Terinzagelegging ontwerpbestemmingsplan "Westerstraat 2 - 2017", ontwerp-omgevingsvergunning en ontwerpbesluit vaststelling hogere waarden geluidhinder (gecoördineerde procedure)

Logo Purmerend

Burgemeester en wethouders van Purmerend maken bekend dat het ontwerpbestemmingsplan “Westerstraat 2 - 2017“ ter inzage ligt. Tevens ligt het ontwerpbesluit omgevingsvergunning voor de bouw van 6 appartementen aan de Westerstraat 2-4 en het ontwerpbesluit tot vaststelling van hogere waarden geluidhinder ter inzage. Dit is in overeenstemming met de Wet ruimtelijke ordening (art.3.31), de Wet geluidhinder (art. 110c) en de Algemene wet bestuursrecht (art. 3:12).

Zakelijke inhoud

De nieuwe eigenaar van de voormalige muziekwinkel aan de Westerstraat 2-4 in de binnenstad wil het bestaande pand slopen en daarvoor 6 appartementen terugbouwen. Deze ontwikkeling past niet in het geldende bestemmingsplan “Binnenstad 2010”. Aan de ontwikkeling kan medewerking worden verleend door het treffen van een planologische maatregel. Daarom is het ontwerpbestemmingsplan “Westerstraat 2 -2017” (ID-code: NL.IMRO.0439.BPWESTERSTR22017-on01) opgesteld. Dit biedt na vaststelling een planologische regeling voor genoemde ontwikkeling en bestaat uit een toelichting, planregels en een verbeelding.

Voor de ontwikkeling is op 21 september 2016 een aanvraag om omgevingsvergunning voor meerdere activiteiten, waaronder de activiteit slopen, bouwen en handelen in strijd met regels ruimtelijke ordening, op grond van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) ingediend.

Uit onderzoek blijkt dat de geluidbelasting op de te bouwen appartementen de voorkeurswaarden ten gevolge van het wegverkeer op de Neckerdijk en Gedempte Singelgracht zal overschrijden. Omdat bronmaatregelen in dit binnenstedelijk gebied niet goed mogelijk zijn, is het college voornemens op grond van artikel 110a Wet geluidhinder een hogere waarde geluidhinder vast te stellen.

Burgemeester en wethouders staan positief tegenover de ontwikkeling en hebben besloten de voorbereidingen voor de vaststelling van het bestemmingsplan, de verlening van de omgevingsvergunning en de vaststelling van de hogere waarden geluidhinder te coördineren. Voor deze ontwerpbesluiten wordt de procedure ingevolge afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht (Awb) gevolgd.

Terinzagelegging

Het ontwerpbestemmingsplan, de ontwerp-omgevingsvergunning en het ontwerpbesluit tot vaststelling hogere waarden geluidhinder liggen met de bijbehorende stukken met ingang van 14 april tot en met 25 mei 2017 ter inzage tijdens openingstijden in de centrale hal van het stadhuis, Purmersteenweg 42. Het ontwerpbestemmingsplan is daarnaast te raadplegen via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

Reactiemogelijkheid

Tijdens de inzagetermijn kan een ieder schriftelijk of mondeling een zienswijze over de ontwerpbesluiten naar voren brengen. Het indienen van een zienswijze is, naast het zijn van belanghebbende, een voorwaarde om tegen het uiteindelijke besluit beroep te kunnen instellen. Schriftelijke zienswijzen kunnen worden gericht aan de gemeenteraad van Purmerend, Postbus 15, 1440 AA te Purmerend. Voor een mondelinge reactie kunt u een afspraak maken met mevr. C.T. Bernaards via (0299) 452 452. U kunt uw zienswijze ook indienen via www.purmerend.nl/zienswijze-indienen. Hiervoor heeft u een DigiD-account nodig. De tijdig ingediende reacties worden betrokken bij de verdere besluitvorming.

 

Naar boven