Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
KatwijkStaatscourant 2017, 23906VerkeersbesluitenVerkeersbesluit instellen parkeergelegenheid voor het opladen van elektrische voertuigen in de Keltenstraat ter hoogte van nummer 4 te Katwijk aan Zee

Logo Katwijk

Kenmerk 915141

VERKEERSBESLUIT

Aanleiding en analyse

De aanschaf en het gebruik van elektrische voertuigen in Nederland neemt toe. Een (logisch) gevolg hiervan is ook een toename in de vraag naar oplaadfaciliteiten voor elektrische voertuigen. Particulieren en/of bedrijven die willen beschikken over een oplaadpunt op of aan de openbare weg, kunnen hiertoe een aanvraag indienen bij de aanbieder van de oplaadinfrastructuur, die deze op zijn beurt ter toetsing aan de gemeente voorlegt. Voldoet de aanvraag aan de daaraan gestelde criteria, dan werkt de gemeente graag mee aan het realiseren van het oplaadpunt. Het plaatsen van oplaadpunten past namelijk binnen zowel de duurzaamheidsambities van de gemeente als de drie P’s van duurzaamheid:

 • People: elektrisch rijden is comfortabel en voordelig en leidt tevens tot minder geluidsoverlast;

 • Planet: elektrisch rijden draagt bij aan een beter milieu, onder andere door een afname van de CO2-emissie en vermindering van de primaire energievraag;

 • Profit: er zijn aantrekkelijke (fiscale) regelingen, kortingen, subsidies e.d. voorhanden voor bestuurders die elektrisch rijden.

Gelet op het voorgaande heeft de gemeente een aanvraag ontvangen om aan de westzijde van de Keltenstraat, ter hoogte van het pand met huisnummer 4, op de eerste zuidelijke parkeerplaats een oplaadpunt voor elektrische voertuigen te realiseren. Deze locatie is getoetst aan de criteria die de gemeente daaraan stelt, waarvan de belangrijkste zijn:

 • de locatie is goed vindbaar en zichtbaar;

 • het betreffende laadpunt kan door de ligging door meerdere gebruikers gedeeld worden (iedereen met een elektrische auto mag er gebruik van maken, het oplaadpunt in kwestie is en blijft immers een openbare voorziening);

 • een oplaadpunt beschikt over de mogelijkheid om twee of meer voertuigen gelijktijdig op te laden. De aangevraagde locatie moet in dat verband beschikken over de ruimte om – naargelang de behoefte – (op termijn) twee of meer elektrische voertuigen te kunnen bedienen;

 • er is geen ander oplaadpunt of andere oplaadinfrastructuur aanwezig binnen een straal van ongeveer 200 meter van de aangevraagde locatie;

 • de lokale parkeerdruk wordt meegewogen bij de locatiekeuze van het laadpunt.

Door de maatregel neemt het aantal beschikbare reguliere parkeerplaatsen op het parkeerterrein in de Keltenstraat met één af. Daarom is de parkeersituatie in de directe omgeving van de aangevraagde locatie op drie avonden rond 22.30 uur onderzocht. Dit heeft begin februari 2017 plaatsgevonden. Uit dit onderzoek is gebleken dat er parkeergelegenheid in de Keltenstraat aanwezig is om één parkeervak specifiek voor het laden van elektrische voertuigen aan te wijzen: op bovengenoemde avonden waren namelijk gemiddeld steeds één vrije parkeerplaats aanwezig van de 15 parkeerplaatsen. Aangezien bestuurders(s) van elektrische auto (‘s) in de huidige situatie ook reeds in de Keltenstraat of directe omgeving parkeren hoeft deze hoge parkeerdruk geen probleem te zijn.

De aangevraagde locatie blijkt aan de criteria te voldoen. Derhalve heeft de gemeente goedkeuring verleent aan het verzoek. Een aandachtspunt hierbij bestaat uit het waarborgen van de bruikbaarheid van het oplaadpunt voor bestuurders van elektrische voertuigen. Dit kan worden bewerkstelligd door ter plaatse van het oplaadpunt in kwestie een parkeergelegenheid aan te duiden die enkel bestemd is voor het opladen van elektrische voertuigen. Dit wordt richting eenieder kenbaar gemaakt door het plaatsen van bebording.

