Staatscourant van het Koninkrijk der Nederlanden

Datum publicatieOrganisatieJaargang en nummerRubriek
Rijksdienst voor IdentiteitsgegevensStaatscourant 2017, 18863Overig

Autorisatiebesluit Waterschap Drents Overijsselse Delta, Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

Datum: 29 maart 2017

Kenmerk: 2017-0000135568

In het verzoek van 13 december 2016, 2016-0000799486, heeft het dagelijks bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta verzocht om autorisatie voor de systematische verstrekking van gegevens uit de basisregistratie personen in verband met de uitvoering van beheertaken.

Gelet op de artikelen 3.1 en 3.2 van de Wet basisregistratie personen wordt op dit verzoek als volgt besloten.

Paragraaf 1. Begripsbepalingen

Artikel 1

In dit besluit wordt verstaan onder:

a. het Waterschap Drents Overijsselse Delta:

het dagelijks bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta;

b. de Wet BRP:

de Wet basisregistratie personen;

c. het Besluit BRP:

het Besluit basisregistratie personen;

d. de basisregistratie personen:

de basisregistratie personen, bedoeld in artikel 1.2 van de Wet BRP;

e. de systematische verstrekking:

de systematische verstrekking, bedoeld in artikel 1.1, onder g, van de Wet BRP;

f. de systeembeschrijving:

de systeembeschrijving, bedoeld in artikel 1 van het Besluit BRP;

g. de persoonslijst:

de persoonslijst, bedoeld in artikel 1.1, onder c, van de Wet BRP;

h. de ingeschrevene:

de ingeschrevene, bedoeld in artikel 1.1, onder e, van de Wet BRP;

i. autorisatietabelregel:

de tabel ten behoeve van de systematische verstrekking van gegevens, bedoeld in artikel 1.1, onder g, van de Wet BRP;

j. de verstrekking van gegevens op verzoek:

de verstrekking van gegevens, bedoeld in Artikel 37, eerste lid, onder c, van het Besluit BRP, waarbij het aantal personen waarover informatie wordt verstrekt per verzoek ten hoogste tien bedraagt;

k. de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens:

de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties;

l. werkgebied:

de gemeenten die zijn genoemd in de autorisatietabelregel van het waterschap.

Paragraaf 2. De verstrekking van gegevens op verzoek aan het waterschap

Artikel 2

 • 1. Aan het waterschap wordt op zijn verzoek een gegeven verstrekt dat is vermeld op de persoonslijst van een ingeschrevene, indien het een gegeven betreft dat is opgenomen in bijlage I, bijlage II of bijlage III bij dit besluit.

 • 2. Het waterschap verzoekt slechts om een gegeven dat is opgenomen in bijlage I bij dit besluit, indien het verzoek gericht is op het verkrijgen van gegevens over:

  • a. de ingeschrevene die op grond van artikel 78, tweede lid, van de Waterschapswet, in de legger wordt aangewezen als onderhoudsplichtige;

  • b. de ingeschrevene aan wie in verband met een ongewoon voorval een bevel wordt gegeven als bedoeld in artikel 5.15 lid 2 Waterwet juncto artikel 30, tweede tot en met vierde lid, van de Wet bodembescherming;

  • c. de ingeschrevene aan wie een bevel tot het verrichten van onderzoek of het treffen van maatregelen wordt gegeven als bedoeld in artikel 5.16 Waterwet;

  • d. de ingeschrevene, aan wie als rechthebbende ten aanzien van gronden of onroerende zaken een gedoogplicht wordt opgelegd op grond van een der artikelen 5.20 t/m 5.26 Waterwet, een provinciale verordening, de keur van het waterschap of artikel 3 Belemmeringenwet privaatrecht;

  • e. de ingeschrevene, aan wie als rechthebbende ten aanzien van gronden of onroerende zaken een gedoogplicht wordt opgelegd op grond van artikel 9 Waterstaatswet;

