Kennisgeving terinzagelegging ontwerpomgevingsvergunning met afwijking van bestemmingsplan

Logo Purmerend

Burgemeester en wethouders van Purmerend maken bekend dat zij voornemens zijn met toepassing van artikel 2.12 lid 1 onder a onder 30 van de Wet algemene bepalingen omgevingsrecht (Wabo) een omgevingsvergunning te verlenen voor het afwijken van het bestemmingsplan ‘Bedrijvenpark Baanstee-Noord’ voor het oprichten van een bedrijfspand aan de Binnenzeestraat 22 op bedrijvenpark Baanstee Noord.

Het ontwerpbesluit en de bijbehorende stukken liggen met ingang van vrijdag 14 april 2017 gedurende zes weken (tot en met donderdag 25 mei 2017) voor eenieder ter inzage in het stadhuis van Purmerend.

U kunt gedurende de periode van terinzagelegging zienswijzen indienen. Schriftelijke zienswijzen kunnen gericht worden aan het college van burgemeester en wethouders van Purmerend, Postbus 15, 1440 AA te Purmerend. Voor het indienen van een mondelinge zienswijze dient u een afspraak te maken. Voor informatie over de ontwerp-omgevingsvergunning kunt u contact opnemen met team Vergunningen. Zij zijn bereikbaar via telefoonnummer 0299-452452. U kunt uw zienswijze ook langs digitale weg indienen, via www.purmerend.nl/zienswijze-indienen. U dient hiervoor over een DigiD-account te beschikken. De tijdig ingediende schriftelijke en mondelinge reacties worden betrokken bij de verdere besluitvorming.

Naar boven