Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2017, 20699VerkeersbesluitenVerkeersbesluit tijdelijk instellen parkeerverbod langs de rijbaan op een deel van de Orttswarande in Breukelen, Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

BEVOEGDHEID

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 en bij besluit, Algemeen Mandaat maart 2013, van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht is het dagelijks bestuur bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Het betreft namelijk verkeer op wegen onder beheer van de gemeente Stichtse Vecht.

OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT

Krachtens artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er een verkeersbesluit te worden genomen voor de plaatsing van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Het verkeerbesluit betreft het tijdelijk instellen van een parkeerverbod op de Orttswarande aan de kant van de ondergrondse afvalcontainers nabij de hoek met de Karel Doormanweg in Breukelen. Het maakt onderdeel uit van een proef van 6 maanden om inzicht te krijgen in de effecten op de verkeersveiligheid op de Orttswarande en het winkelcentrum. Deze proef loopt van 22 mei 2017 tot 22 oktober 2017. Aan het einde van de proefperiode zal het verkeersbesluit automatisch ingetrokken worden.

Met het verkeersbesluit:

  • Wordt de veiligheid op en rond de Orttswarande en Karel Doormanweg in Breukelen gewaarborgd;

  • Worden de weggebruikers en passagiers beschermd;

  • Wordt het voorkomen of beperken van de door verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade beoogd;

  • Wordt een vrije doorgang van de weggebruikers en met name hulpdiensten gegarandeerd;

  • Wordt de garantie voor de bereikbaarheid van de rest van de wijk en het winkelcentrum voor bewoners en hun bezoekers, beoogd;

  • Wordt de afwikkeling en doorstroming van het verkeer bevorderd.

Met het verkeersbesluit wordt het in- en uitrijden van de Orttswarande van en naar de Karel Doormanweg voor alle verkeer overzichtelijker en veiliger. Met het instellen van het parkeerverbod wordt ook het legen van de ondergrondse afvalcontainers beter mogelijk gemaakt.

Het is dan ook gewenst om, gedurende de proefperiode, aan de kant van de ondergrondse afvalcontainers nabij de kruising van de Orttswarande en de Karel Doormanweg in Breukelen, een parkeerverbod in te stellen. Dit zal gelden over een afstand van ca. 20 meter vanaf de bovengenoemde kruising.

Hiervoor worden aan weerskanten van de ondergrondse afvalcontainers verkeersborden E01 (RVV 1990) geplaatst.

Conform artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) is er overleg geweest met de door de korpschef van politie gemandateerde vertegenwoordiger van eenheid Midden Nederland, team verkeer, cluster West-Utrecht. Deze adviseert positief aan onderhavig besluit, onder voorwaarde dat er een nulmeting wordt uitgevoerd.

Voorts is er op grond van artikel 25 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het wegverkeer overleg geweest met de wijkcommissie Breukelen Noord.

BELANGEN AFWEGING

Het doel is om ten allen tijde een veilig en bereikbare route te creëren voor bewoners, bezoekers en dienstverleners bij het in- en uitrijden van de Orttswarande en de woonwijk.

Het belang van de veiligheid van alle weggebruikers, de bereikbaarheid van hulpdiensten en daarmee de algemene veiligheid voor de woonwijk zijn leidend in deze afweging.

BESLUIT

Op grond van voorgaande overwegingen besluit het dagelijks bestuur van de gemeente Stichtse Vecht om op de Orttswarande in Breukelen nabij de kruising met de Karel Doormanweg, aan de kant van de ondergrondse afvalcontainers over een afstand van ca. 20 meter, een tijdelijk parkeerverbod in te stellen.

Hiervoor worden aan weerskanten van bovengenoemde locatie verkeerborden E01, uit bijlage 1 van het RVV 1990, geplaatst.

Dit tijdelijke verkeersbesluit geldt van 22 mei 2017 tot 22 oktober 2017. Aan het einde van deze periode zal het verkeersbesluit automatisch ingetrokken worden.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

namens hen,

M. Bruins Slot

Teamleider Team Buiten

Maarssen, 22 maart 2017

BEZWAAR MAKEN

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen 6 weken na de dag van bekendmaking van dit verkeersbesluit in de Staatscourant bezwaar worden gemaakt. Het bezwaarschrift kunt u richten aan Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en het volgende te bevatten:

a. naam en adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

d. de gronden van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift schort het besluit waartegen u bezwaar hebt ingesteld, en de eventuele gevolgen ervan, niet op. Als u een bezwaarschrift hebt ingediend, kunt u vooruitlopend op de beslissing hierover om een voorlopige voorziening vragen. Dit doet u door middel van een verzoekschrift aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA te Utrecht. U stuurt een kopie van het bezwaarschrift en het besluit waartegen u bezwaar hebt ingesteld met uw verzoekschrift mee. In uw verzoekschrift geeft u aan waarom u een spoedeisend belang bij de voorlopige voorziening hebt.

U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.