  • f. de ingeschrevene, ten laste van wie het waterschap als onteigenende partij een onroerende zaak onteigent ten behoeve van de aanleg, herstel, versterking of onderhoud van waterkeringen op grond artikel 62 van de Onteigeningswet of voor aanleg en verbetering van werken ten behoeve van de bestrijding van de verontreiniging van de oppervlaktewateren op grond van artikel 72a van de Onteigeningswet;

  • g. de ingeschrevene die als gevolg van de rechtmatige uitoefening van een taak of bevoegdheid in het kader van het waterbeheer schade lijdt of zal lijden en die verzoekt om schadevergoeding op grond van artikel 7.14, eerste lid, Waterwet;

  • h. de ingeschrevene die verzoekt om toekenning van een subsidie op grond van een subsidieverordening of keur van het waterschap;

  • i. de ingeschrevene die een watervergunning als bedoeld in artikel 1.1, eerste lid, Waterwet juncto Hoofdstuk 6, paragraaf 1, Waterwet heeft aangevraagd of reeds beschikt over een dergelijke vergunning;

  • j. de ingeschrevene die een vergunning of ontheffing op grond van een keur van het waterschap of een provinciale verordening heeft aangevraagd of reeds beschikt over een dergelijke vergunning;

  • k. de ingeschrevene die een vrijstelling als bedoeld in artikel 6.2 Waterwet heeft aangevraagd of beschikt over een dergelijke vrijstelling;

  • l. de ingeschrevene die een meldplicht heeft als bedoeld in artikel 6.9 van de Waterwet;

  • m. de ingeschrevene die een klacht heeft ingediend als bedoeld in artikel 9:1 van de Algemene wet bestuursrecht;

  • n. de ingeschrevene van wie het waterschap grond koopt of aan wie het waterschap grond verkoopt, voor zover een dergelijke grondtransactie noodzakelijk is voor het beheer door het waterschap;

  • o. de ingeschrevene aan wie door het waterschap een last onder bestuursdwang wordt opgelegd op grond van artikel 61 of 70 van de Waterschapswet en op wie de kosten hiervan kunnen worden verhaald op grond van artikel 70, tweede lid, van de Waterschapswet;

  • p. de ingeschrevene jegens wie handhavend wordt opgetreden als bedoeld in artikel 8.1, eerste lid, Waterwet of jegens wie bestuursdwang wordt toegepast op grond van artikel 8.7 Waterwet;

  • q. de ingeschrevene die door een ten behoeve van het waterschap op grond van artikel 85, eerste lid, van de Waterschapswet, artikel 142 van het Wetboek van Strafvordering of artikel 17 van de Wet op de economische delicten aangewezen buitengewoon opsporingsambtenaar wordt verdacht van het begaan van

   • overtreding van de Waterwet, voor zover deze overtreding een economisch delict is in de zin van artikel 1a van de Wet op de economische delicten;

   • feiten, strafbaar gesteld in de artikelen 179 tot en met 182 en 184 van het Wetboek van Strafrecht, voor zover deze feiten betrekking hebben op een bevel, vordering of handeling, gedaan of ondernomen door genoemde buitengewoon opsporingsambtenaar;

   • een overtreding van een keur als bedoeld in artikel 81 van de Waterschapswet;

   • een overtreding als bedoeld in artikel 31 van de Scheepvaartverkeerswet, voor zover het waterschap nautisch beheerder is als bedoeld in artikel 2, derde lid, van die wet;

  • r. de ingeschrevene wiens gegevens nodig zijn voor de uitoefening van de bevoegdheid tot het treffen van schikkingen op grond van artikel 85, derde lid, Waterschapswet;

  • s. de ingeschrevene jegens wie een gerechtelijke procedure wordt gevoerd, jegens wie conservatoire maatregelen in de zin van artikel 85 Waterschapswet worden genomen, of de ingeschrevene in wiens strafzaak voeging plaatsvindt, zoals bedoeld in artikel 86 Waterschapswet;

  • t. de ingeschrevene, door wiens onrechtmatige daad de verontreiniging of aantasting is veroorzaakt en op wie kosten worden verhaald op grond van artikel 7.22 Waterwet, of

  • u. de ingeschrevene op wie kosten worden verhaald op grond van artikel 12c Waterstaatswet 1900.

