Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Stichtse VechtStaatscourant 2017, 20687VerkeersbesluitenVerkeersbesluit tijdelijk instellen parkeerverbodzone op de weg tussen de Abel Tasmanlaan en het bouwterrein aan de Straatweg 11a-d in Maarssen, Stichtse Vecht

Logo Stichtse Vecht

BEVOEGDHEID

Op grond van artikel 18, eerste lid, onder d, van de Wegenverkeerswet 1994 en bij besluit, Algemeen Mandaat maart 2013, van het college van burgemeester en wethouders van de gemeente Stichtse Vecht is het dagelijks bestuur bevoegd dit verkeersbesluit te nemen. Het betreft namelijk verkeer op wegen onder beheer van de gemeente Stichtse Vecht.

OVERWEGINGEN TEN AANZIEN VAN HET BESLUIT

Krachtens artikel 15 lid 1 van de Wegenverkeerswet 1994 dient er een verkeersbesluit te worden genomen voor de plaatsing van de in artikel 12 van het Besluit administratieve bepalingen inzake het wegverkeer opgenomen verkeerstekens, evenals voor onderborden voor zover daardoor een gebod of verbod ontstaat of wordt gewijzigd.

Het verkeerbesluit betreft het tijdelijk instellen van een parkeerverbodzone op de rijbaan, tussen de Abel Tasmanlaan en de in- en uitrit van het bouwterrein bij Straatweg nummer 11a-d in Maarssen.

Het verkeersbesluit is het gevolg van het project ‘Ontwikkeling woningbouw Stationsweg Noord’ te Maarssen en de bij behorende bouwroute voor aan- en afvoer van bouwmaterialen gedurende dit project.

Het verkeersbesluit is van tijdelijke aard en zal gelden gedurende de looptijd van het project. Het verkeersbesluit zal eindigen bij de oplevering van de woningen medio 2018.

Met het verkeersbesluit:

  • Wordt de veiligheid op en rond de bovengenoemde weg, Snavelenburg, Abel Tasmanlaan en Straatweg in Maarssen gewaarborgd;

  • Worden de weggebruikers en passagiers beschermd;

  • Wordt het voorkomen of beperken van de door verkeer veroorzaakte overlast, hinder of schade beoogd;

  • Wordt een vrije doorgang van de weggebruikers en met name hulpdiensten gegarandeerd;

  • Wordt de garantie voor de bereikbaarheid voor bewoners en hun bezoekers aan deze weg, beoogd;

  • Wordt de afwikkeling en doorstroming van het bouwverkeer in en uit deze weg bevorderd.

Het is dan ook gewenst om, gedurende de looptijd van het project, op de weg tussen de Abel Tasmanlaan en de in- en uitrit naar het bouwterrein bij Straatweg nummer 11a-d in Maarssen, een parkeerverbodzone in te stellen. Hierdoor is het niet toegestaan te parkeren aan beide zijden van de rijbaan.

Hiervoor worden op de kruising met de Abel Tasmanlaan en ter hoogte van de in- en uitrit naar het bouwterrein Straatweg 11a-d, verkeersborden E01zb en E01ze geplaatst.

Conform artikel 24 van het Besluit Administratieve Bepalingen inzake het Wegverkeer (BABW) is er overleg geweest met de door de korpschef van politie gemandateerde vertegenwoordiger van eenheid Midden Nederland, team verkeer, cluster West-Utrecht. Deze adviseert positief aan onderhavig besluit.

BELANGEN AFWEGING

Het belang van de veiligheid van alle weggebruikers, de bereikbaarheid van hulpdiensten en daarmee de algemene veiligheid voor de omgeving en de bouw van de nieuwe woonwijk zijn leidend in deze afweging.

Alsmede de bereikbaarheid van het perceel Straatweg nummer 13 en het parkeerterrein en de toegang van het verpleeghuis (Snavelenburg nummer 1), zijn met dit verkeerbesluit gegarandeerd.

Het doel is om, gedurende de looptijd van het project, ten allen tijde een veilige en bereikbare bouwroute te creëren voor bewoners, bezoekers en werklieden bij het aan- en afrijden van het bouwterrein.

BESLUIT

Op grond van voorgaande overwegingen besluit het dagelijks bestuur van de gemeente Stichtse Vecht om op weg tussen de kruising met de Abel Tasmanlaan en het bouwterrein Straatweg nummer 11a-d in Maarssen, een tijdelijke stopverbodzone in te stellen.

Hiervoor worden op bovengenoemde locaties verkeerborden E01zb en E01ze uit bijlage 1 van het RVV 1990, geplaatst.

Dit tijdelijke verkeersbesluit zal automatisch eindigen als het project ‘Ontwikkeling woningbouw Stationsweg Noord’ opgeleverd wordt, medio 1018.

Hoogachtend,

Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht

namens hen,

M. Bruins Slot

Teamleider Team Buiten

Maarssen, 21 maart 2017

BEZWAAR MAKEN

Op grond van de Algemene wet bestuursrecht kan tegen dit besluit binnen zes weken na de dag van bekendmaking van dit verkeersbesluit in de Staatscourant bezwaar worden gemaakt. Het bezwaarschrift kunt u richten aan Burgemeester en wethouders van Stichtse Vecht, t.a.v. de bezwaarschriftencommissie, Postbus 1212, 3600 BE Maarssen.

Het bezwaarschrift dient te zijn ondertekend en het volgende te bevatten:

a. naam en adres van de indiener;

b. de dagtekening;

c. een omschrijving van het besluit waartegen het bezwaar is gericht;

d. de gronden van het bezwaar.

Naast het indienen van een bezwaarschrift kunt u een verzoek tot het treffen van een voorlopige voorziening indienen bij de Voorzieningenrechter van de Rechtbank Midden-Nederland, Sector bestuursrecht, Postbus 16005, 3500 DA Utrecht. Dit om het in werking treden van het besluit op te schorten.