Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
GeertruidenbergStaatscourant 2017, 22069VerkeersbesluitenVerkeersbesluit DVB 17-07

Logo Geertruidenberg

Onderwerp: Venstertijden voetgangersgebied Hoofdstraat Raamsdonksveer

Ondergetekende, handelend namens het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg, daartoe gemachtigt middels het van kracht zijnde mandaatbesluit.

Overwegingen ten aanzien van het besluit

Vereiste van het Besluit

Op grond van artikel 15, eerste lid, van de Wegenverkeerswet 1994 moet een verkeerbesluit worden genomen voor de plaatsing of verwijdering van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer genoemde verkeerstekens, alsmede voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Motivering

Uit het oogpunt van:

 • 1.

  Het verzekeren van de veiligheid op de weg;

 • 2.

  Het in stand houden van de weg en waarborgen van de bruikbaarheid daarvan;

 • 3.

  Het zoveel mogelijk waarborgen van de vrijheid van het verkeer.

Het gewenst is om de venstertijden van het voetgangersgebied op de Hoofdstraat in Raamsdonksveer te wijzigen. Hiermee zijn er meer mogelijkheden om te laden en lossen. Daarnaast is het toegestaan om buiten de winkeltijden te fietsen door het betreffende gebied. Buiten de winkeltijden is het rustig in het gebied. Daarom is het goed mogelijk om gemengd verkeer toe te staan. Dit geeft geen belemmeringen op het gebied van verkeersveiligheid.

Concreet betekent dit:

 • 1.

  dat het ten opzichte van de bestaande situatie mogelijk is om van maandag tot en met zondag ook tussen 17.00 – 19.00 te laden en lossen;

 • 2.

  dat het buiten de winkeltijden toegestaan is om door het voetgangersgebied te fietsen;

 • 3.

  dat het genoemde gebied in beheer is bij de gemeente Geertruidenberg;

 • 4.

  dat er geen redenen zijn om aan te nemen dat deze maatregelen belanghebbenden onevenredig worden benadeeld, noch dat door te nemen maatregelen een onduidelijke verkeerssituatie ontstaat.

Met betrekking tot dit verkeersbesluit is, overeenkomstig artikel 24 BABW, overleg gepleegd met de gemandateerde namens de Korpschefs van de Politiedistricten Hart van Brabant en de Baronie van de Regio-Eenheid Zeeland, West-Brabant.

BESLUIT

 

 • 1.

  Het vigerende verkeersbesluit met betrekking tot de venstertijden van het voetgangersgebied in te trekken;

 • 2.

  Het invoeren van een voetgangersgebied door het plaatsen van borden G07-ZB en G07-ZE van bijlage I van het Reglement Verkeersregels en Verkeerstekens 1990.

 • 3.

  Het toestaan van fietsers buiten de winkeltijden door de tekst “fietsen buiten winkeluren toegestaan”.

 • 4.

  Het toestaan van laden en lossen op specifieke tijden door het plaatsen van een onderbord met de tijden 07.00 – 11.00 uur en van 17.00 – 19.00 uur.

Bij dit besluit behoort de volgende tekening:

 • 1.

  DVB17-07 Situatietekening

Raamsdonksveer, 10-04-2017

Burgemeester en wethouders van Geertruidenberg,

Namens deze,

H.H.A.M. de Jongh

Clustermanager Buitenruimte

Mededelingen

Bezwaar- of beroepsclausule

Rechtsvoorzieningen:

1. Tegen dit besluit kunt u op grond van artikel 8:1 en 7:1 Algemene wet bestuursrecht een gemotiveerd bezwaarschrift indienen. Dit bezwaarschrift moet dan worden ingediend binnen zes weken na de dag van verzending bij het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Geertruidenberg, postbus 10.001, 4940 GA Raamsdonksveer. Het indienen van een bezwaarschrift schorst de werking van dit besluit niet.

Een bezwaarschrift moet tenminste bevatten:

- handtekening;

- naam en adres van de indiener;

- dagtekening;

- aanduiding of omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

- grond(en) van het bezwaar (motivering).

2. Als onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist kunt u op grond van artikel 8:81 Algemene wet bestuursrecht een voorlopige voorziening vragen. Dit verzoek kunt u sturen aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Zeeland-West-Brabant, Team Bestuursrecht, Postbus 90006, 4800 PA Breda (telefoon 088-3611553, fax 088-3610284) of via http//loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor heeft u een elektronische handtekening nodig (DigiD). Het vragen van een voorlopige voorziening is mogelijk indien u binnen de genoemde termijn ook een bezwaarschrift indient. U bent griffierecht verschuldigd. De griffier van de Rechtbank kan u informeren over de hoogte van het griffierecht en de wijze van betaling.