Start van deze pagina
Skip navigatie, ga direct naar de Inhoud

Overheid.nl - de wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden.

De wegwijzer naar informatie en diensten van alle overheden

Tekstgrootte
+


Jaargang 2017
Nr. 22035

Gepubliceerd op 18 april 2017 09:00
Inhoudsopgave

Vestiging gemeentelijk voorkeursrecht Zuidoostbeemster II

Logo Beemster

Voorlopige aanwijzing artikel 6 Wvg

Burgemeester en wethouders van de gemeente Beemster maken op grond van artikel 7, lid 1 van de Wet voorkeursrecht gemeenten (Wvg) bekend dat zij op 11 april 2017 op grond van artikel 6 Wvg hebben besloten om percelen aan te wijzen waarop de artikelen 10 tot en met 15, 24 en 26 Wvg van toepassing zijn.

Dit besluit treedt in werking één dag na publicatie in de Staatscourant en geldt voor een termijn van drie maanden.

Locatie

Bij het besluit zijn percelen aangewezen die liggen in het gebied ten noorden van het Noorderpad, ten westen van de Oostdijk, ten oosten van de Purmerenderweg en ten zuiden van de N244 te Zuidoostbeemster. De percelen zijn nader aangeduid op de bij het besluit behorende kadastrale tekening en de daarbij behorende lijst van eigenaren en beperkt gerechtigden naar de stand van de openbare registers van het Kadaster per 30 maart en 31 maart 2017.

Beoogde ontwikkeling

Op deze locatie zullen op termijn woningen met bijbehorende voorzieningen worden ontwikkeld, alle niet agrarisch en in afwijking van het huidige gebruik.

Terinzagelegging stukken

Ter voldoening aan de voorschriften uit artikel 7, lid 1 Wvg ligt het besluit met bijbehorende stukken, bevattende de kadastrale kaarten, een lijst met de aangewezen percelen, de namen van eigenaren en beperkt gerechtigden, met ingang van de dag na deze publicatie, voor eenieder ter inzage op het gemeentehuis van Beemster, Rijn Middelburgstraat 1, 1462 NV Middenbeemster. Openingstijden van het gemeentehuis: van maandag t/m vrijdag van 8.30 uur tot 12.00 uur en maandag ook van 13.30 tot 19.00 uur.

De eigenaren en beperkt gerechtigden met betrekking tot de aangewezen percelen ontvangen één dezer dagen een afzonderlijke kennisgeving van het besluit.

Gevolgen voorlopige aanwijzing

Nadat het besluit van burgemeester en wethouders in werking is getreden, moeten eigenaren en/of beperkt gerechtigden van de aangewezen percelen, wanneer zij hun perceel of percelen respectievelijk de daarop gevestigde beperkte rechten wensen te verkopen of vervreemden, deze eerst aan de gemeente Beemster te koop aanbieden.

Bezwaar en voorlopige voorziening

Belanghebbenden die zich niet met dit besluit kunnen verenigen, kunnen binnen zes weken, ingaande op de dag nadat dit besluit is bekendgemaakt in de Staatscourant, een bezwaarschrift indienen bij burgemeester en wethouders van de gemeente Beemster (Postbus 7, 1462 ZG Middenbeemster, onder vermelding van ‘Bezwaarschrift Wvg ZOB II’). Op de behandeling van het bezwaarschrift zijn de bepalingen van de Algemene wet bestuursrecht (Awb) en de Wvg van toepassing.

Het bezwaarschrift dient te worden ondertekend en dient ten minste te bevatten:

a. de naam en het adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. de omschrijving van het besluit waartegen het bezwaarschrift zich richt;

d. de redenen waarom bezwaar wordt gemaakt.

Degene die een bezwaarschrift indient en tevens van mening is dat het besluit onherstelbare gevolgen heeft, kan op grond van artikel 8:81 Awb tevens een verzoek om voorlopige voorziening indienen bij de voorzieningenrechter van de rechtbank Noord-Holland, sector bestuursrecht, Postbus 1621, 2003 BR Haarlem. Aan het indienen van een verzoek om voorlopige voorziening zijn kosten verbonden. Bij de indiening van het verzoek dient een kopie van het bezwaarschrift te worden gevoegd.

Vervolgprocedure en zienswijzemogelijkheid

Binnen drie maanden na inwerkingtreding van deze voorlopige aanwijzing zullen burgemeester en wethouders aan de gemeenteraad voorstellen om de percelen definitief aan te wijzen op grond van artikel 5 Wvg.

In het kader van een zorgvuldige voorbereiding van het besluit van de gemeenteraad, worden belanghebbenden op grond van artikel 4:8 van de Awb in de gelegenheid gesteld om gedurende een termijn van drie weken, ingaande op de dag na deze publicatie in de Staatscourant, hun zienswijzen over het raadsvoorstel schriftelijk, dan wel mondeling naar voren te brengen.

Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de raad van de gemeente Beemster, Postbus 7, 1462 ZG Middenbeemster o.v.v. ‘Zienswijze Wvg ZOB II’. Indien belanghebbenden hun zienswijze mondeling kenbaar wensen te maken, dan kunnen zij hiervoor een afspraak maken met mevrouw N. Hooijer op telefoonnummer 0299 - 68 21 93 of per e-mail: nhooijer@beemster.net.

Burgemeester en wethouders van de gemeente Beemster

Inhoudsopgave

Er is geen inhoudsopgave aanwezig.


SnelzoekenInfo

Snelzoeken
U kunt dit veld gebruiken om te zoeken op
–een vrije zoekterm voor het zoeken op tekst (bijvoorbeeld "milieu")
–een betekenisvolle zoekterm voor het zoeken naar specifieke publicaties (bijvoorbeeld dossiernummer '32123' of 'trb 2009 16').
U kunt termen combineren door EN te zetten tussen de termen (blg 32123 EN milieu).
U kunt zoeken op letterlijke tekst door '' om de term te zetten. ('appellabele toezeggingen').

Voor meer mogelijkheden en uitleg verwijzen wij u naar de help-pagina's van Officiële bekendmakingen op overheid.nl