 • 3. Het waterschap verzoekt slechts om een gegeven uit bijlage II indien deze gegevens nodig zijn om de erven te traceren van de ingeschrevene van wie het waterschap grond koopt of aan wie het waterschap grond verkoopt, als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onder n;

 • 4. Het waterschap verzoekt slechts om een gegeven uit bijlage III indien deze gegevens nodig zijn in verband met de opsporingstaak als bedoeld in artikel 2, tweede lid, onder q, van dit besluit.

 • 5. Aan het waterschap worden geen gegevens verstrekt, indien een of meer van de gegevens waarvan het waterschap bij zijn verzoek gebruik heeft gemaakt, niet is opgenomen in bijlage I, II of III bij dit besluit.

Paragraaf 3. Overige verstrekkingen aan het waterschap

Artikel 3

 • 1. Indien een verstrekking aan het waterschap op grond van dit besluit een gegeven betreft dat op juistheid wordt of is onderzocht, bevat de verstrekking naast dit gegeven tevens de gegevens over dat onderzoek.

 • 2. De verstrekking van gegevens aan het waterschap die op grond van dit besluit plaatsvindt, bevat geen gegeven waarbij “indicatie onjuist dan wel strijdigheid met de openbare orde” is vermeld.

 • 3. Indien aan het waterschap gegevens worden verstrekt van een persoonslijst waarvan de bijhouding is opgeschort, bevat de verstrekking tevens de gegevens omtrent de reden en de datum van de opschorting, alsmede, voor zover deze gegevens zijn opgenomen op de persoonslijst, gegevens over de verificatie en de aanlevering van de verstrekte gegevens.

Paragraaf 4. Slotbepalingen

Artikel 4

 • 1. Het waterschap verstrekt aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties onverwijld alle nieuw gebleken informatie die betrekking heeft op hetgeen geregeld is in dit besluit.

 • 2. Deze informatie betreft in ieder geval wijzigingen in:

  • a. de taak of de wijze van uitvoering van de taak van het waterschap;

  • b. de regelgeving ten aanzien van de taak of de wijze van uitvoering van de taak van het waterschap;

  • c. de gegevens uit de basisregistratie personen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van de taak van het waterschap.

Artikel 5

De besluiten van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 10 februari 2014, 2014-0000079969 en 27 augustus 2014, 2014-0000456856, worden ingetrokken.

Artikel 6

Dit besluit treedt in werking met ingang van 1 april 2017.

Het besluit en de bijlagen bij het besluit worden gepubliceerd in de Staatscourant.

’s-Gravenhage, 29 maart 2017

De Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, namens deze, R. Maas Directeur Rijksdienst voor Identiteitsgegevens

Bezwaar

Belanghebbenden kunnen binnen zes weken na bekendmaking van dit besluit daartegen per brief bezwaar maken bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties, Postbus 10451, 2501 HL Den Haag. Het bezwaarschrift moet zijn ondertekend, voorzien zijn van een datum alsmede de naam en het adres van de indiener en dient vergezeld te gaan van de gronden waarop het bezwaar berust en, zo mogelijk, een afschrift van het besluit waartegen het bezwaar is gericht.

BIJLAGE I

Bijlage bij artikel 2 van dit besluit.

