Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Borger-OdoornStaatscourant 2017, 20689Ruimtelijke plannenGemeente Borger-Odoorn, Exloo, Beheersverordening Buitengebied, Landgoed Hunzebergen vastgesteld

Logo Borger-Odoorn

Burgemeester en wethouders van Borger-Odoorn maken bekend dat door de gemeenteraad op 2 maart 2017 op grond van artikel 3.38 lid 1 van de Wet ruimtelijke ordening een beheersverordening heeft vastgesteld voor het Landgoed Hunzebergen in Exloo.

De begrenzing van de beheersverordening sluit nagenoeg aan op de begrenzing van het huidige bestemmingsplan. In de beheersverordening is de huidige planologische situatie voor het gebied vastgelegd. De gemeenteraad heeft voor het vaststellen van een beheersverordening gekozen omdat geen nieuwe ruimtelijke ontwikkelingen worden voorzien.

Voor twee deelgebieden geldt een uitzondering. Hiervoor wordt een apart bestemmingsplan in procedure gebracht omdat op deze locaties ontwikkelingen worden beoogd die strijdig zijn met het geldende bestemmingsplan. Het eerste gebied ligt centraal achter het Fletcher hotel en zwembad en voorziet in grotere recreatiewoningen. Het tweede gebied ligt aan de westzijde van de Valtherweg, gelegen tussen de hoofdentree van het hotel en recreatiepark en de woning aan de Valtherweg 28 te Exloo. Dit gebied voorziet met name in een goede landschappelijke en historische inpassing en een passende regeling voor de recent gebouwde woning aan de Valtherweg.

De beheersverordening treedt in werking op donderdag 13 april 2017 en vervangen de op dat tijdstip geldende bestemmingsplannen, voor zover deze binnen het verordeningsgebied vallen.

De vastgestelde beheersverordening kan vanaf de datum van inwerkingtreding worden ingezien via de gemeentelijke website (onder Nieuws > Ter inzage) en op http://www.ruimtelijkeplannen.nl/web-roo/?planidn= NL.IMRO.1681.00BP0049-VG01 of in het Klantcontactcentrum.

Tegen de vaststelling van een beheersverordening staat geen bezwaar of beroep open.