Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
HeerhugowaardStaatscourant 2017, 22592VerkeersbesluitenINT17-1534

Logo Heerhugowaard

Voornemen tot Verkeersbesluit

Datum: 11 april 2017

Onderwerp: voornemen tot verkeersbesluit voor

Burgemeester en wethouders van de gemeente Heerhugowaard

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 zijn wij bevoegd dit verkeersbesluit te nemen.

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Vereiste van besluit

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeersbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Motivering

Uit het oogpunt van

 • a.

  het beschermen van de weggebruikers en passagiers;

 • b.

  het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer;

 • c.

  dat het gemeentebestuur grote waarde hecht aan een goede bereikbaarheid van openbare locaties, instellingen of bedrijven waar veel gehandicapten komen;

 • d.

  dat dit mede bevorderd kan worden door de aanleg van algemeen gehandicaptenparkeerplaatsen in de directe nabijheid van genoemde voorzieningen;

 • e.

  dat er een verzoek is binnengekomen voor aanwijzing van een algemene gehandicaptenparkeerplaats voor bezoekers van het Ontmoetingskerk en De Brink aan de Middenweg;

is het gewenst om dat het wenselijk is een algemene gehandicaptenparkeerplaats te reserveren voor onder andere bezoekers van de Ontmoetingskerk en de Brink op één van de parkeerplaatsen aan de Genestetlaan, dichtstbij gelegen naast de huidige milieustraat.

Met het bovenstaande wordt beoogd deze parkeerplaats uitsluitend toe te wijzen voor gebruik door bezitters van een Gehandicaptenparkeerkaart. Om de bruikbaarheid hiervan te waarborgen dient het parkeervak exclusief voor dit gebruik bestemd te zijn.

Overeenkomstig artikel 24 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer is overleg gepleegd namens de korpschef met een vertegenwoordiger van het regionaal politiekorps Noord-Holland Noord.

Ontwerpbesluit

Op grond van vorenstaande overwegingen spreken burgemeester en wethouders het voornemen uit om in de Genestetlaan naast de milieustraat één parkeerplaats te bestemmen als algemene gehandicaptenparkeerplaats.

Bebording volgens het Reglement Verkeersregels en Verkeersteken (RVV) 1990:

Bijlage 1 hoofdstuk E Parkeren en Stilstaan

Bordnummer E6, gehandicaptenparkeerplaats

Mededelingen

Wilt u het besluit inzien?

Het besluit ligt tot en met 31 mei 2017 ter inzage. U kunt het besluit op de volgende locaties inzien:

 

 • 1.

  Gemeentehuis, informatiebalie, Parelhof 1, openingstijden: Maandag t/m donderdag van 10.00 uur tot 17.00 uur Vrijdag van 10.00 uur tot 20.00 uur  

  Welke stukken liggen ter inzage?

  Het ontwerp verkeersbesluit

   

  Wilt u uw mening geven?

  Voordat het college van burgemeester en wethouders een definitief besluit neemt, wordt het ontwerpbesluit ter inzage gelegd voor een periode van 6 weken, dat is tot en met 30 maart 2017. De gemeente volgt in dit geval de procedure volgens de artikelen 3:15 en 3:16 Algemene wet bestuursrecht.

   

  Het is vooriedereen mogelijk zijn mening te geven over dit ontwerpbesluit. Dit kan door het indienen van een zienswijze tijdens de periode waarin het ontwerpbesluit ter inzage ligt.

   

  Een zienswijze kan schriftelijk, per e-mail of mondeling worden ingediend. Wilt u uw zienswijze mondeling toelichten, maak dan eerst een afspraak bij de gemeente via tel. 14 072. De gemeente zal, mochten er meer mensen behoefte hebben om een mondelinge zienswijze te geven, mogelijk een hoorzitting organiseren.

   

  De zienswijzen op het ontwerpbesluit zullen worden meegenomen in de definitieve beslissing van burgemeester en wethouders. Op het definitief besluit is alleen beroep mogelijk door diegenen die een zienswijze hebben ingediend op het ontwerpbesluit. (Of kan aantonen daartoe redelijkerwijs niet in staat te zijn geweest.)

   

  Wilt u meer informatie?

  Neem dan contact op met de heer P. Oosterhof afdeling Wijkbeheer, telefoon 14 072 of via e-mail naar post@heerhugowaard.nl