Burgemeester en wethouders van Purmerend,

Logo Purmerend

gelezen het verzoek van de aanvrager, wonende Baardmosstraat 57

1441 LV Purmerend, om een parkeerplaats voor gehandicapten voor c.q. nabij de woning;

gelet op het bepaalde in artikel 18 lid 1 onder d van de wegenverkeerswet 1994;

overwegende

dat de aanvrager over een motorvoertuig beschikt dat hij zelf bestuurt;

dat uit het advies van de medisch adviseur blijkt, dat de aanvrager zich ten gevolge van aandoening of gebrek een aantoonbare loopbeperking heeft van langdurige aard, waardoor hij -met de gebruikelijke loophulpmiddelen- in redelijkheid niet in staat is zelfstandig een afstand van meer dan 100 meter aan één stuk te voet te overbruggen, zodat een vrije parkeerplaats binnen die afstand van de woning is gewenst en voorts niet op een andere wijze in een passende parkeerplaats kan worden voorzien;

dat de onderhavige weg binnen de bebouwde kom is gelegen en voorts in beheer is bij de gemeente Purmerend;

dat de maatregel genomen wordt uit oogpunt van verkeersveiligheid en openbare orde;

dat de politie Noord-Holland bij de behandeling van deze verkeersmaatregel in het Verkeersteam heeft ingestemd met onderhavige maatregel;

gelet op de bepalingen in de Wegenverkeerswet 1994, het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 en het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer (BABW);

besluiten

 • I.

  door plaatsing van bord E6 van het Reglement verkeersregels en verkeerstekens 1990 (laatst gewijzigd bij besluit van 14 december 2000), aan de aanvrager, voornoemd, voor onbepaalde tijd, een parkeerplaats voor het motorvoertuig aan te wijzen, voor onbepaalde tijd, nabij het perceel Baardmosstraat 57 1441 LV Purmerend, alhier, onder de volgende voorwaarden:

 • a.

  bij voornoemd bord mag binnen het daarbij gemarkeerde parkeervak uitsluitend door de heer A. Romei worden geparkeerd met het motorvoertuig met kenteken 22-DNZ-4

 • c.

  het kenteken van het motorvoertuig dient overeen te stemmen met het vermelde op het door de gemeente Purmerend ter plaatse aangebrachte onderbordje;

 • d.

  bij vervanging van het motorvoertuig dient daarvan kennis te worden gegeven aan het Wmo loket, Postbus 15, 1440 AA te Purmerend, waarna het onderbordje wordt gewijzigd;

 • e.

  indien van het parkeervak definitief geen gebruik meer wordt gemaakt, dient dit er kennis van bovengenoemde afdeling te worden gebracht, waarna het bord zal worden verwijderd.

Purmerend, d.d. 7 april 2017

Burgemeester en wethouders van Purmerend,

namens dezen,

Teammanager Wmo,

P.van der Nulft

Bent u het er niet mee eens?

Bent u het niet eens met ons besluit? Dan kunt u ons een bezwaarschrift sturen. Dit is een brief waarin u zo duidelijk mogelijk beschrijft waarom u het niet eens bent met het besluit. Het bezwaarschrift stuurt u naar:

het college van burgemeester en wethouders

Afdeling Bedrijfsvoering, team Juridische en Veiligheidszaken

Postbus 15, 1440 AA Purmerend.

Zorg ervoor dat u het bezwaarschrift verstuurt binnen zes weken na de verzenddatum van dit besluit (datum bovenaan de brief). Daarmee voorkomt u dat we uw bezwaarschrift niet meer in behandeling kunnen nemen, omdat het te laat binnen is.

In het bezwaarschrift zet u:

• uw naam en adres;

• de datum van uw bezwaarschrift;

• een omschrijving van het besluit waartegen u bezwaar maakt;

• waarom u het niet met ons besluit eens bent.

Vergeet u niet het bezwaarschrift te ondertekenen! Stuur een kopie van deze brief mee met uw bezwaarschrift.

U kunt uw bezwaarschrift ook digitaal indienen via de website met behulp van uw DigiD code. Ga naar www.purmerend.nl, zoek op "Bezwaar" en kijk onder het tabblad "Aanvragen".

Naar boven