Verkeersmaatregelen

Aan de westzijde van de Keltenstraat, ter hoogte van het pand met huisnummer 4, op de eerste zuidelijke parkeerplaats, wordt een oplaadpunt voor elektrische voertuigen aangelegd. In verband hiermee wordt op deze locatie een parkeergelegenheid ingesteld die enkel bestemd is voor het opladen van elektrische voertuigen.

Voor het instellen van een parkeergelegenheid die enkel bestemd is voor het opladen van elektrische voertuigen moet een verkeersbesluit genomen worden.

Legitimatie

Een verkeersbesluit is vereist voor plaatsing of verwijdering van de bij algemene maatregel van bestuur aangewezen verkeerstekens en onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd. Het is ook vereist voor infrastructurele maatregelen die leiden tot een beperking of uitbreiding van het aantal categorieën weggebruikers dat van een weg of weggedeelte gebruik maakt (artikel 15 Wegenverkeerswet 1994). In het besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW) is in artikel 12 lid a opgenomen dat voor het plaatsen van verkeersborden model E4 een verkeersbesluit nodig is indien onder dit bord een onderbord als bedoeld in artikel 8, tweede lid, onderdeel d wordt aangebracht.

De bevoegdheid om op gemeentelijke wegen verkeersbesluiten te kunnen nemen, is geregeld in de Wegenverkeerswet 1994 (art 18, lid 1d) en daarin opgedragen aan het college van Burgemeester en Wethouders die deze bevoegdheid hebben gemandateerd aan het hoofd van de afdeling Beheer en Vastgoed.

Bij het nemen van een verkeersbesluit wordt rekening gehouden met de bepalingen van:

 • De Wegenverkeerswet 1994;

 • het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990 (RVV 1990);

 • het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW);

 • de Uitvoeringsvoorschriften BABW inzake verkeerstekens.

Op grond van artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen voor het Wegverkeer worden verkeersbesluiten genomen na overleg met (een gemachtigde van) de korpschef van de politie. Daartoe is op ambtelijk niveau overleg gepleegd met de verkeersadviseur van de Politie-eenheid Den Haag. Deze heeft met betrekking tot de in dit besluit genoemde maatregelen een positief advies afgegeven.

In verband met de in artikel 21 (grondslag besluit) van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) dient nog te worden vermeld dat de in artikel 2, eerste lid, sub c, artikel 2, tweede lid, sub b en artikel 2, derde lid, sub a van de Wegenverkeerswet genoemde belangen (het in stand houden van de weg en het waarborgen van de bruikbaarheid daarvan, het voorkomen of beperken van door het verkeer veroorzaakte overlast, hinder, schade of de gevolgen voor het milieu alsmede het bevorderen van een doelmatig of zuinig energiegebruik) ten grondslag liggen aan dit verkeersbesluit en in bovenstaande afwegingen tegen elkaar zijn afgewogen.

besluit:

 • 1.

  ter hoogte van het oplaadpunt dat aan de westzijde van de Keltenstraat wordt gerealiseerd, bij de eerste zuidelijke parkeerplaats, ter hoogte van het pand met huisnummer 4, een parkeergelegenheid in te stellen die enkel bestemd is voor het laden van elektrische voertuigen, door het plaatsen van bord model E4 van Bijlage 1 van het RVV 1990, voorzien van een onderbord met de tekst ‘uitsluitend voor opladen elektrische voertuigen’.

De verkeersmaatregel is aangegeven op de bij dit besluit behorende situatietekening met nummer T20100-17-13 van 27 maart 2017.

Bekendmaking van dit besluit geschiedt op de voorgeschreven wijze.

Katwijk, 19 april 2017

Burgemeester en wethouders van Katwijk,

Namens hen,

D. Kistemaker

Afdelingshoofd Beheer en Vastgoed