Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
NieuwegeinStaatscourant 2017, 19345Ruimtelijke plannenKENNISGEVING op grond artikel 1.3.1 van het Besluit ruimtelijke ordening en de inspraakverordening: voorontwerpbestemmingsplan Parapluregeling Evenementen Gemeente Nieuwegein

Logo Nieuwegein

Burgemeester en wethouders van de gemeente Nieuwegein maken overeenkomstig artikel 1.3.1. van het Besluit ruimtelijke ordening (Bro) bekend dat het voornemen bestaat om een bestemmingsplan als bedoeld in artikel 3.8 van de Wet ruimtelijke ordening voor te bereiden voor evenementen in de gemeente Nieuwegein. Hiervoor is een voorontwerpbestemmingsplan ‘Parapluregeling Evenementen’ opgesteld.

Evenementen verlevendigen de stad en voorzien in een consumentenbehoefte. Aan de andere kant kunnen evenementen effecten hebben op de omgeving waarin deze worden gehouden. Het voorontwerpbestemmingsplan ‘Parapluregeling Evenementen’ bevat een planologische regeling voor het houden van evenementen in Nieuwegein. Het planologische uitgangspunt is dat evenementen in de gehele gemeente mogelijk worden gemaakt. Voor evenementen die worden gehouden in de nabijheid van gevoelige functies, zoals scholen en verzorgingstehuizen, bevat het voorontwerpbestemmingsplan aandachtzones om deze functies te vrijwaren van eventuele hinder. Het voorontwerpbestemmingsplan is met name bedoeld voor (doorgaans grotere) evenementen waarbij de ruimtelijke aanvaardbaarheid van belang is. Daarnaast blijven, zoals in de huidige situatie al het geval is, de Algemene plaatselijke verordening en het evenementenvergunningenbeleid de toetsingskaders voor evenementenvergunningen.

Overeenkomstig artikel 1.3.1, tweede lid, van het Bro delen wij u mee dat op grond van de inspraakverordening inspraak wordt toegepast op het voorontwerpbestemmingsplan ‘Parapluregeling Evenementen’.

Het voorontwerpbestemmingsplan met bijbehorende stukken ligt met ingang van 5 april 2017 tot en met 18 april 2017 voor een ieder ter inzage. Gedurende deze termijn kan een ieder een inspraakreactie indienen.

Inzage van het bovengenoemde stuk is mogelijk bij de receptie van het stadshuis, Stadsplein 1 te Nieuwegein. Daarnaast kan het bestemmingsplan worden ingezien op www.ruimtelijkeplannen.nl met planid: NL.IMRO.0356.BPNG2017001-VO01 en op de gemeentelijke website www.nieuwegein.nl/ruimtelijkeplannen.

Gedurende bovengenoemde termijn kan een ieder schriftelijk een inspraakreactie tegen het voorontwerpbestemmingsplan indienen bij het college van burgemeester en wethouders van Nieuwegein, Postbus 1, 3430 AA Nieuwegein, onder vermelding van inspraakreactie voorontwerpbestemmingsplan ‘Parapluregeling Evenementen’.

Tevens kan een ieder gedurende diezelfde termijn mondeling zijn of haar inspraakreactie kenbaar maken bij het college van burgemeester en wethouders van Nieuwegein. Mondelinge inspraakreacties kunnen gedurende de ter inzage termijn op afspraak worden ingediend bij de heer O. Claasen, telefoonnummer (030) 607 14 67.

Nadat het inspraaktraject en het vooroverleg zoals genoemd in artikel 3.1.1 Besluit ruimtelijke ordening is afgerond zal het ontwerpbestemmingsplan, als dit gereed is, ter inzage worden gelegd. Het ontwerpbestemmingsplan zal worden voorbereid met toepassing van de uniforme openbare voorbereidingsprocedure en zal wederom ter inzage worden gelegd. Vanaf dat moment kan een ieder zienswijzen indienen. Deze terinzagelegging wordt vooraf aangekondigd in het digitale Gemeenteblad, in de Staatscourant en op de gemeentelijke website en www.ruimtelijkeplannen.nl.

Nieuwegein, 4 april 2017

Burgemeester en wethouders van Nieuwegein.