RUBRIEK

OMSCHRIJVING

   

01

PERSOON

   

01.01.10

A-nummer persoon

01.01.20

Burgerservicenummer persoon

01.02.10

Voornamen persoon

01.02.20

Adellijke titel/predicaat persoon

01.02.30

Voorvoegsel geslachtsnaam persoon

01.02.40

Geslachtsnaam persoon

01.03.10

Geboortedatum persoon

01.04.10

Geslachtsaanduiding

01.61.10

Aanduiding naamgebruik

   

05

HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

   

05.02.30

Voorvoegsel geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.40

Geslachtsnaam echtgenoot/geregistreerd partner

05.06.10

Datum huwelijkssluiting/aangaan geregistreerd partnerschap

05.07.10

Datum ontbinding huwelijk/geregistreerd partnerschap

   

06

OVERLIJDEN

   

06.08.10

Datum overlijden

   

07

INSCHRIJVING

   

07.70.10

Indicatie geheim

   

08

VERBLIJFPLAATS

   

08.09.10

Gemeente van inschrijving

08.10.10

Functie adres

08.10.20

Gemeentedeel

08.10.30

Datum aanvang adreshouding

08.11.10

Straatnaam

08.11.15

Naam openbare ruimte

08.11.20

Huisnummer

08.11.30

Huisletter

08.11.40

Huisnummertoevoeging

08.11.50

Aanduiding bij huisnummer

08.11.60

Postcode

08.11.70

Woonplaatsnaam

08.11.80

Identificatiecode verblijfplaats

08.11.90

Identificatiecode nummeraanduiding

08.12.10

Locatiebeschrijving

08.13.10

Land adres buitenland

08.13.20

Datum aanvang adres buitenland

08.13.30

Regel 1 adres buitenland

08.13.40

Regel 2 adres buitenland

08.13.50

Regel 3 adres buitenland

   

58

VERBLIJFPLAATS

   

58.09.10

Gemeente van inschrijving

58.10.10

Functie adres

58.10.20

Gemeentedeel

58.10.30

Datum aanvang adreshouding

58.11.10

Straatnaam

58.11.15

Naam openbare ruimte

58.11.20

Huisnummer

58.11.30

Huisletter

58.11.40

Huisnummertoevoeging

58.11.50

Aanduiding bij huisnummer

58.11.60

Postcode

58.11.70

Woonplaatsnaam

58.11.80

Identificatiecode verblijfplaats

58.11.90

Identificatiecode nummeraanduiding

58.12.10

Locatiebeschrijving

BIJLAGE II

Bijlage bij artikel 2 van dit besluit.

RUBRIEK

OMSCHRIJVING

   

02

OUDER 1

   

02.01.10

A-nummer Ouder1

02.01.20

Burgerservicenummer Ouder1

02.02.10

Voornamen Ouder1

02.02.30

Voorvoegsel (geslachts)naam Ouder1

02.02.40

(Geslachts)naam Ouder1

02.03.10

Geboortedatum Ouder1

   

03

OUDER 2

   

03.01.10

A-nummer Ouder2

03.01.20

Burgerservicenummer Ouder2

03.02.10

Voornamen Ouder2

03.02.30

Voorvoegsel (geslachts)naam Ouder2

03.02.40

(Geslachts)naam Ouder2

03.03.10

Geboortedatum Ouder2

   

05

HUWELIJK/GEREGISTREERD PARTNERSCHAP

   

05.01.10

A-nummer echtgenoot/geregistreerd partner

05.01.20

Burgerservicenummer echtgenoot/geregistreerd partner

05.02.10

Voornamen echtgenoot/geregistreerd partner

05.03.10

Geboortedatum echtgenoot/geregistreerd partner

   

09

KIND

   

09.01.10

A-nummer kind

09.01.20

Burgerservicenummer kind

09.02.10

Voornamen kind

09.02.30

Voorvoegsel (geslachts)naam kind

09.02.40

(Geslachts)naam kind

09.03.10

Geboortedatum kind

BIJLAGE III

Bijlage bij artikel 2 van dit besluit.

RUBRIEK

OMSCHRIJVING

   

01

PERSOON

   

01.03.20

Geboorteplaats persoon

01.03.30

Geboorteland persoon

TOELICHTING

1. Algemeen

Inleiding

De Wet basisregistratie personen (Wet BRP) vormt de juridische basis voor de basisregistratie personen. In de basisregistratie personen zijn persoonsgegevens opgeslagen in de vorm van persoonslijsten.

