Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
OssStaatscourant 2017, 21340OverigTerinzagelegging ontwerpbesluit komgrenzen Wet natuurbescherming gemeente Oss

Logo Oss

Het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Oss maakt bekend dat zij op 4 april 2017 het ontwerpbesluit voor de komgrenzen van de Wet natuurbescherming voor de hele gemeente Oss heeft vastgesteld. Het ontwerpbesluit ligt voor iedereen ter inzage. Het ontwerpbesluit bestaat uit het B&W-besluit van 4 april en de bij het besluit behorende kaart (tekening) met titel “Ontwerpbesluit Komgrenzen Wet natuurbescherming”, vastgesteld 04-04-2017.

Toelichting

De gemeente is bezig om de bebouwde komgrenzen van de Wegenwet, Wegenverkeerswet en de Wet natuurbescherming (voorheen Boswet) zoveel mogelijk gelijk te trekken. Hiermee wil de gemeente onduidelijkheden over de verschillende bebouwde komgrenzen voorkomen.

De Wet natuurbescherming heeft in dit geval als doel om de bossen en houtopstanden buiten de bebouwde kom te beschermen. In de wet zijn regels opgenomen over het kappen van bomen en de verplichting tot het herplanten van bomen die buiten de bebouwde kom van de Wet natuurbescherming liggen. In de wet staat wanneer een kapmelding en herplantplicht geldt. Daarnaast regelt de wet welke overheid het bevoegd gezag is met betrekking tot het kappen van bomen. Binnen de bebouwde kom is dit de gemeente, buiten de bebouwde kom is dit de provincie Noord-Brabant.

Het college heeft een voorstel voor de nieuwe komgrenzen van de Wet natuurbescherming vastgesteld. Dit voorstel ligt zes weken dagen ter inzage. Als het besluit gevolgen voor u heeft, dan kunt u een zienswijze indienen. Na de zes weken stelt het college de gemeenteraad voor om de komgrenzen definitief vast te stellen.

Waar kunt u het ontwerpbesluit inzien?

Vanaf 12 april 2017 kan iedereen het ontwerpbesluit met de tekeningen en bijlagen inzien bij de balie Publieksvoorlichting. Het ontwerpbesluit ligt daar voor zes weken ter inzage, dus tot 24 mei 2017. De balie Publieksvoorlichting zit in het gemeentehuis aan de Raadhuislaan 2 in Oss. De balie is open van maandag tot en met vrijdag van 9.00 tot 17.00 uur en op donderdag tot 19.00 uur open. Het ontwerpbesluit wordt ook in de Staatscourant gepubliceerd.

Hoe kunt u reageren op dit ontwerpbesluit?

Heeft u een mening over dit besluit? Dan kunt u een brief schrijven of uw mening in een gesprek aangeven. Dit heet een zienswijze. U kunt alleen een zienswijze geven als het besluit gevolgen voor u heeft. In een zienswijze geeft u aan waarom u het wel of niet eens bent met dit ontwerpbesluit.

Uw zienswijze moet u binnen zes weken naar de gemeente sturen, dus voor 24 mei 2017. Een zienswijze via de e-mail opsturen kan niet. U richt de zienswijze aan:

Het college van burgemeester en wethouders van Oss

T.a.v. het Hoofd afdeling GIBOR

Postbus 5

5340 BA Oss

Als u een uw zienswijze in een gesprek wilt geven, dan kunt u een afspraak maken met dhr. A. Vos, via het algemene nummer van de gemeente Oss, 14-0412.

Wat schrijft u vooral in een zienswijze?

Uw naam

Uw adres

De datum

Uw handtekening

Een omschrijving van het ontwerpbesluit waarover u een zienswijze indient

Uw mening over het ontwerpbesluit en waarom u het wel of niet eens bent met het ontwerpbesluit.

Kan ik ook bezwaar maken?

Nee, u kunt geen bezwaar maken. Als het besluit gevolgen voor u heeft dan kunt u een zienswijze indienen. Het college stuurt het definitieve voorstel met een reactie op de zienswijzen naar de gemeenteraad.

Het definitieve besluit van de gemeenteraad publiceert de gemeente in de Staatscourant en in Oss Actueel. Het besluit van de gemeenteraad ligt zes weken ter inzage. Bent u het niet eens met dit definitieve besluit, dan kunt u in beroep gaan bij de Rechtbank, sector bestuursrecht. Een bezwaarschrift naar de gemeente is niet nodig. Ukunt bij de rechtbank alleen in beroep gaan als u een zienswijze heeft ingediend.

Meer informatie

Wilt u meer weten over dit ontwerpbesluit? Dan kunt u contact opnemen met de afdeling Inrichting Beheer Openbare Ruimte (IBOR), de heer A. Vos, telefoon 14-0412.