Kennisgeving vaststelling gewijzigd bestemmingsplan ‘Klein Where 2016’

Logo Purmerend

Burgemeester en wethouders van Purmerend maken bekend dat de gemeenteraad op 30 maart 2017 het gewijzigde bestemmingsplan ‘Klein Where 2016’ heeft vastgesteld.

Het bestemmingsplan ‘Klein Where 2016’ biedt een planologische regeling voor het gebied dat bekend staat als Klein Where. Het plan voorziet in de herontwikkeling van een bedrijventerrein naar wonen, met inpassing van één gevestigd bedrijf. Klein Where is centraal in Purmerend gesitueerd. Het wordt omsloten door de Where aan de noordzijde, de Purmerringvaart aan de oostzijde, de Purmerweg aan de zuidzijde en een sloot aan de westzijde. Het bestemmingsplan bestaat uit een toelichting, planregels en een verbeelding.

Het gewijzigde vaststellingsbesluit volgt op de tussenuitspraak van de Afdeling bestuursrecht van de Raad van State d.d. 11 januari 2017 met nummer 201605094/1/R6 over het bestemmingsplan en exploitatieplan ‘Klein Where 2016’. De gemeenteraad heeft de opdracht gekregen om het besluit tot vaststelling van het bestemmingsplan te herstellen, zonder dat de gehele bestemmingsplanprocedure opnieuw gedaan hoeft te worden. In het gewijzigde bestemmingsplan (met planidentificatienummer NL.IMRO.0439.BPKLWHERE2016-va02) zijn het bepaalde in artikel 3, lid 3.1, onder a van de planregels en de bijbehorende toelichting aangepast.

Het gewijzigd vastgesteld bestemmingsplan ligt met bijbehorende stukken met ingang van vrijdag 14 april 2017 tot en met vrijdag 26 mei 2017 tijdens openingstijden ter inzage in de centrale hal van het stadhuis, Purmersteenweg 42 te Purmerend. Het plan is ook te raadplegen via de landelijke voorziening www.ruimtelijkeplannen.nl.

Belanghebbenden kunnen gedurende bovengenoemde termijn beroep instellen bij de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State, postbus 20019, 2500 EA Den Haag. Er kan uitsluitend beroep worden ingesteld tegen de wijzigingen die bij het besluit zijn aangebracht; er kan geen beroep worden ingesteld tegen de overige, ongewijzigd gebleven planonderdelen. Burgers kunnen ook digitaal beroep instellen bij genoemd beroepsorgaan via https://digitaalloket.raadvanstate.nl/. Daarvoor moet de belanghebbende beschikken over een elektronische handtekening (DigiD).

Het instellen van beroep heeft geen schorsende werking op het betreffende besluit. Hiervoor kunnen belanghebbenden die beroep hebben aangetekend een voorlopige voorziening vragen. Een dergelijk verzoek kunt u alleen doen indien onverwijlde spoed, gelet op de betrokken belangen, dat vereist. Het verzoek om voorlopige voorziening kan worden gericht aan de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State. Ook hiervoor bent u griffierecht verschuldigd.

NB. Op het besluit van de gemeenteraad is de Crisis- en herstelwet van toepassing. Dit betekent dat de belanghebbende in het beroepschrift moet aangeven welke de beroepsgronden tegen het besluit zijn. Na afloop van de termijn van zes weken kunnen geen nieuwe beroepsgronden meer worden aangevoerd. Indien de beroepsgronden ontbreken wordt het beroep niet-ontvankelijk verklaard.

Naar boven