De basisregistratie personen bevat gegevens over personen die zijn ingeschreven bij een van de gemeenten in Nederland. De gemeenten houden deze gegevens bij.

Verder zijn in de basisregistratie personen gegevens opgenomen van personen die buiten Nederland woonachtig zijn, zogenoemde niet-ingezetenen. Gegevens van niet-ingezetenen worden bijgehouden door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Deze registratie van niet-ingezetenen in de basisregistratie personen wordt aangeduid als de Registratie Niet-Ingezetenen (RNI). Over niet-ingezetenen wordt een beperkter aantal gegevens bijgehouden dan over ingezetenen. De gegevens in de RNI zijn niet aangemerkt als authentieke gegevens. Gegevens over niet-ingezetenen kunnen namelijk minder gemakkelijk actueel gehouden worden dan gegevens over ingezetenen.

De Wet BRP biedt de grondslag voor systematische gegevensverstrekking over ingezetenen en niet-ingezetenen aan overheidsorganen en daartoe aangewezen andere organisaties. Bij de systematische verstrekking worden vanuit een centraal bestand op geautomatiseerde wijze persoonsgegevens uit de basisregistratie personen verstrekt.

Organisaties die in aanmerking komen voor systematische gegevensverstrekking

Allereerst komen overheidsorganen in aanmerking voor systematische gegevensverstrekking uit de basisregistratie personen. Daarnaast kunnen ook organisaties die werkzaamheden verrichten met een gewichtig maatschappelijk belang daarvoor in aanmerking komen, indien deze werkzaamheden en deze organisaties op grond van artikel 3.3 van de Wet BRP zijn aangewezen. Voorts voorziet artikel 3.13 Wet BRP in systematische gegevensverstrekking aan onderzoeksinstellingen. Waar in het vervolg van deze toelichting zal worden gesproken over "de afnemer" worden daarmee zowel overheidsorganen als derden als onderzoeksinstellingen bedoeld.

Het autorisatiebesluit

Afnemers die systematisch gegevens verstrekt willen krijgen uit de basisregistratie personen dienen hiertoe een verzoek in bij de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Het verzoek wordt gedaan in de vorm van een autorisatieaanvraagformulier. In dit formulier is aangegeven welke gegevens, over welke personen en voor welke taken de aanvrager op systematische wijze verstrekt wenst te krijgen.

Het verzoek wordt getoetst, waarbij wordt uitgegaan van de beoordelingscriteria zoals deze zijn neergelegd in de Wet BRP en het Besluit basisregistratie personen (Besluit BRP). Onder meer bepalend is of en in hoeverre de verstrekking van de gegevens noodzakelijk is voor de goede vervulling van de taak van de aanvrager. Hierbij wordt steeds de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van de personen, van wie de aanvrager gegevens verstrekt wenst te krijgen, gewaarborgd.

Na toetsing van het autorisatieverzoek wordt door de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties een autorisatiebesluit ten behoeve van de aanvrager genomen. In dit autorisatiebesluit wordt bepaald welke gegevens over welke categorieën van personen en in welke gevallen aan de afnemer worden verstrekt.

Aan het autorisatiebesluit kunnen voorschriften en beperkingen worden verbonden in het belang van een zorgvuldige en doelmatige gegevensverstrekking.

Het autorisatiebesluit wordt voor zover mogelijk technisch vertaald in een zogenoemde autorisatietabelregel. Aan de hand van de autorisatietabelregel wordt de geautoriseerde afnemer herkend en kan de gegevensverstrekking vanuit de basisregistratie personen geautomatiseerd afgewikkeld worden.

