elektrische voertuigen’ en een onderbord model OB504.

De verkeersmaatregel is aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening met nummer T20100-17-12 van 27 maart 2017.

Bekendmaking van dit besluit geschiedt op de voorgeschreven wijze.

Katwijk, 19 april 2017

Burgemeester en wethouders van Katwijk,

Namens hen,

D. Kistemaker

Afdelingshoofd Beheer en Vastgoed