Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2017, 20700VerkeersbesluitenVerkeersbesluit tijdelijk instellen van eenrichtingsweg (uitgezonderd (brom-) fietsers) tussen Griftenstein nummer 4 en Orttswarande in Breukelen, Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

BEVOEGDHEID

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 en bij besluit, Algemeen Mandaat maart 2013, van het college van burgemeester en wethouders gemeente Stichtse Vecht is het dagelijks bestuur bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Het betreft namelijk verkeer op wegen onder beheer van de gemeente Stichtse Vecht.

OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT

Krachtens artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er een verkeersbesluit te worden genomen voor de plaatsing van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Het verkeerbesluit betreft het tijdelijk instellen van een eenrichtingsweg, uitgezonderd (brom-) fietsers, tussen Griftenstein nummer 4 en Orttswarande (in westelijke rijrichting) in Breukelen. Het maakt onderdeel uit van een proef van 6 maanden om inzicht te krijgen in de effecten op de verkeersveiligheid op Griftenstein. Deze proef loopt van 22 mei 2017 tot 22 oktober 2017. Aan het einde van de proefperiode zal het verkeersbesluit automatisch ingetrokken worden.

Met het verkeersbesluit:

  • Wordt de veiligheid op en rond Griftenstein, Orttswarande en Gijsbrecht van Nijenrodestraat in Breukelen gewaarborgd;

  • Worden de weggebruikers en passagiers beschermd;

  • Wordt het voorkomen of beperken van de door verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade beoogd;

  • Wordt een vrije doorgang van de weggebruikers en met name hulpdiensten gegarandeerd.

Met het verkeersbesluit wordt de veiligheid en bereikbaarheid van de woningen in de bovengenoemde woonstraten en de omgeving verbeterd. Ook de veiligheid rond het speelterrein op Griftenstein wordt verbeterd.

Tevens worden, middels deze proef, de effecten bekeken op het aan- en afrijden van het verkeer van en naar het winkelcentrum.

Het is dan ook gewenst om, gedurende de proefperiode, op Griftenstein een eenrichtingsweg uitgezonderd (brom-) fietsers in te stellen. Deze eenrichtingsweg zal ingesteld worden vanaf de kruising bij Griftenstein nummer4 tot aan de Orttswarande in Breukelen.

Hiervoor worden aan weerskanten van boven genoemde locatie verkeersborden C02, C03 en onderborden (RVV 1990) geplaatst.

Conform artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) is er overleg geweest met de door de korpschef van politie gemandateerde vertegenwoordiger van eenheid Midden Nederland, team verkeer, cluster West-Utrecht. Deze adviseert positief aan onderhavig besluit, onder voorwaarde dat er een nulmeting wordt uitgevoerd.

Voorts is er op grond van artikel 25 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer overleg geweest met de wijkcommissie Breukelen Noord.

BELANGEN AFWEGING

Het doel is om een veiliger en rustiger straatbeeld te creërenvoor bewoners en bezoekers in de genoemde woonstraten in Breukelen. Daarnaast wordt het voorkomen van chaotische verkeerssituaties in de krappe straat.

Het belang van de veiligheid van alle weggebruikers, de bereikbaarheid van hulpdiensten en daarmee de algemene veiligheid voor de omgeving is leidend in deze afweging.

BESLUIT

Op grond van voorgaande overwegingen besluit het dagelijks bestuur van de gemeente Stichtse Vecht om tussen de Griftenstein nummer 4 en Orttswarande (in westelijke rijrichting) tijdelijk een eenrichtingsweg, uitgezonderd (brom-) fietsers, in te stellen.

Hiervoor worden aan weerszijde van bovengenoemde locatie verkeerborden C02, C03 en onderborden geplaatst.

Dit tijdelijke verkeersbesluit geldt van 22 mei 2017 tot 22 oktober 2017. Aan het einde van deze periode zal het verkeersbesluit automatisch ingetrokken worden.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

namens hen,

M. Bruins Slot

Teamleider Team Buiten

Maarssen, 22 maart 2017

BEZWAAR MAKEN

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen 6 weken na de dag van bekendmaking van dit verkeersbesluit in de Staatscourant bezwaar worden gemaakt. Het bezwaarschrift kunt u richten aan Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en het volgende te bevatten:

a. naam en adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

d. de gronden van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift schort het besluit waartegen u bezwaar hebt ingesteld, en de eventuele gevolgen ervan, niet op. Als u een bezwaarschrift hebt ingediend, kunt u vooruitlopend op de beslissing hierover om een voorlopige voorziening vragen. Dit doet u door middel van een verzoekschrift aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA te Utrecht. U stuurt een kopie van het bezwaarschrift en het besluit waartegen u bezwaar hebt ingesteld met uw verzoekschrift mee. In uw verzoekschrift geeft u aan waarom u een spoedeisend belang bij de voorlopige voorziening hebt.

U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.