2. Toelichting op de wijzen van verstrekken

De systematische gegevensverstrekking uit de basisregistratie personen kan op verschillende wijzen plaatsvinden. Op grond van dit besluit vindt de verstrekking op de volgende manieren plaats:

De verstrekking op verzoek

Een afnemer kan op verzoek een set gegevens van een persoonslijst verstrekt krijgen. In het autorisatiebesluit is opgenomen welke gegevens van welke categorieën personen mogen worden opgevraagd.

Overige verstrekkingen

Door technische problemen kan het voorkomen dat het berichtenverkeer in een bepaalde periode niet of niet juist heeft plaatsgevonden. Om dit te herstellen wordt een zogenaamd “herstelbericht” verstuurd.

Indien een onderzoek is ingesteld of afgerond naar een gegeven of een verzameling van gegevens, wordt hiervan bij het verstrekte gegeven melding gedaan.

Op een persoonslijst kan bij historische gegevens de indicatie “onjuist dan wel strijdigheid met de openbare orde” geplaatst worden. Deze gegevens zijn foutief en worden daarom in principe niet verstrekt.

Indien gegevens worden opgevraagd van een persoonslijst die is opgeschort, hetgeen ondermeer gebeurt indien een ingeschrevene is overleden of geëmigreerd, worden de reden en datum opschorting bijhouding van de persoonslijst meeverstrekt.

Bij verstrekking van gegevens van een persoonslijst van een niet-ingezetene, is het van belang om aan te geven wanneer de gegevens op de persoonslijst geverifieerd zijn en welke organisatie de in een categorie opgenomen gegevens heeft aangeleverd.

Om dit te bereiken, worden de verificatiegegevens of de gegevens over de aanleverende organisatie, voor zover die gegevens zijn opgenomen op de persoonslijst, meeverstrekt als er gegevens worden verstrekt uit een categorie waarin die gegevensgroepen voorkomen.

3. De verzending en ontvangst van berichten

Over de verstrekking van gegevens via alternatieve media, al dan niet naar aanleiding van infrastructurele wijzigingen, over de leverings- en selectiedata en over andere relevante onderwerpen dient overeenstemming te zijn met de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens.

4. Waterschap Drents Overijsselse Delta

Dit besluit is een autorisatiebesluit dat is genomen ten behoeve van het dagelijks bestuur van Waterschap Drents Overijsselse Delta (in deze toelichting genoemd: het Waterschap)

Waterschap Drents Overijsselse Delta is een overheidsorgaan als bedoeld in artikel 1.1, onder t, van de Wet BRP.

4.1. Taken van het waterschap

De taken van het waterschap blijken primair uit het waterschapsreglement en worden onder meer beheerst door provinciale verordeningen, de Waterschapswet en de Waterwet. Waterschap Drents Overijsselse Delta heeft als taak de waterstaatkundige verzorging van zijn werkgebied. Het waterschap voert daartoe beheertaken uit, zoals vergunningverlening, subsidieverlening en opsporing van strafbare feiten die hebben plaatsgevonden in zijn beheersgebied.

4.2. Wijzen van verstrekken aan het waterschap

Het waterschap heeft ten behoeve van de uitvoering van de hiervoor beschreven taken systematische gegevensverstrekking nodig uit de basisregistratie personen. Het waterschap krijgt hiervoor gegevensverstrekking op verzoek uit de basisregistratie personen. Het betreft de gegevens die zijn opgenomen in bijlage I, II en III. Het waterschap mag gegevens opvragen in verband met zijn beheertaken en in verband met de taak handhaving en opsporing. Tot de doelgroepen waarvan het waterschap gegevens verstrekt mag krijgen behoren zowel ingezetenen als niet-ingezetenen.

4.3. Toelichting te verstrekken gegevens

In bijlage I zijn onder meer gegevens opgenomen over de persoon, huwelijk en de verblijfplaats.

Het waterschap gebruikt het burgerservicenummer om koppelingen aan te leggen tussen de verschillende verstrekkingen die uit de basisregistratie personen worden ontvangen.

