Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
TeylingenStaatscourant 2017, 2165Ruimtelijke plannenTer inzagelegging ontwerpbestemmingsplan ‘Hooghkamer 2011, 3e herziening’ met bijbehorend ontwerpexploitatieplan ‘Hooghkamer 2011, 3e herziening’.

Logo Teylingen

Digitale naam van het ontwerpbestemmingsplan: NL.IMRO.1525.BP2016VHT07007-0301

Digitale naam van het ontwerpexploitatieplan: NL.IMRO.1525.EXPL2016VHT07007-0301

Toelichting op het ontwerp bestemmingsplan

De nieuwe woonwijk Hooghkamer ligt aan de rand van Voorhout in de gemeente Teylingen. Met de 3e herziening van het bestemmingsplan Hooghkamer wordt de bouw van 391 woningen mogelijk gemaakt, inclusief de inrichting van de openbare ruimte. Alle (voorheen) globale bestemmingen zijn nu direct bestemd. Het bestemmingsplan geeft ontwikkelaars en particulieren de mogelijkheid om het bouwproces voor de woningen te starten. Daarnaast kan de bij de woonomgeving behorende openbare ruimte worden aangelegd.

Hiervoor heeft bureau Kokon een nieuw stedenbouwkundig deelplan opgesteld dat de bouw van deze 391 woningen mogelijk maakt in een waterrijke omgeving.

Toelichting op het ontwerpexploitatieplan

Gelijktijdig met het bestemmingsplan ‘Hooghkamer 2011, 3e herziening’ wordt het exploitatieplan herzien. Het exploitatieplan ‘Hooghkamer 2011, 3e herziening’ laat een batig saldo zien. Het bestemmingsplan is daarmee economisch uitvoerbaar.

Ter inzage ligging

Het ontwerpbestemmingsplan ‘Hooghkamer 2011, 3e herziening’ en het bijbehorende ontwerpexploitatieplan ‘Hooghkamer 2011, 3e herziening’ liggen voor iedereen ter inzage van donderdag 16 januari tot en met woensdag 27 februari 2017.

U kunt het ontwerpbestemmingsplan met bijbehorend ontwerpexploitatieplan inzien bij in het gemeentekantoor, Wilhelminalaan 25 in Sassenheim.

De digitale versie van het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpexploitatieplan kunt u inzien op de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl. Op de website van de gemeente Teylingen (www.teylingen.nl/Hooghkamer) staat een rechtstreekse link naar het digitale bestemmingsplan en het digitale exploitatieplan.

Naast een link naar het digitale ontwerpbestemmingsplan en ontwerpexploitatieplan vindt u op de website van de gemeente Teylingen een link naar de authentieke digitale bestanden en naar het geconsolideerde ontwerpbestemmingsplan.

(N.B. Als er verschillen zijn tussen de analoge en digitale versie van het ontwerpbestemmings plan , is op grond van arti kel 1.2.3. van het Besluit r uimtelijke o rdening de digitale versie beslissend ) .

Zienswijzen

Binnen de termijn van 16 januari tot en met 27 februari 2017 kunt u zowel over het ontwerpbestemmingsplan als over het ontwerpexploitatieplan schriftelijk of mondeling zienswijzen indienen bij de gemeenteraad van Teylingen, Postbus 149, 2215 ZJ Voorhout, telefoon 14 0252. U kunt uw zienswijze ook digitaal indienen bij de gemeente Teylingen via e-mailadres: gemeente@teylingen.nl.

Wanneer u een zienswijze indient kan iedereen deze op onze website inzien. Uw zienswijze wordt niet geanonimiseerd. Hierdoor worden uw naam, adres en woonplaats op het internet zichtbaar.

Inloopavond 18 januari 2017

Over het ontwerpbestemmingsplan en het ontwerpexploitatieplan houden wij op woensdagavond 18 januari 2017 een inloopavond. U bent van harte welkom tussen 19.00 en 21.00 uur in het bestuurscentrum, Raadhuisplein 1 in Voorhout.

Informatie

Voor vragen of informatie kunt u contact opnemen met de heer R.W.I. Rietveld of de heer P.M.W.M. van Goch van de afdeling Ruimtelijke ontwikkeling via telefoonnummer 14 0252 of via e-mail p.vangoch@hltsamen.nl.