Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2017, 20688VerkeersbesluitenVerkeersbesluit verlagen maximum snelheid op de Maarsseveensevaart buiten de bebouwde kom naar 60km/u in Maarssen, gemeente Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

BEVOEGDHEID

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 en bij besluit, Algemeen Mandaat maart 2013, van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht is het dagelijks bestuur bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Het betreft namelijk verkeer op wegen onder beheer van de gemeente Stichtse Vecht.

OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT

Krachtens artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er een verkeersbesluit te worden genomen voor de plaatsing van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Dit verkeersbesluit betreft het verlagen van de maximum snelheid op de Maarsseveensevaart buiten de bebouwde kom van 80km/u naar 60km/u tussen de woonkernen Oud-Maarsseveen en Maarssen.

Dit besluit is een gevolg van het vastgestelde Gemeentelijk Verkeer- en Vervoerplan (GVVP) uit 2013 van de gemeente Stichtse Vecht. Voor de Maarsseveensevaart buiten de bebouwde kom is in het GVVP 2013 de wegcategorisering aangepast van een gebiedsontsluitingsweg buiten de bebouwde kom met 80 km/u, naar een erftoegangsweg buiten de bebouwde kom met 60 km/u.

Met het verkeersbesluit:

  • Wordt de veiligheid op en rond de Maarsseveensevaart, Nimmerdorlaan, Oudedijk, Landweg en Bethuneweg in Maarssen gewaarborgd;

  • Worden de weggebruikers en passagiers op deze wegen beschermd;

  • Worden bewoners en bezoekers op de toegangswegen tot de erven van de aanliggende percelen beschermd;

  • Wordt het voorkomen of beperken van de door verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade beoogd.

Het is dan ook gewenst om de maximum snelheid op de Maarsseveensevaart, tussen Oud-Maarssenveen en Maarssen, buiten de bebouwde kom te verlagen van 80 km/u naar 60 km/u. Met de verlaging van deze maximum snelheid zal een betere aansluiting komen op de al geldende maximum snelheden van de aangrenzende wegen.

Op de komportalen van Oud-Maarssenveen, Molenpolder en Maarssen verkeersborden A01 60 geplaatst. Ook zullen markeringen ‘60’ en verkeersremmende maatregelen, conform de inrichtingsrichtlijnen ‘Duurzaam Veilig’, op de rijbaan worden aangebracht.

De weg is in beheer en eigendom van de Gemeente Stichtse Vecht en zij is daarmee bevoegd om verkeersbesluiten te nemen.

Conform artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) is er overleg geweest met de door de korpschef van politie gemandateerde vertegenwoordiger van eenheid Midden Nederland, team verkeer, cluster West-Utrecht. Deze adviseert positief op onderhavig besluit.

BELANGEN AFWEGING

Het belang van de veiligheid van alle weggebruikers op de bovengenoemde wegen is leidend bij deze afweging. Dit conform het vastgestelde beleid in het GVVP uit 2013 van de gemeente Stichtse Vecht.

Op de Maarsseveensevaart zijn aanwezig: toegangswegen tot particuliere erven; diverse oversteekplaatsen voor langzaam verkeer; routes voor landbouwverkeer en recreatief verkeer.

Het doel van dit verkeersbesluit is een veilig route te creëren voor het reguliere, recreatieve, landbouwverkeer.

Tevens worden de gebruikers van het naastgelegen fietspad beter beschermd met de verlaging van de maximumsnelheid.

BESLUIT

Op grond van voorgaande overwegingen besluit het dagelijks bestuur van de gemeente Stichtse Vecht om de maximum snelheid op de Maarsseveensevaart buiten de bebouwde kom, tussen de woornkernen Oud-Maarsseveen en Maarssen, formeel te verlagen van 80 km/u naar 60km/u.

Hiervoor worden, op Maarsseveensevaart, bij de bovengenoemde woonkernen, verkeersborden A01 60 uit bijlage 1 van het RVV 1990 en markering ‘60’ geplaatst. Ook zullen er verkeersremmende maatregelen worden aangebracht.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

namens hen,

M.Bruins Slot

Teamleider Buiten

Maarssen, 22 maart 2017

BEZWAAR MAKEN

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit verkeersbesluit in de Staatscourant bezwaar worden gemaakt. Het bezwaarschrift kunt u richten aan Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en het volgende te bevatten:

a. naam en adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

d. de gronden van het bezwaar.

Het indienen van een bezwaarschrift schort het besluit waartegen u bezwaar hebt ingesteld, en de eventuele gevolgen ervan, niet op. Als u een bezwaarschrift hebt ingediend, kunt u vooruitlopend op de beslissing hierover om een voorlopige voorziening vragen. Dit doet u door middel van een verzoekschrift aan de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, afdeling bestuursrecht, o.v.v. voorlopige voorzieningen, Postbus 16005, 3500 DA te Utrecht. U stuurt een kopie van het bezwaarschrift en het besluit waartegen u bezwaar hebt ingesteld met uw verzoekschrift mee. In uw verzoekschrift geeft u aan waarom u een spoedeisend belang bij de voorlopige voorziening hebt.

U kunt ook digitaal het verzoekschrift indienen bij genoemde rechtbank via http://loket.rechtspraak.nl/bestuursrecht. Daarvoor moet u wel beschikken over een elektronische handtekening (DigiD). Kijk op de genoemde site voor de precieze voorwaarden.