Alleen voor opsporing in verband met de vereisten aan processen-verbaal worden de gegevens uit bijlage III verstrekt. De gegevens geboorteplaats en geboorteland zijn noodzakelijk vanwege de eisen die het Openbaar Ministerie stelt aan processen-verbaal.

Het waterschap heeft gegevens over huwelijk en geregistreerd partnerschap nodig voor de juiste wijze van aanschrijven.

In verband met grondaankoop voor zover die noodzakelijk is voor de beheertaken van het waterschap, kan erfgenamenonderzoek nodig zijn. Voor het erfgenamenonderzoek kunnen aanvullende gegevens over de ouders, de echtgenoot/geregistreerd partner of eventuele kinderen van de overleden persoon worden verstrekt. Deze aanvullende gegevens zijn opgenomen in bijlage II.

Het waterschap krijgt tevens het gegeven “07.70.10 Indicatie geheim” verstrekt. Met dit gegeven wordt aangeduid of een ingeschrevene de gemeente heeft verzocht om zijn of haar gegevens niet te verstrekken aan bepaalde derden. Indien dit het geval is, kan het waterschap aanvullende maatregelen treffen om de privacy van de ingeschrevene te waarborgen.

Bij ontkenning door een persoon op een adres gewoond te hebben is het gegeven “08.10.30 Datum aanvang adreshouding” tezamen met de historische verblijfplaatsgegevens een middel om een onderzoek in te stellen naar de duur van bewoning op een of meerdere adressen.

De gegevens “08.13.10 Land adres buitenland” en “08.13.20 Datum aanvang adres buitenland” zijn noodzakelijk om te kunnen bepalen wanneer de woning bewoond is geweest door de betreffende persoon. De gegevens over het buitenlandse adres (08.13.30 tot en met 08.13.50) zijn noodzakelijk om personen in het buitenland te kunnen aanschrijven.

In bijlage I zijn naast de hiervoor beschreven gegevens ook historische verblijfplaatsgegevens opgenomen. Historische verblijfplaatsgegevens worden verstrekt in verband met onderzoek naar het adresverleden van betrokkene. Historische adressen worden onderzocht als bewoning op een of meer adressen wordt ontkend.

4.4. Bijzonderheden aangaande het waterschap

Het waterschap houdt zich niet bezig met de heffing en invordering van waterschapsbelastingen en de verontreinigingsheffing. Het waterschap heeft deze taken gedelegeerd aan een belastingkantoor, dat hiervoor een autorisatiebesluit heeft ontvangen.

5. Inlichtingenplicht

Teneinde de autorisatie actueel te houden dient het waterschap tijdig inlichtingen te verschaffen over wijzigingen die zich voordoen in zijn taak, in de regelingen waarop die taak is gebaseerd of wijzigingen in de gegevens uit de basisregistratie personen die noodzakelijk zijn voor de uitvoering van die taak. Het is de uitdrukkelijke verantwoordelijkheid van het waterschap om deze informatie onverwijld kenbaar te maken aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties. Eventuele gevolgen van onjuistheden in de autorisatie als gevolg van het niet of niet tijdig doorgeven van dergelijke wijzigingen komen voor de verantwoordelijkheid van het waterschap.

6. Wijzigingen

Met dit besluit worden de besluiten van de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties van 10 februari 2014, 2014-0000079969 en van 27 augustus 2014, 2014-0000456856, ingetrokken. Deze intrekking is het gevolg van de fusie van Waterschap Reest en Wieden en Waterschap Groot Salland.

Het waterschap maakt daarnaast geen gebruik meer van de autorisatietabelregel van het belastingkantoor, maar heeft voor zijn beheertaken de beschikking gekregen over een eigen autorisatietabelregel.

7. Publicatie

Dit besluit wordt gepubliceerd in de Staatscourant. Het besluit wordt tevens geplaatst op de internetpagina van de Rijksdienst voor Identiteitsgegevens, https://publicaties.rvig.nl.