Bestemmingsplan ‘Baan 13 Kaatsheuvel’

Logo Loon op Zand

NL.IMRO.0809.BPBaan13-VA01

Op 14 december 2016 stelde de gemeenteraad van Loon op Zand het bestemmingsplan ‘Baan 13 Kaatsheuvel’ gewijzigd vast. Dit ter voldoening aan het gestelde in artikel 3.8 Wro en Afdeling 3.4 Algemene wet bestuursrecht.

Wijziging in het bestemmingsplan

Bij vaststelling van het bestemmingsplan heeft de gemeenteraad ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan de volgende wijziging aangebracht: Artikel 14 is toegevoegd en luidt als volgt:

Artikel 14 Voorwaardelijke gebruiksbepaling

Lid 1

Het gebruik van de gronden, zoals opgenomen in het inrichtingsplan dat in bijlage 2 van de planregels is toegevoegd, of zich daarop bevindende bebouwing overeenkomstig de daaraan toegekende bestemming ten behoeve van de in het betrokken inrichtingsplan opgenomen ontwikkeling, levert een strijdig, ook niet onder de bescherming van artikel 13, lid 13.2, sub a, van de planregels vallend, gebruik van gronden en bouwwerken op als de inpassing zoals voorzien in het betrokken inrichtingsplan niet is gerealiseerd en niet in stand wordt gehouden binnen twee jaar na aanvang van de realisering van bebouwing op of van gebruik van de betreffende gronden overeenkomstig de bestemming ervan ten behoeve van de in het betrokken inrichtingsplan opgenomen ontwikkeling.

Lid 2

Onder een inrichtingsplan wordt in deze planregels verstaan het ‘Landschappelijk inpassingsplan Baan 13 Kaatsheuvel’ opgesteld door Van Dun Advies. In bijlage 2 bij deze planregels is dit inrichtingsplan integraal opgenomen.

Inzagetermijn

U kunt het gewijzigd vastgestelde bestemmingsplan inzien. Dit geldt ook voor de stukken die daar bij horen. U kunt dit doen tijdens de beroepstermijn van donderdag 5 januari 2017 tot en met woensdag 15 februari 2017. U kunt terecht in Het Klavier, Anton Pieckplein 1 te Kaatsheuvel. Maak hiervoor een afspraak via telefoonnummer 0416-289111 of bij de informatiebalie in Het Klavier.

Het vastgestelde bestemmingsplan met bijbehorende stukken kunt u digitaal inzien op de gemeentelijke website: www.loonopzand.nl en ook raadplegen op www.ruimtelijkeplannen.nl (NL.IMRO.0809.BPBaan13-VA01).

Beroep instellen

Tegen het bestemmingsplan kan binnen de genoemde termijn beroep worden ingesteld door:

  • -

    belanghebbenden die op tijd een zienswijze hebben gegeven over het ontwerpbestemmingsplan;

  • -

    belanghebbenden die aan kunnen tonen dat zij redelijkerwijs niet in staat zijn geweest een zienswijze over het ontwerpbestemmingsplan te geven;

  • -

    iedere belanghebbende, als het beroep is gericht op de aanpassingen in het bestemmingsplan ten opzichte van het ontwerpbestemmingsplan.

In uw beroepschrift moet u minimaal opnemen: de naam en adres van de indiener, de dagtekening, een omschrijving van het besluit waartegen het beroep is gericht en de gronden van het beroep.

Stuur uw ondertekend beroepschrift naar:

Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State

Postbus 20019

2500 EA ‘s-Gravenhage

Verzoek om voorlopige voorziening en inwerkingtreding bestemmingsplan

Personen die beroep instellen tegen het bestemmingsplan kunnen ook een verzoek om voorlopige voorziening doen. Dit kan bij de Voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State.

Als binnen de beroepstermijn een verzoek om voorlopige voorziening wordt gedaan, moet op dat verzoek worden beslist. Tot die tijd treedt het bestemmingsplan niet in werking. Als geen verzoek om voorlopige voorziening wordt gedaan, treedt het bestemmingsplan een dag na afloop van de beroepstermijn in werking.

Contact

Wilt u meer informatie? Neem dan contact op met P. Dudok van de afdeling Ruimtelijke Ontwikkeling. Hij is bereikbaar via telefoonnummer: 0416-289206 of e-mail: p.dudok@loonopzand.nl. Neem bij zijn afwezigheid contact op met G. van de Vrande. Hij is bereikbaar via telefoon: 0416-289342 of e-mail: g.vrande@loonopzand.nl.

Naar boven